Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Εκδόθηκε η απόφαση για την αποζημίωση των μελών των εξεταστικών επιτροπών των Διευθύνσεων ΑνάπτυξηςΕκδόθηκε στο  ΦΕΚ 203 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2017 η υπ΄ αριθ. 46214/146 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τον καθορισμό αποζημίωσης των μελών των εξετα­στικών επιτροπών του ν. 3982/2011 (Α' 143) σύμ­φωνα με το ν. 4354/15 (Α' 176 ) το οποίο αναφέρει:
Άρθρο 1
1. Καθορίζεται αποζημίωση για κάθε μέλος ή εμπει­ρογνώμονα των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011 στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των δια- κοσίων (200) ευρώ μηνιαίως. Για τους γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών, που παρέχουν διοικητική υπο­στήριξη, καθορίζεται αποζημίωση στο ποσό των τριάντα ευρώ (30) ανά ημέρα εξέτασης και μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.
2.Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης των σχετι­κών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κα­νονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
3.        Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και οι γραμμα­τείς υποχρεούνται, όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) εξε­τάσεων ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των πέντε (5) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
Άρθρο 2
Με τη παρούσα το άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 457/25/ΦΓ9.6.4/2013 (Β' 33), το άρθρο 3 της 9030/589/ΦΓ9.6.4(Γ)/2013 (Β' 1750), το άρθρο 3 της 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/2013 (Β' 2287) και το άρθρο 3 της 12792/833/ΦΓ9.6.4/2013 (Β' 2854) καταργούνται. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις των ανωτέρω κοινών υπουρ­γικών αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός έτους από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ΦΕΚ εναλλακτικά μπορείτε να το αντλήσετε και από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: