Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ


Ο Σύλλογός μας για την δικαστική διεκδίκηση των καταργημένων με το Ν. 4093/2012 (που από την 1.1.2013 κατήργησε τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας) κινείται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΑΔΕΔΥ
Η απόφαση άσκησης της αγωγής και η τελική επιλογή του δικηγορικού γραφείου, που θα την αναλάβει, είναι προσωπική υπόθεση του κάθε μέλους μας.
Για όσα μέλη μας επιθυμούν να ασκήσουν ομαδική αγωγή, με την ευθύνη συντονισμού – πληροφόρησης από το Σύλλογο  αυτή θα γίνει ως εξής:
Α. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να παραδοθεί στους εκπροσώπους του Συλλόγου στα γραφεία του Συλλόγου από την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 από 10:00 έως 12:00, το συνημμένα έντυπο «ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ» (το βρίσκετε εδώ)  συνοδευόμενο από
1.     Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα [*]
2.     Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας (τυχαίου μήνα) για τα έτη: από 2013 έως και 2018  [*]
3.     Τυχόν αίτηση για διακοπή παραγραφής (αντίγραφο χορηγείται από το τμήμα μισθοδοσίας)

[*] επισημαίνεται για την απλούστευση του πρόσθετου διοικητικού φόρτου τα δικαιολογητικά [1] & [2] μπορούν να αντληθούν από την σελίδα του Συλλόγου (https://sypeilias.blogspot.com/) επιλέγοντας την καρτέλα (στο δεξιό μέρος) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς του taxis net.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
Κατόπιν ανακοίνωσης και της ηλεκτρονικής αποστολής των σχετικών εντύπων, στα υπηρεσιακά email από Σύλλογο θα πρέπει να συμπληρωθούν και να παραδοθούν με την διαδικασία που θα ανακοινωθεί τα κάτωθι:
1.     Εντολή Ανάθεσης Υπόθεσης (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής)
2.     Εργολαβικό Δίκης
3.    Σχετική βεβαίωση  από την Υπηρεσία (χορηγείται από το τμήμα προσωπικού)
Η αναδρομική διεκδίκηση για τα καταργημένα επιδόματα εορτών και αδείας θα πραγματοποιηθεί από το Δικηγορικό Γραφείο «ΔΗΜΗΤΡΗ Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ»     
Για τα δικαστικά και λοιπά έξοδα (ενδεικτικά για την έκδοση γραμματίων δικηγορικών συλλόγων, για την σύνταξη και κατάθεση της αγωγής, για παράσταση στο δικαστήριο κατά την εκδίκασή της, για τα ένσημα ΤΑΧΔΙΚ, για έξοδα επίδοσης κάθε αγωγής στο εναγόμενο δημόσιο με δικαστικό επιμελητή κ.α.) το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί από κάθε συμμετέχοντα υπάλληλο ανέρχεται στα 25 €, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 
Η δικηγορική αμοιβή σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης καθ' οποιονδήποτε τρόπο θα ανέλθει σε ποσοστό 4 % επί των συνολικών καταβληθησομένων σε κάθε ενάγοντα ποσών (κεφαλαίου και τόκων).
Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς θα ακολουθήσει η υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού εντολής διεκπεραίωσης της υπόθεσης.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝΚατατέθηκε, στη Βουλή το σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»

Μπορείτε να το αντλήσετε από εδώ

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή αιτήματος εκπαίδευσης στο ΕΚΔΔΑ για τους υπαλλήλους της ΠΕ Ηλείας
Πύργος    28-01-2019      


Αριθ. Πρωτ.: 226


ΠΡΟΣ:

Ε.Κ.Δ.Δ.Α
 email: inep@ekdd.gr


ΚΟΙΝ.:
1.      Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
2.      Μέλη Συλλόγου


ΘΕΜΑ :
Υποβολή αιτήματος εκπαίδευσης στο ΕΚΔΔΑ για τους υπαλλήλους της ΠΕ Ηλείας


 Σύμφωνα με παρ. 3 του άρθρου 2  της Ειδικής Συλλογική Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) (Β’ 2358/20.06.2018) «για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών» το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία με τους οικείους Συλλόγους Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων και καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ' έτος.
Στο Σύλλογό μας έχει αποδοθεί από το ΕΚΚΔΑ ο ρόλος του υπευθύνου για την υποβολή αιτημάτων για εκπαίδευση των υπαλλήλων μελών μας. Ήδη υλοποιήθηκε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/2016) ΕΠΙΠΕΔΟ II» από 29/05/2018 μέχρι 31/05/2018, στο οποίο συμμετείχαν πέραν των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας και υπάλληλοι από διάφορες υπηρεσίες του Νομού.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας για τη διεξαγωγή σεμιναρίων στην πόλη του Πύργου και ότι ο εκτιμώμενος αριθμός των συμμετεχόντων σε ενδεχόμενο σεμινάριο θα είναι αρκετά μεγάλος. Η συμμετοχή των υπαλλήλων από τον Πύργο σε σεμινάρια που γίνονται σε άλλες πόλεις (π.χ. Πάτρα) είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς απαιτούνται επιπλέον δαπάνες για διαμονή και μετακίνηση με αποτέλεσμα τελικά να επιλέγεται ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός συναδέλφων.
Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος του Συλλόγου μας καθώς και οι υποδομές, ώστε να φιλοξενηθούν τα σεμινάρια στην πόλη του Πύργου, τα οποία φυσικά δεν θα απευθύνονται αποκλειστικά σε υπαλλήλους της Π.Ε. Ηλείας αλλά σε όλους τους υπαλλήλους του Νομού.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε την διεξαγωγή των προγραμμάτων το επόμενο χρονικό διάστημα από Θεματικό Κύκλο Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση με τίτλο :
1.    ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
           (Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού στους κανόνες τους οποίους συντάσσονται και εκδίδονται έγκυρα και πλήρη τα διοικητικά έγγραφα, στη γνώση της μορφής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η δημόσια διοίκηση στο καθημερινό της έργο. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν ορθά τις διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται και αφορούν στα διάφορα είδη εγγράφων. 
2.    ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού στις πρακτικές εκείνες με τις οποίες θα ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και θα αποκλειστούν οι αμφισβητήσεις στην καθημερινή λειτουργία και δράση της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

3.    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/2016) 
          (Θεματικός Κύκλος: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού στις αλλαγές που έχουν επέλθει από το νέο νόμο στην ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, στις βασικές αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις, στα νέα όρια αναθέσεων, στην ισχύ των νέων διατάξεων και τις διαφοροποιήσεις με τον προηγούμενο. Επίσης διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης ως προς την ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των νεοεισαχθεισών εννοιών του Νόμου, και τη διευκρίνιση των κυριότερων σημείων εφαρμογής του.
Παρακαλούμε για την εξέταση και του αιτήματος μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

Πληροφορίες : 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών Π.Δ.Ε. – έλεγχος ύπαρξης νομίμου ερείσματος για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αναπλήρωσης
Πύργος  25-1-2019      


Αριθ. Πρωτ.: 222     
ΠΡΟΣ:

  1. Υπουργό Εσωτερικών
email:  info@ypes.gr
  1. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
FAX: 2610-490359
  1. 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα
  1. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
email: gd_prosl@asep.gr
  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
  2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
  3. ΟΣΥΑΠΕ


ΚΟΙΝ.:
  1. Υπηρεσίες Π.Δ.Ε.


ΘΕΜΑ :
Προκήρυξη θέσεων Γενικών Διευθυντών Π.Δ.Ε. – έλεγχος ύπαρξης νομίμου ερείσματος για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αναπλήρωσης


Με την υπ΄ αριθ. 2916/9-1-2018 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύχθηκε η πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στην  προκήρυξη  αναφέρεται ότι «…Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος…» 
Παρόλο που η πάγια θέση μας είναι να μην προσμετράται στη μοριοδότηση ο χρόνος αναπλήρωσης στις θέσεις προϊσταμένων με ανάθεση, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι «η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων» και στην περίπτωση της αναπλήρωσης θα πρέπει να είναι νόμιμη και συμβατή με το άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Επισημαίνουμε ότι η ερμηνευτική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 μεταξύ των άλλων αναφέρει: «…διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, ο οποίος εν προκειμένω θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος- είτε κατόπιν επιλογής είτε κατόπιν τοποθέτησης βάσει ειδικής διάταξης- η θέση του προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αυτή δεν κενούται, αλλά αντιθέτως αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης».
Όπως αντιλαμβάνεστε, τίθεται σοβαρό ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας, στην περίπτωση που βεβαιωθεί χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου σε υποψήφιο για θέση Γενικού Διευθυντή που δεν κατέχει το αναφερόμενο νόμιμο έρεισμα, γεγονός που έχουμε επισημάνει  με το υπ΄ αριθ. 113/16-2-2018 έγγραφό μας και θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι φορείς να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να διασφαλίσουν την ομαλή εξέλιξη πλήρωσης των προκηρυγμένων θέσεων, εφόσον το επιθυμούν.
Σε αντίθετη περίπτωση εκτός των αμφισβητήσεων που θα προκύψουν κατά της διαδικασίας επιλογής, θα παρατηρείται το απαράδεκτο για εμάς  γεγονός, να έχουν κώλυμα υποψηφιότητας όσοι συνάδελφοι στάθηκαν με ψηλά το κεφάλι απέναντι στη απεργοσπαστική τροπολογία Γεροβασίλη και συμμετείχαν στην νομίμως προκηρυγμένη ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση και ταυτόχρονα κάποιοι να επιβραβεύονται και να μοριοδοτούνται για μία θέση που τους ανατέθηκε χωρίς να πληρούνται τα νόμιμα κριτήρια.   
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε δεδομένο και ζητάμε σε κάθε βεβαίωση χρόνου απασχόλησης σε θέση ευθύνης να γίνεται έλεγχος της ύπαρξης νομίμου ερείσματος για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αναπλήρωσης.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας