Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Δημόσιο: Οι αλλαγές για την άδεια ειδικού σκοπού και τις ευπαθείς ομάδες (εγκύκλιος)Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «τέλος» η άδεια ειδικού σκοπού λόγω κορωνοϊού, στους δημόσιους υπαλλήλους, ομάδων αυξημένου κινδύνου, από αύριο 1 Ιουλίου.

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών. Ταυτόχρονα υπάρχει και εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για τον κορωνοϊό, που αναφέρει, ότι επειδή έχουν αλλάξει τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους οι υπάλληλοι, που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Αναλυτικά:

Σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων και βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής κατάστασης και στο πλαίσιο της επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, το Υπ. Εσωτερικών με νέα εγκύκλιό του, κάνει γνωστά τα εξής:

Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 για επιστροφή στην εργασία των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, δεδομένου ότι αυτό πλέον επιτρέπεται από τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, σας γνωρίζουμε ότι παύει από 1/7/2020 η ειδική άδεια απουσίας στους υπαλλήλους που ενέπιπταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών.

Ωστόσο και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως και για τους υπόλοιπους εργαζομένους, για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας τους. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που ανήκαν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες.
 Άλλως θα πρέπει να μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την λήψη εκείνων των μέτρων που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά και χρήση μάσκας υποχρεωτικά από τους πολίτες και από τον εργαζόμενο κλπ).

Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου και δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη των γυμνασίων στις 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β΄) και της λήξης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων στις 26/6/2020 (παρ. 9 του αρ. 2 του Π.Δ. 79/2017, όπως ισχύει), οι υπάλληλοι δεν δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω κρίσιμων χρονικών ορίων της άδειας ειδικού σκοπού. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι υπάλληλοι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση, αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το απαιτούμενο τετραήμερο.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται μέχρι τη λήξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών στις 31/7/2020 με βάση το πρόγραμμα παρακολούθησης που ισχύει για τον κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και με βάση τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας. H ως άνω άδεια εξακολουθεί μέχρι 31/7/2020 να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, εφόσον αυτά ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση, ή ήδη νοσούν από COVID-19.

Διευκρινίζεται ότι κατόπιν της μη χορήγησης πλέον της ειδικής άδειας απουσίας σε άτομα εμπίπτοντα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. 
Σε ότι αφορά τους γονείς που δεν έχουν εγγράψει τα τέκνα τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δεδομένης της επαναφοράς των δημοσίων υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, της παύσης της χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας σε εμπίπτοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και της ανάγκης προγραμματισμού των καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού με τρόπο που να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω υπάλληλοι καλούνται να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους καθώς τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν τη φροντίδα των τέκνων από τους οικείους ή από άλλα πρόσωπα, τα οποία επιλαμβάνονταν της φροντίδας των τέκνων προ της κρίσης της πανδημίας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω υπάλληλοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση χορήγησης της κατ΄ αρχάς προβλεπόμενης διευκόλυνσης της χρήσης του μειωμένου ωραρίου έως και 25%, όπως άλλωστε προβλέπεται στην οικεία διάταξη. Αν αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η χρήση ούτε του μειωμένου ωραρίου από τον υπάλληλο, τότε, και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και πάντως όχι πέραν της 31ης/7/2020, ημερομηνία λήξης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έκαναν ή θα κάνουν χρήση, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ακόμα, του μειωμένου κατά 25% ωραρίου απασχόλησης, υποχρεούνται να απασχοληθούν τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου τους χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Σε περίπτωση ωστόσο που ο υπάλληλος δεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού και οικονομικού θα προβούν στον υπολογισμό του πραγματικού χρόνου παροχής εργασίας για το επίμαχο χρονικό διάστημα και ακολούθως στην ανάλογη περικοπή αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση των ωρών αυτών θα πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρόνου και βάσει προγραμματισμού προς εξυπηρέτηση τόσο του γονέα υπαλλήλου όσο και του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας.

Γ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δεδομένου ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί, έστω και αν τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και την επιστροφή στην εργασία των υπαλλήλων που ανήκαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, και κυρίως όσων έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας λόγω του ότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Δ. ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συνεπεία της επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και κατόπιν ερωτημάτων των υγειονομικών επιτροπών, σας γνωρίζουμε ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων για εξέταση από την υγειονομική επιτροπή, δύναται πλέον να διεξάγεται υπό κανονικούς όρους. Ωστόσο, συνιστάται προς προστασία της δημόσιας υγείας, η κλήση των υπαλλήλων να γίνεται κυρίως, όπου απαιτείται και εφόσον τα στοιχεία του φακέλου είναι ελλιπή κατά την κρίση της Επιτροπής. 
 Ε. ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Κατόπιν της επαναφοράς των δημοσίων υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, παρακαλούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είχαν προβεί σε έκδοση απόφασης περιορισμού των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού, να προβούν σε σχετική ενημέρωση των ιστοσελίδων τους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις η πληροφόρηση που παρέχεται στους πολίτες για τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού αφορά σε αποφάσεις, οι οποίες πλέον δεν είναι σε ισχύ βάσει των νεώτερων ρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν ότι «2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών» (παρ. 2 αρ. 20 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020).

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙO COVID 19

Βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη σχετική εφαρμογή, προκύπτει ότι ορισμένοι φορείς δεν έχουν ανταποκριθεί εν όλω ή εν μέρει στην καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για την διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που καλείται η δημόσια διοίκηση να αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της πανδημίας, παρακαλούνται οι αρμόδιοι για την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων έστω και απολογιστικά και εντός ευλόγου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση και δεδομένης της άδειας ειδικού σκοπού ή του μειωμένου κατά 25% ωραρίου, τα οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι την 31η/7/2020, ή της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού (βλ. κεφ. Γ΄ της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 σχετικής εγκυκλίου), οι υπηρεσίες υποχρεούνται στην συμπλήρωση του εν λόγω παρουσιολογίου μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης από την Υπηρεσία


ΠΗΓΗ: www.aftodioikisi.gr

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

ΚΑΤΑ 75 % ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣΚατά 75% είναι μειωμένες οι πιστώσεις για το κόστος συμμετοχής των τέκνων των εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας στις κατασκηνώσεις και από 40.000,00 € που ήταν το 2019 είναι μόνο 10.000,00 € για το 2020 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 93/24-06-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι η απόφαση για την μείωση των πιστώσεων είναι ομόφωνη και αρκεί για τα έξοδα φιλοξενίας έως 23 τέκνων.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

·         Το ημερήσιο τροφείο ανέρχεται:

α) στα 30,00 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και

β) στα 52,00 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

·         Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα καλύψει δαπάνη ίση με τις πραγματικές ημέρες διαμονής των τέκνων του προσωπικού στην κατασκήνωση και για μέγιστο αριθμό ημερών τις δεκατέσσερις (14) - χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες.

·         Οι γονείς - υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μπορούν να αποστέλλουν τα παιδιά τους σε οποιαδήποτε κατασκήνωση της επιλογής τους. Επίσης, οι γονείς επιλέγουν ελεύθερα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα φιλοξενηθούν τα παιδιά στις κατασκηνώσεις. Ακόμη οι γονείς, σε περίπτωση αποστολής σε κατασκήνωση περισσοτέρων του ενός τέκνων, μπορούν να επιλέξουν για κάθε τέκνο διαφορετική κατασκήνωση και διαφορετική χρονική περίοδο διαμονής σε αυτήν.

·         Η Περιφέρεια δεν εμπλέκεται σε θέματα κράτησης θέσεων στις παιδικές κατασκηνώσεις. Οι γονείς επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση της επιλογής τους και προβαίνουν σε κράτηση θέσης.

Οι γονείς που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αποστολής των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις, με κάλυψη της δαπάνης από την Περιφέρεια, θα πρέπει να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων:

Α) Προκαταβολικά:

1.   1. Έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου για την πρόθεσή του να κάνει χρήση του δικαιώματος αποστολής του ή των τέκνων του σε παιδική κατασκήνωση και

2.   2. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού πρωτότυπα υπογεγραμμένου μεταξύ του γονέα υπαλλήλου και της κατασκηνωτικής Επιχείρησης.

Β) Απολογιστικά: προσκομίζοντας:

1.   Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από την κατασκηνωτική επιχείρηση στο όνομα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού τέκνων του επί τον αριθμό ημερών διαμονής επί το ημερήσιο τροφείο.

2.   Βεβαίωση από την κατασκηνωτική επιχείρηση, ότι το ή τα τέκνα του υπαλλήλου έλαβαν μέρος στην κατασκήνωση για το συγκεκριμένο διάστημα.

3.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.   Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου υπαλλήλου, ότι τόσο αυτός, όσο και ο/η σύζυγός της/του δεν λαμβάνουν συναφή παροχή από οποιονδήποτε φορέα για το έτος 2020.

5.   Σε περίπτωση τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας.

6.   Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.), απαιτείται:

Επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας και

Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Το δικαίωμα συλλογικής δράσης δεν μπαίνει σε καραντίνα


   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                    Αθήνα 25 /6/2020
                                                   Αριθμ. Πρωτ.:134                          
                                                             
Το δικαίωμα συλλογικής δράσης δεν μπαίνει σε καραντίνα
          Η κυβέρνηση,  παρέα με τους μεγαλοεργοδότες και τα μπουκωμένα από κρατικό χρήμα Μ.Μ.Ε., με ένα νομοσχέδιο που θυμίζει άλλου τύπου εποχές, επιχειρεί να θέσει σε μόνιμη καραντίνα τους αγώνες των εργαζομένων και υπό έλεγχο το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων.
Η κυβέρνηση, μαζί  με την παρέα της, θεωρεί ότι με ένα νομοσχέδιο που θίγει θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα τoυ συνόλου της κοινωνίας, θα κατορθώσει να περιορίσει τις αντιδράσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των αγροτών των φοιτητών και όσων άλλων εναντιώνονται  στα σχέδια της για την διάλυση και το ξεπούλημα της χώρας.
Το αυστηρό πλαίσιο που τίθεται στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις  έχει μία και μοναδική στόχευση. Τη φίμωση όσων αντιδρούν.  Η κυβέρνηση, επαναφέροντας το χουντικό διάταγμα 794/1971, έχει την απαίτηση να ορίζεται για κάθε διαδήλωση ως οργανωτής φυσικό πρόσωπο το οποίο θα δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος. Η Αστυνομία που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναδειχθεί στον μέγα χειριστή όλων των κυβερνητικών υποθέσεων, θα ελέγχει τα οργανωτικά ζητήματα του κάθε συλλαλητηρίου και στην περίπτωση που δεν τα εγκρίνει θα το απαγορεύει. Εάν δε κάποιος κάνει το «λάθος» να συμμετάσχει σε μια διαδήλωση η οποία δεν έχει την κυβερνητική σφραγίδα θα κινδυνεύει με φυλάκιση έως 2 έτη.
Η κυβέρνηση σταθερή στην τροχιά των αντεργατικών πολιτικών που εφαρμόζονται (το 90% των απεργιών κρίνονται παράνομες ή καταχρηστικές) και υποταγμένη στα συμφέροντα που πιστά υπηρετεί χρησιμοποίησε την καραντίνα με πρόσχημα τον κορονοϊο ώστε να μας εθίσει στον περιορισμό. Όμως δεν θα τα καταφέρει. Το δικαίωμα συλλογικής δράσης αποτελεί βασικό στοιχείο του συνδικαλιστικού δικαιώματος το οποίο προφανώς δεν διαπραγματευόμαστε.
Απόσυρση τώρα του χουντικής εμπνεύσεως νομοσχεδίου που στοχεύει στον περιορισμό του δικαιώματος της συνάθροισης, στον περιορισμό της συλλογικής δράσης, που θέλει να βάλει τις απεργίες στο γύψο.
Η συνδικαλιστική – κοινωνική – περιβαλλοντική  δράση δεν θα αποτελεί δικαίωμα της αστυνομίας.  Αποτελούσε και θα αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων και της κοινωνίας. 

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ;;;Στην πρόσκληση για τη 10η/2020 Συνεδρίαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας υπάρχει ως θέμα η «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Δ.Ε. και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την «Αναδιοργάνωση εσωτερικής λειτουργίας, καταγραφή – απλοποίηση διαδικασιών –ροών δεδομένων και εκπόνηση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020-2023 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας κ. Φαρμάκης Νεκτάριος).

Από τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση προκύπτει ότι η Περιφερειακή Αρχή προχωράει στην ανάθεση της τροποποίησης του ΟΕΥ με ανάθεση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των εργαζομένων χωρίς η ίδια να έχει γνωστοποιήσει την κατεύθυνση που θα έχει ο νέος Ο.Ε.Υ.
Έπεται συνέχεια…

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020

Δημόσιο: Σε πλήρη λειτουργία όλες οι υπηρεσίες από την Τρίτη 9 ΙουνίουΣε πλήρη λειτουργία θα βρίσκονται από την Τρίτη 9 Ιούνη όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ και η εξυπηρέτηση του κοινού δεν θα γίνεται πια μόνο με ραντεβού. Θα τηρούνται, όμως, οι κανόνες ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών.

Mε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, την οποία συνυπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού, Υποδομών-Μεταφορών και Ναυτιλίας, για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ισχύουν πλέον τα ακόλουθα:

«Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών».ΟΣΥΑΠΕ: ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710                                            Αθήνα 8/6/2020   

                                              Αριθμ. Πρωτ.:132  Προς

  Συλλόγους – μέλη μαςΜη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΠροϊσταμένωνΕΠΙΔΟΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΡΧΕΣΣυνάδελφοι, σας κοινοποιούμε την «Εξώδικη Δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση μετά επιφυλάξεως δικαιωμάτων μας», που απευθύναμε προς όλους τους Περιφερειάρχες με επίδοσή της με Δικαστικούς Επιμελητές, όπου εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας για την μη προκήρυξη των θέσεων ευθύνης, παρά την  δέσμια αρμοδιότητά τους.

Στο συγκεκριμένο εξώδικο, που κοινοποιήσαμε και στον Υπουργό Εσωτερικών, στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρουσιάζουμε την κατάσταση, σύμφωνα με την οποία:

α) Στην Περιφέρεια Αττικής παραμένουν κενές δύο θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, μετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων, δοθέντος ότι προκηρύχθηκε η πλήρωση μόνο πέντε από τις υφιστάμενες επτά θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, η οποία και ολοκληρώθηκε με την επιλογή και τοποθέτησή τους.

β) Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ήδη κενώθηκε μια από τις πέντε προβλεπόμενες θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

γ) Στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκδόθηκαν οι σχετικές Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, πλην, όμως, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες επιλογής και

δ) Στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου δεν έχουν εκδοθεί Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί δύο φορές προθεσμία για την έκδοση των σχετικών Προκηρύξεων.

ε) Την μη προκήρυξη λόγω όλων των παραπάνω της πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.Θεωρούμε ότι η μη σύννομη αυτή συμπεριφορά της Διοίκησης συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, για παραλείψεις οφειλόμενων νομίμων ενεργειών, που ζημιώνουν τους υπαλλήλους των Περιφερειών και ζητάμε να προχωρήσει η άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων για την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, προκειμένου να σταματήσει ο ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων χωρίς να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες, συνεχίζοντας την ημετεροκρατία.