Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Δηλώσεις συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων της ΠΔΕ σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018

Πύργος 15-3-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 179


ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας

Κοιν.:
1.        κ. Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Ηλείας
2.        ΟΣΥΑΠΕ


ΘΕΜΑ :
Δηλώσεις συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων της ΠΔΕ σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018
ΣΧΕΤ.:
Το υπ΄ αριθ. 223252/238-2017/6-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας


Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4483/2017 άρθρο 167, στο πλαίσιο των οποίων η Περιφέρεια δύναται να καλύψει από ιδίους πόρους την δαπάνη συμμετοχής τέκνων υπαλλήλων της σε παιδικές κατασκηνώσεις σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου οι συνάδελφοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν τα τέκνα τους στις παιδικές κατασκηνώσεις.
Η πρόβλεψη αφορά παιδιά ηλικίας μεταξύ τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών και το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται στα τριάντα (30,00) ευρώ βάσει της ΚΥΑ 6199/267/27-3-2017, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)


Πύργος 15-3-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 178


ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΚΟΙΝ.:
1.             Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.             Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.             Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.
4.             ΟΣΥΑΠΕ


ΘΕΜΑ :
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)
ΣΧΕΤ.:
α] Η υπ' αριθμ. Εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011)).
Β]  Η υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων).
γ] Η υπ' αριθμ. Εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)
δ]  Η υπ' αριθμ. Εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) : Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»).Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) για την νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, τα μέλη προκύπτουν από διαδικασία κληρώσεως (εκτός των περιπτώσεων συμμετοχής μέλους μετά από υπόδειξη). Η κλήρωση διενεργείται μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο για να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Σύμφωνα και με τα [α], [β] και [γ] σχετικά, η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία και διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόμα υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.
Επίσης με το [δ] σχετικό διευκρινίζεται:
1.     Στην έννοια των «προϋποθέσεων από το νόμο» εκτός των άλλων διευκρινίζεται ότι οι  καθ’ ύλην οργανικές μονάδες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που να πιστοποιούν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στα πλαίσια λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.
2.     Η υπηρεσία από την οποία διενεργείται η κλήρωση που είναι η οργανική μονάδα που έχει ως αρμοδιότητα σε κάθε φορέα τη διαδικασία συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών (πχ Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού – Οικονομικού – Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ. Β’/30.12.2016 έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ο.Ε.Υ.) όπου σύμφωνα με αυτόν οι διακεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας είναι έξι (6) (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Υγείας και Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών)  και αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της κάθε μίας.
Η κάθε οργανική μονάδα, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από την κείμενη νομοθεσία και τον αναφερόμενο Ο.Ε.Υ. εισηγείται συνήθως προς την Οικονομική Επιτροπή, την συγκρότηση των αναφερόμενων στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Με βάση την μέχρι τώρα πρακτική που ακολουθείται έχουν διαπιστωθεί τα εξής κατά την διαδικασία συγκρότησης των αναφερόμενων επιτροπών:
1.     Η κλήρωση των μελών πραγματοποιείται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους) και όχι από  υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας που έχει  θέση ευθύνης παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.
2.     Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κάθε κλήρωσης δεν γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα.
3.     Δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο να υπογράφεται από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους και άρα δεν υπάρχει πρακτικό που να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού οργάνου.
4.     Ο πίνακας των υπαλλήλων που αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να κληρωθούν, σε αρκετές περιπτώσεις (όχι σε όλες), αποτελείται από υπαλλήλους του συνόλου των διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και όχι από την – καθ’ ύλην οργανική μονάδα κατά παρέκκλιση του [δ] σχετικού και τίθεται υπό αμφισβήτηση η πιστοποίηση των απαιτούμενων γνώσεων που απαιτούνται για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στα πλαίσια λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να διαφυλαχθεί η νομιμότητα συγκρότησης των ανωτέρω επιτροπών, το κύρος των υπηρεσιών, οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι και το δημόσιο συμφέρον παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν:
1)       είναι νόμιμη η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων Διοίκησης (του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την διαδικασία της τυχαίας εκφώνησης αριθμών οι οποίοι αντιστοιχίζονται με πίνακα υπαλλήλων, από αιρετό Περιφερειακό Σύμβουλο,  χωρίς τις προϋποθέσεις που τίθενται (γνωστοποίηση της κλήρωσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας που κατέχει θέση ευθύνης παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας και  σύνταξη σχετικού πρακτικού).
2)       θεωρείται νόμιμος ο πίνακας υπαλλήλων για την επιλογή τους στην κλήρωση κατόπιν «τυχαίας εκφώνησης» όταν αυτός δεν συγκροτείται από τους υπαλλήλους της καθ’ ύλην αρμόδιας οργανικής μονάδας, αλλά από υπαλλήλους από το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ως εκ τούτου δε διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί διατυπώνοντας «εμπεριστατωμένη τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση».

Παρακαλούμε όπως εκδώσετε διευκρινιστικές οδηγίες επί των αναφερομένων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εγκυρότητα των διοικητικών πράξεων που αφορά την συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011), η νομιμότητα των διαδικασιών και κατά επέκταση το δημόσιο συμφέρον (ενδεικτική απόφαση για την διαδικασία που ακολουθείται από την Οικονομική Επιτροπή είναι η υπ΄ αριθ. 341/2018 απόφασή της, με ΑΔΑ: 61ΕΔ7Λ6-31Π).
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας
 

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Αναστολή των διαδικασιών αξιολόγησης από την Γεροβασίλη


Η πρώτη νίκη απέναντι στην τροπολογία Γεροβασίλη


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η πρώτη νίκη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απέναντι στην τροπολογία Γεροβασίλη
Δεκτή η προσφυγή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Την πρώτη νίκη απέναντι στην απεργοκτόνα τροπολογία Γεροβασίλη πέτυχε σήμερα, Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα Γιάννενα με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων που έκανε δεκτή προσφυγή συναδέλφου, τον οποίο στήριξε νομικά η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Τον συνάδελφο αυτόν είχε αποκλείσει πριν λίγες ημέρες από τις κρίσεις προϊσταμένων η σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου εξαιτίας της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΟΣΥΑΠΕ: ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΕΟ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Να αποσυρθεί η σχετική διάταξη   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα  13 /3 /2018
Αριθμ. Πρωτ.:26

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΕΟ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Να αποσυρθεί η σχετική διάταξη

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθημερινά αποδεικνύει την προσήλωση της στην πολιτική της διάλυσης των δημόσιων δομών και της εκχώρησης αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες. Αποδεικνύεται ότι στόχευση της εφαρμοζόμενης πολιτικής είναι η δημιουργία ενός μικρού και ευέλικτου κράτους, που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Στο Νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, που ήδη συζητείται στη Βουλή προβλέπεται εκτός των άλλων και του γενικευμένου χαρατσώματος και η μετατροπή με το άρθρο 53, των δημοσίων ΚΤΕΟ σε ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Προβλέπεται δηλαδή τα δημόσια ΚΤΕΟ να λειτουργούν ως επιχειρήσεις, με τη σφραγίδα της σχέσης «κόστους-οφέλους».
Η κυβέρνηση αντί να αναβαθμίσει και να επεκτείνει την λειτουργία των δημόσιων ΚΤΕΟ, αντί να πάρει μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων και μάλιστα δωρεάν ή έστω με συμβολικό τίμημα για τους εργαζομένους, τους χαμηλοσυνταξιούχους και γενικά τα φτωχά λαϊκά στρώματα, προωθεί και  μέσα από αυτό το νομοσχέδιο την λειτουργία άλλης μιας αρμοδιότητας των Περιφερειών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με στόχο την εκχώρηση-ιδιωτικοποίησή της.
Παραπέμπει μάλιστα για την τύχη των εργαζομένων των ΚΤΕΟ σε ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών.
Θέτει επίσης μια πρωτοφανή διαδικασία για όσους προβάλουν τον «αυτοδιοικητικό» χαρακτήρα των ΟΤΑ, με την απαίτηση έγκρισης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.
Η αναδιάρθρωση αυτή αποτελεί συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, που μέσα από την «πιστοποίηση» και την «διαπίστευση» των λειτουργιών των ΚΤΕΟ οδήγησαν στο κλείσιμο τα περισσότερα δημόσια ΚΤΕΟ.
Και όσα λειτουργούν αντιμετωπίζουν την υποστελέχωση μέσα από την «απαγόρευση» των προσλήψεων, τα χαράτσια και την ανταποδοτικότητα, που είναι νομοθετημένη στον τομέα αυτό.
Οι μάσκες έπεσαν και αποδεικνύεται ο κεντρικός σχεδιασμός για την απαξίωση και συρρίκνωση του δημόσιου τομέα.  Οι έμμεσες και άμεσες ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών του δημοσίου, η υποστελέχωση και η απουσία προσλήψεων, η υποχρηματοδότηση το αντικρουόμενο θεσμικό πλαίσιο και άλλα, αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τον στόχο των κυβερνητικών επιλογών.
Απαιτούμε:
  • Την απόσυρση της απαράδεκτης διάταξης για την μετατροπή των δημόσιων ΚΤΕΟ σε Ανώνυμες Εταιρείες.
  • Να ανοίξουν όλα τα δημόσια ΚΤΕΟ και παράλληλα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να πάρουν την πιστοποίηση που απαιτείται.
  • Την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα τους και την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.
  • Μείωση τους κόστους τεχνικού ελέγχου και δωρεάν έλεγχο για τους ανέργους, χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Δωρεάν έλεγχος στα κρατικά αυτοκίνητα.
  • Να επεκταθεί o κοινωνικός ρόλος των ΚΤΕΟ στην ενημέρωση και την εκπαίδευση για το μεγάλο θέμα της οδικής ασφάλειας.

Οχι στην ιδιωτικοποιηση των δημόσιων υπηρεσιών
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Για την χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος και της απαιτούμενης μηνιαίας βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                            Αθήνα  8 /3 /2018                      
                                          Αριθμ. Πρωτ.:24

Προς

1.     Περιφέρειες της χώρας
α. Γραφεία Περιφερειαρχών
    (με την παράκληση να προωθηθεί και στους α και β)
β. Δ/νσεις Μισθοδοσίας
γ. Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού
                                     2.Σύλλογοι Υπαλλήλων Περιφερειών-Περιφερειακ. Ενοτήτων
                                          3.Μέλη μας

Θέμα: Για την χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος και της απαιτούμενης μηνιαίας βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017

Θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε σε όλα τα «κρίσιμα» ζητήματα, που σχετίζονται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για το ανθυγιεινό επίδομα σε εργαζόμενους των Περιφερειών, προκειμένου άμεσα να δρομολογηθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες.

Όπως είναι πλέον γνωστό σε όλους, με τον ν. 4483/2017, άρθρο 98, επεκτάθηκε η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων, παρεχόμενες εργασίες και χώρους των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών. Η Ομοσπονδία μας και κατά την συζήτηση του ν.4483/2017 στη Βουλή με τις παρεμβάσεις της κατά την ακρόαση των φορέων και σε όλα τα υπομνήματα που έχει καταθέσει και στο διεκδικητικό της πλαίσιο αναφέρεται στο σύνολο των ειδικοτήτων, για τις οποίες πεποίθησή μας είναι βάσει αντικειμενικών και επιστημονικών κριτηρίων ότι πρέπει να χορηγηθούν ανθυγιεινό επίδομα, Μέσα Ατομικής Προστασίας και Μέτρα προληπτικής ιατρικής.
Η επέκταση που έγινε με το άρθρο 98 του νόμου δεν κάλυψε το σύνολο των σχετικών μας αιτημάτων τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν διαχρονικούς στόχους πάλης, όμως κάλυψε συγκεκριμένες ειδικότητες και εργασίες, για τις οποίες πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υλοποιηθεί η χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος.

Α. Συγκεκριμένα το άρθρο 98 του ν. 4483/2017 αναφέρει στην παράγραφο 1 τα εξής:
«1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2.».
Από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση προκύπτει με σαφήνεια ότι η ρύθμιση αυτή αφορά μόνον όσες ειδικότητες αναφέρονται και μόνον όσους παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, με μεγάλη μάλιστα επικινδυνότητα, όπως και άλλες εργασίες που είναι ανθυγιεινές αλλά δεν περιλαμβάνονται στην κυβερνητική ρύθμιση.
Να σημειώσουμε επίσης ότι στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και χώροι εργασίες, στους οποίους οι εργαζόμενοι δικαιούνται το ανθυγιεινό επίδομα, οι οποίες όμως αναφέρονται συγκεκριμένα, όπως οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017 αναφέρονται οι ειδικότητες και οι εργασίες, που δικαιούνται το ανθυγιεινό επίδομα και συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: «2. Στην κατηγορία Α΄ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων, οι σιδεράδες - αλουμινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων. Στην κατηγορία Β΄ συμπεριλαμβάνονται οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί. Στην κατηγορία Γ΄ συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.».

Γ. Τόσο στην υπ΄αριθμ. οικ.39456/17-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και στην μετέπειτα, υπ’ αριθμ. 3473/2-3-2018 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Επισημαίνεται  συναφώς ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 98 («…που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ.2…», η τυπική υπαγωγή του υπαλλήλου στις απαριθμούμενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω επιδόματος, καθώς το επίδομα δικαιούνται και όσοι παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω (στον νόμο ή στην εν λόγω εγκύκλιο), εφ’ όσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017».

Δ. Επειδή η παροχή των συγκεκριμένων εργασιών (για όσους δεν έχουν τις αναφερόμενες στη νομοθετική ρύθμιση ειδικότητες) αποτελεί τον απαραίτητο όρο για την λήψη του εν λόγω επιδόματος, οι συνάδελφοι, που εκτελούν τέτοιες εργασίες, δεν έχουν παρά να ζητήσουν την χορήγηση του επιδόματος, ζητώντας από τους Διευθυντές των υπηρεσιών τους την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν.4483/2017 μηνιαία βεβαίωση, προκειμένου να αποσταλεί στην αρμόδια Δ/νση Μισθοδοσίας. Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρονται οι εκτελούμενες εργασίες και προς ενίσχυση του δικαιώματος, μπορεί να γίνεται αναφορά και σε τυχόν επαγγελματικά δικαιώματα, σε αναφερόμενες αρμοδιότητες στον ισχύοντα Οργανισμό κάθε Περιφέρειας κλπ.

Ε. Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, η ρύθμιση εννοεί το νοσηλευτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, αφού αυτούς και μόνον αυτούς αφορά η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και δεν παραπέμπει προκειμένου να χορηγηθεί ή όχι το ανθυγιεινό επίδομα σε εξέταση άλλων ζητημάτων όπως εάν οι υπηρεσίες που απασχολείται το νοσηλευτικό προσωπικό, συγκροτούν νοσηλευτική υπηρεσία ή εάν αποτελούν Μονάδες Πρωτοβάθμιες Φροντίδας Υγείας κλπ, προσδιορισμοί που εμπεριέχονται σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος άλλων εργαζομένων, κι όχι των  Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Σημειώνουμε ότι με το άρθρο 5 του ν.1579/1985 προσδιορίζεται ότι τον τίτλο του νοσηλευτή-τριας φέρουν οι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής ΑΕΙ, ΤΕΙ, των Επισκεπτριών-ών των ΤΕΙ, των ισοτίμων σχολών, των μαιών  κλπ και ότι αυτοί ανήκουν στο νοσηλευτικό προσωπικό.

ΣΤ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν.4483, αναφέρονται οι επιπλέον όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος και συγκεκριμένα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: «4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του….».  Στην οικ.39456/17-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ επισημαίνεται στη σελ. 28 ότι η προϋπόθεση της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος. 
Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να αναφερθούμε σε πλευρές, που σχετίζονται με τα λεγόμενα αλλότρια καθήκοντα και την πλήρη ή όχι άσκηση των αρμοδιοτήτων:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων  και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» προσδιορίζονται τα καθήκοντα του υπαλλήλου ως εξής: «1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.»
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε Τμήματα και θέσεις, που συνάδουν με την ειδικότητά τους και όταν υφίσταται ανάγκη αλλότριων καθηκόντων να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, που στη συγκεκριμένη περίπτωση προστίθεται και η μη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας τους.
Το γεγονός ότι ένας μικρός αριθμός από τους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος  εκτελεί καθήκοντα και άλλου κλάδου ή ειδικότητας στο βαθμό που αυτό αποτελεί επιλογή των προϊσταμένων των Γεν. Δ/νσεων-Δ/νσεων ή των Περιφερειακών Αρχών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την υπάρχουσα τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα κανενός για την μη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων για την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος, όπως αυτές προσδιορίζονται από την παράγραφο 4 του ν.4483/2017 και συγκεκριμένα ότι «το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.».
β. Εάν όλες οι αρμοδιότητες ενός Τμήματος ασκούνται πλήρως ή όχι είναι ζήτημα, που ανάγεται σε καταστάσεις για τις οποίες δεν έχουν καμιά ανάμιξη ή ευθύνη οι υπάλληλοι του Τμήματος και σε κατά καιρούς πολιτικές επιλογές. Θέση όλων μας είναι η μόνιμη υλοποίηση και η ανάπτυξη όλων των αρμοδιοτήτων και ιδιαίτερα όλων αυτών, που σχετίζονται με την πρόληψη, την προστασία της δημόσιας υγείας, την διασφάλιση υγιεινών συνθηκών, περιβάλλοντος κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάγκη εφαρμογής όλων των εμβολιαστικών προγραμμάτων σε παιδιά και ενήλικες, μετανάστες, πρόσφυγες, άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κλπ.

Ζ. Επίσης στη συνέχεια στην παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν.4483, αναφέρεται ότι «Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση…».
Η μηνιαία βεβαίωση του Δ/ντή προβλέπεται όχι μόνο από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, αλλά από όλες και για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα αν η ειδικότητά τους μνημονεύεται στο νόμο ρητά ή όχι.
Παρόλο που και η Ομοσπονδία με έγγραφά της, έχει γνωστοποιήσει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση και την ανάγκη υποβολής την εκ του νόμου προβλεπόμενης μηνιαίας βεβαίωσης για κάθε δικαιούχο υπάλληλο και παρόλο που η νομοθετική αυτή ρύθμιση έγινε γνωστή σε όλους, ως μια κατάκτηση των εργαζομένων, οι δικαιούχοι συνάδελφοί μας σε αρκετές Περιφέρειες αν και έχουν περάσει επτά μήνες δεν έχουν ακόμη λάβει το ανθυγιεινό επίδομα, που δικαιούνται.
Η κατάσταση δε, εξελίσσεται ακόμα πιο αρνητική δεδομένου ότι με τις ρυθμίσεις του ν.4512/2018, άρθρο 396 «Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», που αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και εν συνεχεία του ν.4517/2018, άρθρο  έβδομο, που αντικαθιστά την παρ. 13 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 τίθεται προθεσμία ως εξής: «13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».
Σημειώνουμε ότι εκδόθηκε και η υπ’ αριθ. οικ. 2/17262/ΔΕΠ/2-3-2018  (ΑΔΑ: Ω8ΖΟΗ-7ΕΓ) «κοινή» εγκύκλιος των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δίνει οδηγίες για την απογραφή αυτή, ενέργεια η οποία οφείλει να γίνει από τις κατά τόπους Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των Περιφερειών.

Η. Σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 4483/2017 η έναρξη ισχύος του νόμου  αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευσή του δε, έγινε στο ΦΕΚ 107/Α΄/ 31-7-2017. Επομένως οι δικαιούχοι συνάδελφοι δικαιούνται τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος από 1-8-2017, αναδρομικά όσοι δεν το έχουν λάβει, και προκειμένου να το πάρουν πρέπει ο Δ/ντής να αποστείλει στη μισθοδοσία βεβαίωση για κάθε μήνα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο 2017 και εντεύθεν συνεχώς στο μέλλον.
Σημειώνουμε ότι τα εν λόγω εντάλματα δεν απαιτείται να αποσταλούν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες στους Επιτρόπους.

Θ. Χρειάζεται να αναφέρουμε επίσης ότι η έκδοση της μηνιαίας βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, προκειμένου να συνοδεύει την αντίστοιχη μισθοδοτική κατάσταση, προς καταβολή του πιο πάνω επιδόματος, στους δικαιούχους υπαλλήλους των Περιφερειών, αποτελεί πρόδηλη και δέσμια αρμοδιότητα των Δ/ντών, δεν προϋποθέτει αίτηση του υπαλλήλου, ανεξάρτητα βέβαια εάν αρκετοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει και με αίτησή τους, την χορήγησή της ή εάν εμείς προτρέπουμε τους δικαιούχους συναδέλφους, που δεν έχουν λάβει ακόμη το επίδομα, να καταθέσουν σχετική αίτηση, προκειμένου να κατοχυρώσουν την απαίτησή τους.

Ι. Σας κοινοποιούμε μερικά προτεινόμενα σχέδια βεβαιώσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δ/ντές και οι υπηρεσίες:


ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ως Προϊστάμενος της Δ/νσης…………………………………………………., βεβαιώνω ότι ο/η υπάλληλος  ……………………………………………του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ειδικότητας Επισκέπτης Υγείας (ή Νοσηλευτή ή Μαίας κλπ), κατά το μήνα Αύγουστο , εργάστηκε στην ανωτέρω Δ/νση με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα αντικείμενα της ειδικότητάς της, η οποία περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 98 του Νόμου 4483/17 (ΦΕΚ 107/τ.Α/31-08-2017) (κατηγορία Α΄).
                                                                     Μ.Ε.Π.
                                                           Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ως  προϊστάμενος της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου βεβαιώνω ότι η υπάλληλος της Δ/νσης μου ………………………………….. του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας, ειδικότητας Εποπτών Δημόσιας Υγείας, εκτέλεσε κατά τον μήνα Αύγουστο τα καθήκοντα της ειδικότητάς της πλήρως και αποκλειστικά, στα οποία περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 98 του Νόμου 4483/17 (ΦΕΚ 107/τ.Α/31-08-2017) εργασίες (κατηγορία Α΄).

                                                                                                 Μ.Ε.Π.
                                                                           Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ


ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ως  προϊστάμενος της Δ/νσης …………………………..βεβαιώνω ότι η υπάλληλος της Δ/νσης μου ………………………………….. του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού, εκτέλεσε κατά τον μήνα Αύγουστο πλήρως και αποκλειστικά τα καθήκοντα της καθαριότητας (εσωτερικού ή εξωτερικού της και τα οποία περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 98 του Νόμου 4483/17 (ΦΕΚ 107/τ.Α/31-08-2017) εργασίες (κατηγορία Α΄).

                                                                                                 Μ.Ε.Π.
                                                                           Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ως  προϊστάμενος της Δ/νσης …………………………..βεβαιώνω ότι η υπάλληλος της Δ/νσης μου ………………………………….. του κλάδου …………………, ειδικότητας………………….. εκτέλεσε κατά τον μήνα Αύγουστο πλήρως και αποκλειστικά τις εργασίες …………………………………………………, οι οποίες περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 98 του Νόμου 4483/17 (ΦΕΚ 107/τ.Α/31-08-2017) εργασίες. (κατηγορία Α΄).
                                                                                                 Μ.Ε.Π.
                                                                           Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ως Προϊστάμενος της Δ/νσης…………………………………………………., βεβαιώνω ότι ο/η υπάλληλος  ……………………………………………του κλάδου …………………………………….., ειδικότητας ………………………………………………., κατά το μήνα Αύγουστο , εργάστηκε στην ανωτέρω Δ/νση με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα αντικείμενα της ειδικότητάς του, η οποία περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 98 του Νόμου 4483/17 (ΦΕΚ 107/τ.Α/31-08-2017) (κατηγορία Α΄)..
                                                                     Μ.Ε.Π.
                                                           Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ


Μετά από όλα τα παραπάνω καλούμε τους Δ/ντές των αρμοδίων υπηρεσιών, να συνεισφέρουν από την θέση τους στην υλοποίηση της σχετικής ρύθμισης για την χορήγηση στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.
Καλούμε επίσης και όλους τους συναδέλφους να συνεισφέρουν στην ενίσχυση των διεκδικήσεων και των αγώνων μας προκειμένου να επεκταθεί η ρύθμιση χορήγησης του ανθυγιεινού επιδόματος και των Μέσων Ατομικής Προστασίας και Μέτρων προληπτικής ιατρικής σε όλους όσους εκτελούν ανθυγιεινές εργασίες ή εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους.

Κοιν/ση
1.     ΕΝΠΕ