Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης & ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)

Προς:
1) Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Δ.Ε.
fax: 2613-613532
2) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών
fax: 2613-613519
3) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
4) Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
(με την παράκληση για την ενημέρωση των υπολοίπων Διευθύνσεων της Π.Ε. Ηλείας)
ΘΕΜΑ:
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης & ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)


Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2001 (ΦΕΚ 226 Α΄) η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων από υπηρεσιακά μέλη για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, προκύπτει μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Για την σωστή εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης έχουν εκδοθεί σειρά εγκυκλίων.
Επειδή έχουμε διαπιστώσει μη ορθολογική εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, κυρίως ως προς τους υπαλλήλους που καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς άλλων Υπηρεσιών χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση της διαδικασίας και του αντικειμένου, -ενδεικτικό παράδειγμα ο ορισμός τριμελούς επιτροπής αποκλειστικά από Μηχανικούς (ΠΕ & ΤΕ)  για την διενέργεια, αποσφράγιση και αξιολόγηση του αποτελέσματος για την «προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων …» (αρ. απ. 603/2012 Οικονομικής Επιτροπής)- θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τα κάτωθι:
  1. σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου Υπηρεσία και διεξάγεται από υπάλληλο της οργανικής μονάδας που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.  Ο νομοθέτης στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζει ως υπεύθυνη για την διενέργεια της κλήρωσης την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου Υπηρεσία δηλαδή της Υπηρεσίας που έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα π.χ. για δημοπρασία δημοσίου έργου την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κ.ο.κ. Επίσης την κλήρωση την οριοθετεί στο επίπεδο της οργανικής μονάδας και άρα σε αυτή μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υπάλληλοι της.
  2. η εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) ξεκαθαρίζει την έννοια των «προϋποθέσεων από το νόμο» επισημαίνοντας ότι «προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός συγκρότησης των εν λόγω οργάνων, δηλαδή η διατύπωση εμπεριστατωμένης και αμερόληπτης κρίσης καθώς και η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται σκόπιμο, κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης κλήρωσης, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαμβάνεται υπόψη, από τις καθύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, η ανάγκη διασφάλισης του στοιχείου της γνώσης της διαδικασίας και του αντικειμένου. Θα πρέπει, δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη αν τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση». Από το ανωτέρω προκύπτει η επιτακτική ανάγκη η καθύλην οργανικές μονάδες κατά τη σύνταξη των πινάκων της κλήρωσης να λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων τους. Άρα η κάθε οργανική μονάδα μπορεί να αξιολογήσει μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτή, αφού η ίδια γνωρίζει τόσο τις ιδιαιτερότητες του σκοπού συγκρότησης του συλλογικού οργάνου όσο και τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων της. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει όταν μια οργανική μονάδα χρησιμοποιεί υπαλλήλους άλλης οργανικής μονάδας.
  3. η ίδια εγκύκλιος επίσης διευκρινίζει και την  υπηρεσία από την οποία διενεργείται η κλήρωση. Σύμφωνα με αυτή  «…την αρμοδιότητα για τη διενέργεια της κλήρωσης, διευκρινίζεται ότι η οργανική μονάδα που είχε ως αρμοδιότητα, σε έκαστο Φορέα, τη διαδικασία συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών, είναι και η αρμόδια να διενεργήσει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω κλήρωση (π.χ. Διευθύνσεις Διοικητικού- Προσωπικού/Οικονομικού/Τεχνικών Υπηρεσιών)».

Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε απαραίτητο για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τη δυνατότητα διατύπωσης εμπεριστατωμένης άποψης, τη διασφάλιση του στοιχείου της γνώσης και τη διαφύλαξη του κύρους των επιτροπών στο εξής οι κληρώσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ των υπαλλήλων που τηρούν τις προϋποθέσεις και της αυτής οργανικής μονάδας που έχει την ευθύνη για την συγκρότησή τους.
Σε κάθε διαφορετική περίπτωση και με δεδομένη την αντικειμενική αδυναμία υπαλλήλων με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας επιτροπής διαγωνισμού, αξιολόγησης κλπ, τίθεται σε αμφισβήτηση το αποτέλεσμα τόσο του διαγωνισμού όσο και η νομιμότητα του.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε στο εξής οι πίνακες κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από υπαλλήλους της οργανικής μονάδας – Διεύθυνσης που έχει την αντίστοιχη  αρμοδιότητα και όχι από υπαλλήλους άλλων Διευθύνσεων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Δελτίο Τύπου - Σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ


Δύο από τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση το 2010, αντιβαίνουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη  (European Social Charter) και πρέπει να απαλειφθούν, σύμφωνα με την Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η απόφαση, η οποία ελήφθη έπειτα από προσφυγή των Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αφορούν:
1. την επέκταση στον ένα χρόνο της «δοκιμαστικής περιόδου» κατά την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να απολυθούν χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση και
2. τη μείωση του κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών στα 2/3 του εθνικού κατώτατου μισθού.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή έκρινε ότι:
α. Η διαφοροποίηση των αποδοχών των νέων εργαζόμενων κάτω από 25 ετών αντίκειται στην Αρχή της Μη Διάκρισης (άρθρο 4 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη) και
β. Το γεγονός ότι για ένα έτος από την πρόσληψη δεν οφείλεται αποζημίωση, παραβιάζει το άρθρο 4 παρ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Συνολικά η απόφαση διαπιστώνει την απόλυτη παραβίαση δικαιωμάτων των εργαζομένων με άλλοθι την οικονομική κρίση και καταδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι και τα Συνδικάτα με τους αγώνες μας, μπορούμε να ανατρέψουμε τις ισοπεδωτικές, αυθαίρετες, αντιλαϊκές και άδικες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματά μας καθώς και τους νόμους που αντίκεινται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

ΜΕΓΑΛΗ συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε από τα πρωτοβάθμια σωματείαΕντυπωσιακά μεγάλη ήταν η συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 24ωρη απεργία που κήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ που ξεκίνησε από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και κατέληξε στην κεντρική πλατεία.
Οι εργαζόμενοι δήλωσαν με τον καλύτερο τρόπο την αντίθεσή τους στην εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική που οδηγεί στην εξαθλίωσής τους, στην κατάρρευση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους, στη διάλυση και στην αποδόμηση της κοινωνίας.   
Σε αυτή, εκτός του Συλλόγου μας συμμετείχαν επίσης και τα εξής σωματεία:
ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ -  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ - ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΕΙΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ.

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΔΕΔΥ

Με αφορμή το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση από τον υπουργό Οικονομικών και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα σημεία εκείνα που αναφέρονται σε διατάξεις του Ν. 4024/2011, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επισημαίνει τα εξής:
Το Μισθολόγιο που εφαρμόζεται από το Νοέμβριο του 2011 στο Δημόσιο, υποταγμένο στις μνημονιακές απαιτήσεις «για επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων», οδήγησε σε τραγική υποβάθμιση των μισθών των εργαζομένων και μάλιστα σε βαθμό εξαθλίωσης. Ταυτόχρονα, καταδίκασε τους δημοσίους υπαλλήλους σε μισθολογική καθήλωση, εξαιτίας της σύνδεσής του με το Βαθμολόγιο. 
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έγκαιρα είχε προειδοποιήσει ότι η συγκυρία και οι πολιτικές του μνημονίου, ειδικότερα, δεν άφηναν περιθώρια για την υλοποίηση ενός Μισθολογίου που θα αναβάθμιζε μισθούς, θα αναιρούσε  εσωτερικές στρεβλώσεις και θα αποτελούσε "εργαλείο" με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν επέτρεψε με οποιαδήποτε πράξη ή ενέργειά της να καλλιεργηθεί ο αποπροσανατολισμός των εργαζομένων και δεν προσήλθε σε καμία διαδικασία "διαλόγου".
Σήμερα, στο πλαίσιο της νέας «συμφωνίας» με την Τρόικα, η Κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει σε νέες οριζόντιες περικοπές (καταργήσεις των ήδη κουτσουρεμένων δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας καλοκαιριού κ.λπ.), οι οποίες επιβαρύνουν το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο. Παράλληλα, η Κυβέρνηση υπονομεύει ακόμα και αυτό το "Μισθολόγιο-Παρωδία", αφού την ώρα που ετοιμάζεται να καταργήσει το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), τα οποία αφορούν μέρος της Κεντρικής Διοίκησης και αποκεντρωμένων κρατικών Υπηρεσιών, ταυτόχρονα "εμπαίζει" τους εργαζόμενους, αναπαράγοντας τις ίδιες αναχρονιστικές και πελατειακές πρακτικές που κακοποιούσαν "παραδοσιακά" τη μισθολογική πολιτική στο Δημόσιο, για να "διαιρούν" τους εργαζόμενους.   Έτσι, σε μία προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αλλά και να καλλιεργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού ακόμα και στο εσωτερικό του Δημοσίου, προχωρά σε αποσπασματικές ρυθμίσεις.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διεκδικεί και αγωνίζεται να μην προχωρήσουν οι σχεδιαζόμενες νέες περικοπές. Διεκδικεί την αναπλήρωση των απωλειών των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο που προέκυψαν από την εφαρμογή του «Μισθολογίου – Φτωχολογίου» ως αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών. Απαιτεί την ανατροπή του Ν. 4024/2011 και την  κατάρτιση και εφαρμογή ενός πραγματικά δίκαιου και αξιοκρατικού μισθολογίου, με ενιαίες αρχές, ενιαίους κανόνες και κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου και των συνθηκών εργασίας.
Συνεχίζουμε ενωτικά, μαζικά και δυναμικά,  με τη Γενική Απεργία στις 18 Οκτωβρίου και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν με αμετακίνητο στόχο την ανατροπή αυτής της πολιτικής που οδηγεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στην απόγνωση και την εξαθλίωση. 

Διευκόλυνση Υπαλλήλων για την συμμετοχή τους στη Τακτική Συνέλευση του Συλλόγου

Με το υπ΄ αριθ. 245659/9962 έγγραφο της Διοικητικού – Οικονομικού  καλούνται οι  προϊστάμενοι των Διευθύνσεων να διευκολύνουν τους υπαλλήλους για τη συμμετοχή των υπαλλήλων τους, στη Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Οκτωβρίου.
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων από τις εισόδους του Διοικητηρίου της Π.Ε. ΗλείαςΟ χώρος των εισόδων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας  και κυρίως επί της οδού Μανωλοπούλου έχει μαζέψει όλους του κάδους απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής αφού τόσο τα καταστήματα όσο και οι οικίες ποτέ δεν θέλουν ένα κάδο μπροστά στην πόρτα τους.  Με αφορμή όμως την τελευταία αδυναμία αποκομιδής των απορριμμάτων από το Δήμο (γεγονός που ελπίζουμε να μην επαναληφθεί) το Δ.Σ. του Συλλόγου έστειλε την κάτωθι επιστολήΔιαμαρτυρία για δημοσίευμα


Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ που αφορούσε την συγκέντρωση που πραγματοποίησαν τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων το Δ.Σ. του συλλόγου μετά από απόφασή του εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: