Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΟΣΥΑΠΕ: Πλήρη νομική στήριξη και κάλυψη των υπαλλήλων των Περιφερειών   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

                                           Αθήνα  30 /10 /2016                      
                                        Αριθμ. Πρωτ.: 104

              ΠΡΟΣ
Υπουργείο Εσωτερικών
                                                           
Πλήρη νομική στήριξη και κάλυψη των υπαλλήλων των Περιφερειών

        Γνωρίζετε ότι το ζήτημα της νομικής στήριξης και κάλυψης των υπαλλήλων είναι σημαντικό και μεγάλο.
Πολύ συχνά, πολλοί συνάδελφοί μας και ιδιαίτερα όσοι χειρίζονται καταγγελίες πολιτών βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις, για ζητήματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς όμως αυτές να συνδέονται με καταγγελίες εκ μέρους της υπηρεσίας, που υπηρετούν.
Αρκετοί επίσης υποχρεώνονται να καταθέτουν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία και Εισαγγελικές Αρχές υπομνήματα κλπ.
Όλα αυτά κοστίζουν σε χρήμα, ταλαιπωρία και ψυχική οδύνη.
Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και μάλιστα σε μια εποχή που ο μισθός μας δεν φτάνει να καλύψει ούτε βασικές μας υποχρεώσεις.
        Για το πόσο επιπόλαια αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό από το Υπουργείο σας είναι ενδεικτικό το εξής:
Στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» περιλαμβάνεται στο άρθρο 21 ρύθμιση για την «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που έχει ήδη ψηφιστεί από το 2011 στο άρθρο 51 του ν. 3979/ΦΕΚ 138 Α΄/ 16-6-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»!!!, με αποτέλεσμα να επικρατεί μεγαλύτερη σύγχιση και στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας να μην παρέχεται  νομική κάλυψη στους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.
Ζητάμε :
1.     Να δώσετε οδηγίες σε όλες τις Περιφερειακές Αρχές της χώρας για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα, που δίνει ο συνδυασμός του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 με το οποίο αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του ν.4071/2012, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του ν.3852/2010.
Κατά την άποψή μας από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, συνάγεται ότι κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ανάθεση σε άλλο δικηγόρο – από αυτόν που υπηρετεί στην Περιφέρεια- των καθηκόντων νομικής υποστήριξης των υπαλλήλων που διώκονται ποινικώς, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς την περιφερειάρχη και ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εφόσον το ζήτημα για το οποίο ζητείται από τα ως άνω πρόσωπα η νομική υποστήριξή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας ή απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η δίωξη δεν ασκήθηκε συνεπεία καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας τους.
2.     Να στείλετε τις απαραίτητες οδηγίες σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν, προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω (αίτηση υπαλλήλου προς τη Δ/νσή του, αίτημα της Δ/νσης του υπαλλήλου προς περιφερειάρχη, αίτημα περιφερειάρχη προς οικονομική επιτροπή για έγκριση δαπάνης, απόφαση έγκρισης οικονομικής επιτροπής κλπ).
3.     Να προχωρήσετε σε διεύρυνση των παραπάνω ρυθμίσεων ώστε να καλύπτονται οι συνάδελφοι σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και τα δικαστήρια (αστικά κλπ). -


Κοιν/ση
1.     Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
2.     ΕΝΠΕ
3.     Περιφερειάρχες
4.     Σύλλογοι-μέλη μας

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση ΚΥΑ για την επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώραςΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr


Αθήνα, 26 /10 /2016
Αριθμ. Πρωτ. 103

Προς
Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ΚΥΑ για την επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας.
Σχετικά: α) Το υπ’ αριθμ. 35/13-7-2016 έγγραφό μας.
β) Το υπ’ αριθμ. 2/68940/ΔΕΠ/7-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής, Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής.
        
  Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων θεωρούμε αναγκαία την άμεση σύνταξη από μεριάς σας και έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει την αποζημίωση  των  υπαλλήλων των Περιφερειών - μελών των εξεταστικών επιτροπών, για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας, του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011, καθώς και των  υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις, μεταποιητικών δραστηριοτήτων, του άρθρου 26 του Ν.3982/2011.
          Είναι ανεπίτρεπτη η αναστάτωση και ταλαιπωρία που δημιουργείται στους πολίτες και στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειών, διότι:
α) Οι επιτροπές εξετάσεων και οι επιθεωρήσεις γίνονται πια εντός κανονικού ωραρίου, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες να αποψιλώνονται από προσωπικό και να μην υπάρχει υπάλληλος να εξυπηρετήσει το κοινό. Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι είναι επιφορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα, είναι μέλη και άλλων επιτροπών και αναγκάζονται να απουσιάζουν και άλλες ημέρες.
β) Για τις επιτροπές εξετάσεων και τις επιθεωρήσεις προβλέπονται από την νομοθεσία και σαφείς χρονικές προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται για την ολοκλήρωσή τους και προβλέπονται ακόμα και κυρώσεις για αυτό (άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 3982/2011). Έτσι οι συνάδελφοι αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από καθεστώς μεγάλης πίεσης, προκειμένου να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
γ) Για την μετακίνησή τους οι υπάλληλοι αναγκάζονται να επωμίζονται το κόστος μεταφοράς τους, καθόσον τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα διατίθενται ελάχιστες φορές. Συνήθως επίσης για τις επιτροπές εξετάσεων, για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα έχει συσταθεί μια για κάθε Περιφέρεια, οι υπάλληλοι μετακινούνται υποχρεωτικά από την Περιφερειακή Ενότητα της Υπηρεσίας τους στην Περιφερειακή Ενότητα που έχει ορισθεί η έδρα των εξετάσεων και πολλές φορές συνεδριάζουν και πέραν του κανονικού ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης.
          Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε να επισπεύσετε την σύνταξη και έκδοση της ΚΥΑ που απαιτείται για την αποζημίωση των υπαλλήλων.-
Κοιν/ση:
1.    Υπουργό Οικονομικών
2.    ΕΝΠΕ
3.    Περιφερειάρχες της χώρας
4.    Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ


Δείτε το σχετικό έγγραφό του Υπουργείου Οικονομικών εδώ
 

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                                Αθήνα   24 /10 /2016                      
                                          Αριθμ. Πρωτ.:102

                              ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στο στόχαστρο μπαίνουν και πάλι οι αγώνες των εργαζομένων. Σε προκαταρκτική εξέταση καλεί η Πταισματοδίκης Λάρισας τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις οδήγησης στις 17-6-2016, λόγω απεργίας-αποχής των συναδέλφων εξεταστών οδήγησης!!!
Σαν να μην φτάνει που έπρεπε να περάσουν έξι μήνες για να φέρει για ψήφιση η κυβέρνηση στη βουλή την τροπολογογία επαναχορήγησης της αποζημίωσης στους συναδέλφους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, σαν να μην φτάνει που εργάστηκαν χωρίς αμοιβή για μήνες, τώρα τους «ζητάνε και τα ρέστα», γιατί δεν έσκυψαν το κεφάλι, γιατί διεκδίκησαν το αυτονόητο: να εργάζονται και να αμοίβονται.
Θα θέλαμε να μάθουμε ποιοι είναι οι «καλοθελητές», που ζήτησαν τη δίωξη των συναδέλφων, ποιες σκοπιμότητες υπηρετούν, να μας πουν ποιο είναι το παράπτωμα των συναδέλφων μας. Ότι αγωνίστηκαν ή ότι «πειθάρχησαν» στην συλλογική απόφαση της Ομοσπονδίας μας; 
          Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης των αγώνων. Στεκόμαστε στο πλάι των συναδέλφων μας και απαιτούμε να σταματήσει κάθε ενδεχόμενο δίωξης.
            Συνεχίζουμε να απαιτούμε να μην εκχωρηθεί με κανένα τρόπο το εξεταστικό έργο σε ιδιώτες και να επαναχορηγηθεί η αποζημίωση και στους συναδέλφους που εργάζονται για το λεγόμενο «βοηθητικό έργο».-

Επιτροπές διαγωνισμού à la carte


Πύργος 24-10-2016      


Αριθ. Πρωτ.: 108


ΠΡΟΣ:

1.      Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλα τα μέλη της)
Email: koin.oik@pde.gov.gr
2.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
3.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
4.      Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Διευθύνσεις της Π.Ε. Ηλείας)
email: ddo@ilia.pde.gov.gr

ΚΟΙΝ.:
1.      ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr
2.      μέλη Συλλόγου
3.      Μ.Μ.Ε.ΘΕΜΑ :
Επιτροπές διαγωνισμού à la carte   

  Με μεγάλη ελαφρότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κρίσιμα ζητήματα που η διαχείριση τους έχει άμεσες κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτες της Ηλείας. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί διαφορετικά το γεγονός ότι διαγωνισμοί που απευθύνονται στην κοινωνία, όπως αυτοί της μεταφοράς των μαθητών, οι επιτροπές διενέργειες των διαγωνισμών αλλά και οι επιτροπές ενστάσεων έχουν συγκροτηθεί από συναδέλφους που απολύτως καμία σχέση δεν έχουν με αυτές τις διαδικασίες.
Γεωπόνοι, Μηχανικοί, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών  καλούνται καταχρηστικά και παράτυπα να υλοποιήσουν διαγωνισμούς, που δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας που έχουν τοποθετηθεί, και το κυριότερο το επιστημονικό και γνωστικό τους αντικείμενο δεν έχει καμία σχέση με διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών.
Η εκ του νόμου απαιτούμενη  «ανάγκη για την διασφάλιση του στοιχείου της γνώσης, της διαδικασίας και του αντικειμένου» αγνοήθηκε προκλητικά από την Οικονομική Επιτροπή και τα συλλογικά όργανα που συγκρότησε για τους κοινωνικά ευαίσθητους διαγωνισμούς  δεν είναι σε θέση εξ ορισμού να διατυπώσουν «εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση».
Επίσης αγνοήθηκε προκλητικά και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας που με απόλυτη σαφήνεια καθορίζει τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών.
Εντύπωση βέβαια προκαλεί το γεγονός ότι σε περιπτώσεις δημοπράτησης  δημοσίων έργων η Οικονομική Επιτροπή δεν αγνοεί αντίστοιχα κυρίαρχα ζητήματα, που θίγουν την νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των επιτροπών.
Εντύπωση επίσης προκαλεί και το γεγονός ότι η επικαλούμενη διάταξη για την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, δηλαδή το άρθρο 26 του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.  Α΄)  έχει καταργηθεί με το άρθρο 199 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ. Α’) από τις 30-6-2016, σύμφωνα με το άρθρο 201 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η Οικονομική Επιτροπή συνεχίζει την εφαρμογή του με μεταγενέστερες αποφάσεις.
Θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να προχωρήσετε στην τροποποίηση των επιτροπών σε όλους τους διαγωνισμούς που με αντίστοιχο τρόπο έχετε συγκροτήσει τις επιτροπές, προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος των υπηρεσιών, οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι και το δημόσιο συμφέρον.  Σε κάθε άλλη περίπτωση τόσο η νομιμότητα τους όσο και η διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής είναι υπό αίρεση με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ανελαστικές ανάγκες της κοινωνίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος