ΧΡΗΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΟ.Ε.Υ. - ΕΡΓΑΣΙΑΚΚΑ

Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας    (Π.Δ. 132/2010 έχει τροποποιηθεί)
Ν. 3852/2010 ( Καλλικράτης )
Ν. 3528/2007 ( Υπαλληλικός κώδικας )

 Δεν υπάρχουν σχόλια: