Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΟΣΥΑΠΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

Αθήνα  30 /5 /2017
Αριθμ. Πρωτ.:61

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΠΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.

Π Ρ Ο Σ

2.    Τον Υπουργό Εσωτερικών. – Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
3.    ΕΝΠΕ. – Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα Σωματεία - μέλη μας. - Στις έδρες τους.
-------------------------

Πρόσφατα παρατηρείται το φαινόμενο έκδοσης αποφάσεων Περιφερειαρχών, με τις οποίες, κατ’ ευθεία παράβαση των σχετικών κειμένων διατάξεων και χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη αιτιολογία, ανατίθενται σε υπαλλήλους των Περιφερειών, παράλληλα καθήκοντα, και μάλιστα σε Υπηρεσίες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, απ’ αυτές που υπηρετούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις τοποθέτησής τους, προκειμένου να ασκήσουν καθήκοντα του κλάδου τους, πλέον της θέσης και των καθηκόντων της Υπηρεσίας τους, για αόριστο χρονικό διάστημα ή για χρονικό διάστημα που δεν προσδιορίζεται επακριβώς.
Ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3528/2007: «Καθήκοντα υπαλλήλου. 1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.».

Από τις προδιαληφθείσες διατάξεις συνάγεται, ότι επιτρέπεται, να ανατίθενται, σε υπάλληλο, αποκλειστικά και μόνον σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης, που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο και όχι απλής υπηρεσιακής ανάγκης, καθήκοντα (κύρια και αποκλειστικά και όχι παράλληλα) άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση, εντός της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί και πάντως σε καμιά περίπτωση εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει τοποθετηθεί, καθ’ όσον άλλως θα πρόκειται, αντίστοιχα, για μετακίνηση ή ανάλογα με τις κάθε φορά συνθήκες για μετάθεση που σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα Ν. 3528/2007 και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις και νομολογίες απαιτεί αίτηση του υπαλλήλου και αιτιολογημένη έγκριση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες, υποχρεωτικά σαφέστατα και ρητά οριζόμενο, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου, του παραπάνω διμήνου χρονικού διαστήματος δυνάμενου να παραταθεί έως έξι μήνες, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
Πλην, όμως, σ’ όλες των περιπτώσεων που μας αναφέρθηκαν:
α) Είτε ανατίθενται, σε υπαλλήλους των Περιφερειών, παράλληλα και όχι κύρια και αποκλειστικά, καθήκοντα, σε Υπηρεσίες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, απ’ αυτές που υπηρετούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις τοποθέτησής τους, οπότε υποκρύπτεται μετακίνηση ή ανάλογα με τις κάθε φορά συνθήκες μετάθεση.
β) Είτε δεν αιτιολογείται καθόλου ή αιτιολογείται πλημμελώς και ανεπαρκώς η επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη και η αδυναμία κάλυψής της με άλλο, λιγότερο επαχθή για τον υπάλληλο, τρόπο, όπως π.χ. προβλέπεται ανάθεση, σε υπάλληλο, παράλληλων καθηκόντων (πλέον της θέσης και των καθηκόντων της Υπηρεσίας του), για όποτε και αν προκύψει υπηρεσιακή ανάγκη.
γ) Είτε δεν προσδιορίζεται καθόλου η χρονική διάρκεια της ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων ή προσδιορίζεται παντελώς γενικά και αόριστα.
Ως εύκολα καθίσταται αντιληπτό, όλες αυτές οι αποφάσεις είναι μη σύννομες, ως εκδιδόμενες κατά ευθεία παράβαση των ανωτέρω διατάξεων. Εγκυμονούν δε αυτές μεγάλους κινδύνους, τόσον για τους υπαλλήλους, όσον και για τις αιρετές Περιφέρειες, σε περίπτωση έκδοσης μη σύννομων διοικητικών πράξεων που θα πάσχουν ακυρότητας, λόγω υπογραφής τους ή συνυπογραφής τους, από υπαλλήλους που δεν θα υπηρετούν νόμιμα στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, μετά από μη νόμιμη ανάθεση παράλληλων καθηκόντων, με συνέπεια να γεννώνται σοβαρά ζητήματα, αστικής ευθύνης των Περιφερειών, ένεκα παρανόμων πράξεων των οργάνων τους, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, κατ’ άρθρο 106 του ΕισΝΑΚ, ακόμη δε και ποινικής ευθύνης των υπαλλήλων αυτών.
Επιπρόσθετα, οι εν λόγω υπάλληλοι των Περιφερειών υφίστανται σημαντική υλική βλάβη, επιβαρυνόμενοι με μεγάλα έξοδα μετακίνησής τους, από τις πόλεις, όπου κατοικούν μόνιμα, σε άλλες πόλεις και χρόνου εις βάρος της οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής.
Επειδή επιχειρείται η τραγική υποστελέχωση, που υπάρχει στις Περιφέρειες (μείωση κατά 40% του προσωπικού τους από το 2009) σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη απαγόρευση των προσλήψεων να «επιλυθεί» με τέτοιες ενέργειες, πράγμα αδύνατον, που όχι μόνον εξοντώνουν τους υπαλλήλους, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τα τεράστια κενά σε προσωπικό και ταυτόχρονα δημιουργούν προβλήματα σε περισσότερες υπηρεσίες.
Επειδή η Πολιτεία με νομοθετικές ρυθμίσεις συνεχίζει να μεταφέρει αρμοδιότητες στις Περιφέρειες, χωρίς τους απαραίτητους πόρους (προσωπικό και χρήματα), όπως έκανε πρόσφατα με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων ΥΔΕ στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και την μεταφορά της εποπτείας της λειτουργίας των ΤΟΕΒ.
Επειδή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παραβιάζεται η αρχή της νομιμότητας, που πρέπει να διέπει τη διοικητική δράση και θίγεται και προσβάλλεται, ανεπανόρθωτα, η επαγγελματική εγκυρότητα και η υπηρεσιακή αξιοπρέπεια των υπαλλήλων.
Επειδή ήδη όσες τέτοιες αποφάσεις έχουν προσβληθεί, έχουν ακυρωθεί, από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως παράνομες.
Επειδή πολλάκις έχουμε απευθύνει έγγραφες διαμαρτυρίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, αιτούμενοι τη ρητή νομοθετική  απαγόρευση της μετακίνησης –μετάθεσης σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, σαφή αιτιολόγηση και έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς και τον σαφή ορισμό των λεγόμενων παράλληλων καθηκόντων.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα, για την μη σύννομη αυτή συμπεριφορά κάποιων Περιφερειαρχών.
Επειδή η συμπεριφορά αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει τους υπαλλήλους των Περιφερειών,
Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί, κατά παντός υπευθύνου, το αδίκημα του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα προς θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, σας γνωρίζουμε, με την παρούσα, ότι με τις ανωτέρω παράνομες πράξεις ή και παραλείψεις, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μας.

Γ Ι Α   Ο Λ Α   ΑΥΤΑ

Καλούμε τους Περιφερειάρχες που έχουν εκδώσει τέτοιες αποφάσεις, κατά παράβαση των ανωτέρω κειμένων διατάξεων και χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη αιτιολογία, να προβούν στην άμεση ανάκληση αυτών, τους δε υπόλοιπους Περιφερειάρχες να μην προβούν σε έκδοση τέτοιων αποφάσεων, που θα παραβιάζουν την αρχή της νομιμότητας.
Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την παρούσα, ότι με την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά κάποιων Περιφερειαρχών προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντικότατη βλάβη στα έννομα συμφέροντα των μελών των Σωματείων που είναι μέλη μας.
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτών και όλων των συναρμοδίων υπαλλήλων και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.-
Αθήνα, 30 Μαϊου 2017
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ                      ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΟΣΥΑΠΕ: Πληρωμή ελέγχων γεωτεχνικών, που διενεργήθηκαν από το 2011 και εντεύθεν


Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

Αθήνα 29 /5 /2017
Αριθμ. Πρωτ.:60


Προς
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
ΕΝΠΕ

Κόμματα Βουλής (πλην ΧΑ)

Θέμα: Πληρωμή ελέγχων γεωτεχνικών, που διενεργήθηκαν από το 2011 και εντεύθεν.

Είναι γνωστή σε όλους η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ποιοτικών ελέγχων, ποιότητας και καταλληλότητας φυτικών και ζωϊκών προϊόντων, τροφίμων, ζώων, σφαγείων ποιοτικών ελέγχων εξαγωγών φρουτολαχανικών κλπ και εκτός ωραρίου των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες δηλ. Κυριακές και αργίες από τους συναδέλφους γεωτεχνικούς των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας καθώς και από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που εργάζονται σε σημεία εισόδου, εξόδου, εκτελωνισμού κλπ.
Παρότι οι προβλεπόμενες για τους ελέγχους αυτούς αποζημιώσεις, οδοιπορικά έξοδα κλπ καλύπτονται από τα πρόσθετα τέλη, που εισπράττονται ανταποδοτικά, αυτά δεν αποδίδονται στους δικαιούχους, εδώ και χρόνια.
Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες με τις οφειλές στους γεωτεχνικούς από το Σεπτέμβριο του 2011 και εντεύθεν. Με διάφορες δικαιολογίες οι συνάδελφοι δεν έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα τους (απασχόληση εκτός ωραρίου και χιλιομετρικές αποζημιώσεις για την χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων τους).
Και ενώ είχε κατατεθεί σχετική τροπολογία στη Βουλή, που έδινε τη δυνατότητα εκκαθάρισης παλαιών δαπανών των ελέγχων αυτών, αυτή δεν προχώρησε για άγνωστους σε εμάς λόγους.
Ζητάμε την κατάθεση και ψήφιση σχετικής τροπολογίας, που να δίνει την δυνατότητα στις οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών να ξεπεράσουν τεχνικά προβλήματα ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι συνάδελφοί μας τα δεδουλευμένα τους από το 2011 έως σήμερα.
Η προτεινόμενη τροπολογία μπορεί να είναι αντίστοιχη της παλαιότερης:
«Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 3460/2006, όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών Ε.Φ. 29-110 στον ΚΑΕ 0567 έτους 2017, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής Διάταξης.»

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1638/Β/15-5-2017 η απόφαση Δ.Ο.Υ./ο/1860/31-03-2017 με τίτλο : «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων».
Το εν λόγω διαδικτυακό  «εργαλείο»  θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων στις εκτός έδρας μετακινήσεις μας.
Για τον προσδιορισμό των διαδρομών χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα διανυσματικά δεδομένα Οδικού Δικτύου όπως :
Ø Οδικό Δίκτυο Δ.Μ.Ε.Ο. Α’ έκδοση (κύριο προϊόν του «Μητρώου Οδών» της Δ.Ο.Υ. ), αναφέρεται ως θεσμοθετημένο Οδικό Δίκτυο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ø Ανοικτά Δεδομένα Οδικού Δικτύου , αναφέρονται ως συμπληρωματικό οδικό δίκτυο.
Το εν λόγω διαδραστικό εργαλείο βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση https: //kmd.ggde.gr  και αναμένεται να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων.

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ- - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»Σας παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών των σωματείων σας, σχετικά με την εκδήλωση που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Πύργου (Ξάνθου 6) στις 18 Μαΐου 2017 και ώρα 19.30 με θέμα: “Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία- - Εργατικά ατυχήματα”
Η εκδήλωση είναι μια συμβολή στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και στον περιορισμό των Εργατικών Ατυχημάτων
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Βέντρας Ιωάννης
Ο Γραμματέας
Ορφανός Νίκος

         
Πρόγραμμα
19.30-19.40: Χαιρετισμοί
19.40 - 20.00: Βρυώνης Χαράλαμπος
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός -Επιθεωρητής Εργασίας Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ηλείας.
Ενότητα Ομιλίας:
“Ο κοινωνικός ρόλος της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία”
20.05-20.20: Αντωνακόπουλος Τάκης Καρδιολόγος
Γιατρός Δημόσιας Υγείας Πρ. Αναπληρωτής Διοικητής 6ης ΥΠΕ
Ενότητα Ομιλίας:
“Μακροχρόνιες Επιπτώσεις των συνθηκών εργασίας στην Υγεία των εργαζομένων”
20.25-20.40: Γκανταίφης Νίκος
MD,MSC,PhD Διδάκτωρ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ορθοπεδικός Χειρουργός Γενικό Νοσοκομείου Πύργου “Ανδρέας Παπανδρέου” Ενότητα Ομιλίας:
“Εργατικό Ατύχημα -Ιατρική Θεώρηση”
20.40-21.10:  Τσουμάνης Σπύρος
Τεχνικός Ασφαλείας ΔΕΔΔΗΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Ενότητα Ομιλίας:
“Πρόληψη Ατυχημάτων - Ασφάλεια στο Εργοτάξιο”
21.10-21.20: Μπέλτσος Διονύσιος
Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός και Αεροναυπηγός Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος -Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
Ενότητα Ομιλίας:
“Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στους χώρους συνάθροισης κοινού”

Συντονίστρια: Ζούπη Χρύσα
Πτυχιούχος Νοσηλευτικής, Αν.Γραμ. Εργατικό Κέντρο Πύργου, Πρόεδρος Εμπορουπαλλήλων και Ιδ.Υπαλλήλων Πύργου
21.20:Ερωτήσεις-Συζήτηση
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα παρατεθεί μπουφές