Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΟΣΥΑΠΕΠραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Μαΐου η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) με σκοπό την συγκρότησή του σε σώμα.
Η νέα συγκρότηση του Δ.Σ. μετά τις αρχαιρεσίες έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αντιπρόεδρος: ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ   από το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
Γραμματέας: δεν υπήρξαν υποψηφιότητες
Οργανωτικός Γραμματέας: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ από την ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Ταμίας: ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αναπληρωτής Ταμίας:  δεν υπήρξαν υποψηφιότητες
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:   δεν υπήρξαν υποψηφιότητες 

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Παρατηρήσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας επί του προσχεδίου νόμου "Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις" του ΥΔιΜΗΔ

Α. Γενικά

 Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας θεωρεί υποχρέωσή της να συμβάλλει στο διάλογο για την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης, με τις θέσεις και προτάσεις της.
  Οι 13 Περιφέρειες της χώρας έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο τη διοικητική μεταρρύθμιση. Πεποίθησή μας είναι ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας στην λειτουργία του κράτους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπέρβαση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
 Ωστόσο θεωρούμε ότι το προταθέν προσχέδιο νόμου έχει σημαντικές αδυναμίες τις οποίες εξειδικεύουμε παρακάτω και πρέπει να τύχουν της προσοχής σας.

Β. Ειδικότερα
 Άρθρο 1
Η δυνατότητα κατάργησης θέσεων προσωπικού με Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να αφορά τους ΟΤΑ οι οποίοι διαθέτουν διοικητική αυτοτέλεια (άρθρο 102 παρ. 2 Συντάγματος). Με βάση τη συνταγματική επιταγή οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίζουν για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους, τον καθορισμό των δομών τους, τις ανάγκες τους σε προσωπικό. Επιβάλλεται η διατήρηση της υφιστάμενης διαδικασίας για τη σύσταση και τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, έγκριση από Υπουργό Εσωτερικών, δημοσίευση στο ΦΕΚ).
 Άρθρο 2
1  Για την επιλογή στις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και να εφαρμοστούν οι διαδικασίες που έχει εισάγει ο Ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 51/2010).
 2 Άρθρο 3
Οι διατάξεις αυτού του άρθρου για την κινητικότητα του προσωπικού αποτελούν πλεονασμό. Οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ν. 4093/2012 εξακολουθούν να ισχύουν.
 Άρθρο 4
 Μας βρίσκει αντίθετους η επιχειρούμενη κατάργηση ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ή η συγχώνευση αυτών. Τα νομικά πρόσωπα της Αυτοδιοίκησης του Β' βαθμού έχουν ήδη μειωθεί δραστικά με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»). Ειδικότερα με το άρθρο 194 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται η δυνατότητα για τη σύσταση μιας (1) αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας. Εξάλλου με βάση τη συνταγματική επιταγή περί διοικητικής αυτοτέλειας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίζουν για τη σύσταση και κατάργηση των νομικών προσώπων τους. Τέλος επισημαίνουμε τα νομικά προβλήματα που έχει η διάταξη καθώς εισάγεται η δυνατότητα κατάργησης «κάθε νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης» με προεδρικό διάταγμα.
 Άρθρο 18
 Προφανώς εκ παραδρομής η εν συντομία αναγραφή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας έχει αναφερθεί εσφαλμένα ως «Π.Ε.Δ.» αντί του ορθού «ΕΝ.Π.Ε.».
 Άρθρο 19
 Διαφωνούμε με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4 (προτελευταίο εδάφιο) του Ν. 4024/2011 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Μετά τα ερωτηματολόγια η επικαιροποίηση των προσωπικών μητρώων υπαλλήλωνΤο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με εγκύκλιο του ζητά την επικαιροποίηση των προσωπικών μητρώων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δομών και φορέων του Δημοσίου  το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απέστειλε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκύκλιο με θέμα την  «Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων».
Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία  για την αποτύπωση του εργασιακού προφίλ των υπαλλήλων και την καταγραφή των τυπικών τους προσόντων. Για το λόγο αυτό καλούνται οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των υπηρεσιών, με ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων, να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων τους και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων, τα οποία συναρτώνται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Σημειώνεται, ότι τα προσκομιζόμενα από τους υπαλλήλους στοιχεία, που συναρτώνται με την υπηρεσιακή και μισθοδοτική τους κατάσταση (ενδεικτικά : πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αποδεικτικά γνώσης Η/Υ κλπ.) πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα, διαφορετικά δεν επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη.»
Ολόκληρη η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων με Μοριοδότηση από το ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη διάθεση των κάτωθι πιστοποιημένων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Προγραμμάτων  εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για Δημοσίους Υπαλλήλους :
• Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα
• Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα
• Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων
• Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων
• Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
• Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους
• Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων
• Management στους Τομείς της Υγείας
• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Τα προγράμματα είναι μοριοδοτούμενα και απευθύνονται σε υπαλλήλους/ στελέχη Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (υπό προϋποθέσεις) και γενικά σε στελέχη που διαθέτουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία και οι οποίοι είτε ως προϊστάμενοι είτε από θέση ευθύνης επιθυμούν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και την προαγωγή σε ανώτερες θέσεις.
Η επιτυχής παρακολούθηση των παραπάνω Προγραμμάτων οδηγεί σε Βεβαίωση Πιστοποίησης.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων  7/6/2013 -  Έναρξη Μαθημάτων 10/6/2013
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://publicedu.elke.uoa.gr
e-mail: vfotiadou@elke.uoa.gr, τηλ.: 210.36.89.365

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣΤην Δευτέρα 20 Μάιου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των τριών Συλλόγων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειάρχη κ. Απ. Κατσιφάρα, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη. Στην συνάντηση παραβρέθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την οποία και οι τρεις Σύλλογοι Υπαλλήλων έχουν εκφράσει με αποφάσεις των Συλλογικών τους Οργάνων την πλήρη αντίθεσή τους ως προς την εθελοντική συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στην συνάντηση ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων να εκφράσουν άποψη ως προς την μεθοδολογία αξιολόγησης και να καταθέσουν προτάσεις για την αναδιάρθωση των δομών και υπηρεσιών της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν υποστεί μείωση της στελέχωσης τους της τάξης του 23 % από την αρχή λειτουργίας ως αιρετής και δεν εξυπηρετούν πλέον την αναπτυξιακή λογική της Περιφέρειας και επομένως χρειάζεται να γίνει αύξηση των θέσεων εργασίας.
Τα παραπάνω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας και τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης (πχ Έθνος, Ημερήσια), όπου δημοσιεύθηκε ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δομών της και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι που θα κριθούν πλεονάζοντες με την εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Πάγια άποψη των Συλλόγων των εργαζομένων είναι ότι η αξιολόγηση και αναδιάρθρωση των δομών της Περιφέρειας δεν μπορεί να επιτευχθεί με διαδικασίες εποπτευόμενες και καθοδηγούμενες από το Υπουργείο Εσωτερικών και την TASK FORCE οι οποίοι έχουν ως μοναδικό μπούσουλα την καθυπόταξη των εργαζομένων και τις μαζικές απολύσεις.
Επειδή θεωρούμε απαράδεκτο και επικίνδυνο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να υπάρχουν αντιφατικές και αλληλοαναιρούμενες πληροφορίες που αφορούν το εργασιακό μέλλον των συναδέλφων μας, καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνιστική επαγρύπνηση ώστε να μην περάσουν τα σχέδια των τροικανών και των συνεργατών τους. Παράλληλα καλούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να αποχωρήσει άμεσα από τις διαδικασίες Εθελουσίας Αξιολόγησης που εμπεριέχουν τις δεσμεύσεις του Μνημονίου και να προβεί σε τροποποίηση του οργανογράμματος της ΠΔΕ με γνώμονα την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες.

Υπενθυμίζουμε  την πρόταση των συλλόγων για συγκρότηση επιτροπών ανά Γενική Δ/νση, με συμμετοχή Γεν. Δ/ντων, Δ/ντών, εργαζομένων και εκπροσώπων του Συλλόγου.
Τέλος προς διάψευση των δημοσιευμάτων να δώσει στην δημοσιότητα όλα τα στοιχεία από τα ποια προκύπτει τόσο η μείωση του προσωπικού όσο και των Δομών της ΠΔΕ.

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Η ΠΟΕΔΗΝ προχώρησε στην έκδοση ενός χρήσιμου Συνταξιοδοτικού Οδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4093/12

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό από εδώ

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Παράταση Απογραφής-Θεώρησης και ισχύος βιβλιαρίων

Με την υπ' αριθμό 170-15-2013 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΔ αποφάσισε την παράταση της Απογραφής - Θεώρησης των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας, έως την 31η Οκτωβρίου 2013.

Με τη ίδια απόφαση παρατείνεται και η ισχύς των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, έως τη λήξη της
Απογραφής – Θεώρησης (31 Οκτωβρίου 2013).
Εκ της διευθύνσεως του ΟΠΑΔ

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Ενημερωτικό Σημείωμα της ΑΔΕΔΥ σχετικά με τα ερωτηματολόγιαΑΔΕΔΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς: Ομοσπονδίες – μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ενημερωτικό Σημείωμα

Σας ενημερώνουμε, ύστερα από πληροφόρηση που είχαμε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γραφείο Υπουργού), ότι το ερωτηματολόγιο που έχει σταλεί στις Υπηρεσίες, για συμπλήρωση από τους εργαζόμενους, δεν ισχύει πλέον.
Άρα κανείς να μην συμπληρώσει το συγκεκριμένο έντυπο (Ερωτηματολόγιο).
Όπως μας γνωστοποίησαν τηλεφωνικά, θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος που θα αναφέρεται τόσο στο περιεχόμενο του νέου ερωτηματολογίου, όσο και στο νέο χρονικό διάστημα συμπλήρωσής του.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η αξιολόγηση των δομών το θέμα της συνάντησης με τον ΠεριφερειάρχηΠραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Μαΐου συνάντηση των εκπροσώπων των Συλλόγων Υπαλλήλων και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων (Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας) με τον Περιφερειάρχη κ. Α. Κατσιφάρα και την Εκτελεστική Γραμματέα.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έγινε ενημέρωση για την πρόσφατη συνάντηση που είχαν υπηρεσιακοί παράγοντες και η Εκτελεστική Γραμματέας στο αρμόδιο Υπουργείο, έγινε αναφορά στη μεγάλη μείωση σε προσωπικό και δομές που πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή του Καλλικράτη και ζητήθηκε από τους Συλλόγους να καταθέσουν προτάσεις για την μέθοδο αξιολόγησης και την τροποποίηση του Οργανισμού.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους και οι τρεις Σύλλογοι έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν στην αξιολόγηση των δομών, όπως έχει καθορισθεί από το Υπουργείο.  

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Εκλογή νέου Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕΠραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου η πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) με θέμα την εκλογή του προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν τριών μυστικών ψηφοφοριών εκλέχθηκε πρόεδρος του Γ.Σ. ο τέως πρόεδρος του Δ.Σ. ο συνάδελφος Χρήστος Νταής που προέρχεται από το συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», με δώδεκα σταυρούς, ενώ ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Ρέλιας από τον συνδυασμό «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» έλαβε 11 σταυρούς. Τα υπόλοιπα δέκα έξι ψηφοδέλτια ήταν λευκό και άκυρο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν  υποψηφιότητες για τις θέσεις του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και των δυο αναπληρωματικών μελών του Γ.Σ. και η διαδικασία της εκλογής τους θα επαναληφθεί στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο που αποφασίσθηκε να συγκληθεί προς το τέλος Ιουνίου και στο οποίο θα συζητηθούν και τα οργανωτικά ζητήματα της Ομοσπονδίας.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν ψηφοφορίας εκλέχθηκαν οι κάτωθι:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 1. ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ
 2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 4. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 1. ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 4. ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
 1. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ 
 2. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 3. ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 1. ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση του που θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού, δηλαδή του συναδέλφου Άλκη Ζαβερδινού.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΕΛΜΕ  ΗΛΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαΐου από  σωματεία εργαζομένων, συλλόγους γονέων, φορείς  και ενεργούς πολίτες της Ηλείας στα γραφεία της ΕΛΜΕ με αφορμή  για την προληπτική επιστράτευση  85.000 καθηγητών και την ποινικοποίηση των αγώνων τους, εκφράστηκε από όλους η αλληλεγγύη στον αγώνα των καθηγητών και η αγανάκτηση  για τη στάση της μνημονιακής κυβέρνησης, που δε διστάζει να εφαρμόσει αντισυνταγματικές αποφάσεις χουντικής έμπνευσης και νοοτροπίας που στρέφονται ευθέως στην ίδια τη δημοκρατία.
Αποφασίστηκε η διεξαγωγή πανηλειακού συλλαλητηρίου  την Τετάρτη 15 Μαΐου (1η ημέρα της επιστράτευσης) στις 7:30μ.μ στο 2ο Λύκειο Πύργου. Σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τόπο μας που ακόμα και η σκέψη μετατρέπεται σε ιδιώνυμο αδίκημα, την απάντηση  καλείται να δώσει ο ίδιος ο λαός  δίνοντας μαζικά το παρών, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα στη δημοκρατία, το δικαίωμα στην απεργία, το δικαίωμα να παλεύει για τη ζωή του.


Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η προληπτική επιστράτευση των καθηγητών είναι το νέο κατόρθωμα της τρικομματικής κυβέρνησης, απέναντι στους εργαζομένους που είναι θύματα της πολιτικής της, μιας πολιτικής που ως σημαία έχει τις απολύσεις, τις συγχωνεύσεις των κοινωνικών δομών, την κατάργηση κοινωνικών δικαιωμάτων, την ανεργία, την οικονομική εξαθλίωση, την εκποίηση του δημόσιου πλούτου, την διάλυση της ελληνικής κοινωνίας.
O αυταρχικός κατήφορος της κυβέρνησης δεν έχει τέλος, η οποία σε συνεργασία με τα διαπλεκόμενα κέντρα ενημέρωσης έχει στοχοποιήσει το δικαίωμα στην εργασία και έχει ποινικοποίησει το δικαίωμα του εργαζομένου στην απεργία.
Η Κυβέρνηση εμπαίζει συστηματικά την ελληνική κοινωνία όταν για να δικαιολογήσει το νέο πολιτικό της ατόπημα επικαλείται  επιλεκτικά την «διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας» και την  «δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων», κάτι που δεν επικαλέστηκε για τους προηγούμενους επιτυχόντες των πανελληνίων εξετάσεων, με την εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».
Είναι, ήδη, η τέταρτη φορά, μέσα σε ενάμιση χρόνο, που καταφεύγει σε αυτή την αντιδημοκρατική πολιτική (αυτή τη φορά μάλιστα πριν καν ακόμη κηρυχτεί η απεργία), επιβεβαιώνοντας με τις πράξεις της ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, βρίσκονται πλέον σε αναστολή.  
Το ίδιο έγινε πριν από λίγο καιρό με τους εργαζόμενους των ΟΤΑ, των Μ.Μ. Μεταφοράς και τους ναυτεργάτες. Το ίδιο γίνεται σήμερα και με τους εκπαιδευτικούς! Το ίδιο θα γίνει και αύριο με όλους τους κλάδους των εργαζομένων που θα θελήσουν να αντιδράσουν!
Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τις αυταρχικές μεθόδους της Κυβέρνησης, που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και τραυματίζουν σοβαρά την ίδια τη Δημοκρατία. 
Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εκπαιδευτικών, που είναι ενάντια στις απολύσεις, στην  εξαθλίωση τους και στη που διάλυση  του δημόσιου σχολείου.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Απάντηση της ΑΔΕΔΥ σχετικά με το σχέδιο νόμου 'Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις' του Υπουργείου Διοικητικής ΜεταρρύθμισηςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την τρικομματική Κυβέρνηση του μνημονίου για την επιχειρούμενη ολοκληρωτική διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, τη δρομολόγηση δεκάδων χιλιάδων απολύσεων υπαλλήλων και την ανάθεση σε ιδιώτες κοινωφελών υπηρεσιών που προωθούνται μέσω του νομοσχεδίου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» που δημοσιοποιήθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα και τέθηκε σε διαβούλευση.
Πρόκειται για άλλο ένα νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί να εξαπατηθεί η κοινωνία, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις άμεσες απαιτήσεις της Τρόικας και των δανειστών, οι οποίοι μιλούν σε καθημερινή βάση για δήθεν μεγάλο, αναποτελεσματικό και δαπανηρό Δημόσιο Τομέα, αλλά και για το περίφημο "ταμπού" των άμεσων απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων "που πρέπει να σπάσει"!
Στην κατεύθυνση αυτή και επιστρατεύοντας κάθε όπλο από την αντισυνταγματική φαρέτρα, με το νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση, επιχειρείται:
1.Η κατάργηση Υπηρεσιών και η διευκόλυνση απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων, μέσω της συγχώνευσης και κατάργησης Δημοσίων Υπηρεσιών ή μετατροπή των Δημοσίων Οργανισμών  από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, με Προεδρικά Διατάγματα, χωρίς καν τον έλεγχο από τη Βουλή.
2. Η βίαιη ανατροπή της υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων αφού καταργείται το κριτήριο της εμπειρίας. Εισαγάγει αυθαίρετες διαδικασίες υπογραφής συμβολαίων ανάμεσα στις Διοικήσεις και τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, βάσει δήθεν μετρήσιμων στόχων, χωρίς καν αυτοί να προσδιορίζονται. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν υπαλλήλους - ομήρους  για να διευκολύνουν τα σχέδια της για μεταφορά  αρμοδιοτήτων και πόρων του Δημοσίου σε ιδιώτες.
3. Η επαναφορά των διατάξεων του Ν. 4093/2012, σχετικά με τη διαθεσιμότητα-κινητικότητα, που θα οδηγήσουν σε απόλυση τουλάχιστον 40.000 υπαλλήλους τους επόμενους 18 μήνες, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζόμενους οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα το προηγούμενο διάστημα. 
Τέλος, η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τις αναρρωτικές άδειες, πέρα από τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθεί μια επιπλέον «δεξαμενή» υπαλλήλων που θα οδηγηθεί στην απόλυση.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει το απαράδεκτο σχέδιο νόμου που θα διαλύσει τις Δημόσιες Υπηρεσίες και οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
Σε κάθε περίπτωση, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεχίσει τον αγώνα -με κάθε πρόσφορο τρόπο- για να ανατραπούν οι σχεδιασμοί αυτοί της Κυβέρνησης.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Δημόσιο: Οι 39 σελίδες που κρίνουν το μέλλον 206.000 υπαλλήλων

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον 39 σελίδων «Οδηγό για το Σχεδιασμό Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» από τον οποίο θα εξαρτηθεί η τύχη 206.000 υπαλλήλων υπουργείων.
Πρόκειται για ερωτηματολόγια στα οποία, όπως τονίζεται στο σημείωμα, περιλαμβάνονται ερωτήματα σχετικά με τα γενικά στοιχεία της θέσης, τα στοιχεία του υπηρετούντος υπαλλήλου, τον άμεσα προϊστάμενο και τους υφισταμένους εφόσον υπάρχουν, τις απαιτήσεις της θέσης.
Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια θα εξαρτηθεί η τοποθέτηση των υπαλλήλων στα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των φορέων, αφού προηγουμένως ελεγχθούν και τα τυπικά προσόντα τους και η αντιστοίχησή τους με τη θέση που κατέχουν. Έτσι, στη συνέχεια, όσων τα προσόντα δεν συμβαδίζουν με το περίγραμμα θέσης τότε θα τίθενται στο καθεστώς κινητικότητας, προκειμένου να καταλάβουν τη νέα τους θέση.
Όπως τονίζεται στο εισαγωγικό σημείωμα «πρόκειται για ένα εργαλείο διοικητικού σχεδιασμού των θέσεων εργασίας μέσα από την ανάλυση κάθε θέσης και των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο κάτοχός της, σε συνδυασμό με την ευρύτερη στοχοθεσία της δημόσιας οργάνωσης στην οποία ανήκει. Επομένως, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας επιδρούν θετικά στη λειτουργία της στελέχωσης, διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων και συμβάλλουν στην ορθολογική οργάνωση και διαχείριση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο προσανατολισμός των δημοσίων οργανώσεων σε μετρήσιμα αποτελέσματα συνδέεται άρρηκτα με το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας.»
»Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο στο οποίο αποτυπώνεται η σημασία της κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, η σχετική μεθοδολογία και σειρά πρακτικών οδηγιών για τη δόμηση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται υποδείγματα με έντυπα και συναφές ερωτηματολόγιο το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε φορέα προκειμένου να εξαχθεί η πρώτη πληροφορία για τη δημιουργία των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Οδηγός έχει διαχρονικό χαρακτήρα, δηλαδή η χρήση του είναι δυνατή κάθε φορά που οι οργανώσεις της δημόσιας διοίκησης χρειάζεται να σχεδιάσουν από την αρχή ή να ανασχεδιάσουν περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις διοικητικές τους δομές.»
Να σημειωθεί ότι ο Οδηγός διαρθρώνεται ως εξής:
Εισαγωγή
Ενότητα 1: Ορισμοί-ωφέλεια
Ενότητα 2: Εφαρμογή του Οδηγού
Ενότητα 3: Μεθοδολογία
Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης της Θέσης Εργασίας
Παράρτημα 2: Έντυπο Περιγράμματος Θέσης Εργασίας
Παράρτημα 3: Παραδείγματα Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΔΩ 
ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Νομοσχέδιο απολύσεων και διάλυσης του δημοσίουΗ κυβέρνηση, αφού κατασυκοφάντησε τους εργαζόμενους στο δημόσιο και προσπαθεί να μεταθέσει σε αυτούς τις ευθύνες του πολιτικού κατεστημένου, που κυβέρνησε αυτή τη χώρα, αφού απαξίωσε πλήρως τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά, αφού εκτίναξε την ανεργία στα ύψη και τους μισθούς, τις συντάξεις και τα δικαιώματα στον πάτο, έρχεται να δώσει ένα ακόμη χτύπημα, για να διαμορφώσει μια κοινωνία κανιβαλισμού, όπου ο άνεργος θα αντιπαλεύει τον εργαζόμενο και αυτός όποιον έχει κάποια στοιχειώδη δικαιώματα.
Με το νομοσχέδιο (Κ.Α.Π.Ε.Λ.Ο.) με τον ψευδεπίγραφο τίτλο: «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε η κυβέρνηση:

1. Καταργεί με Προεδρικά Διατάγματα, διατάξεις νόμων, υπηρεσίες και οργανισμούς και μετατρέπει Ν.Π.Δ.Δ. σε Ιδιωτικού, με στόχο την κατάργηση θέσεων ή την μετατροπή τους από δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού με στόχο να διευκολύνει την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων.
2. Ανατρέπει την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, καταργεί το κριτήριο της εμπειρίας και εισαγάγει την υπογραφή συμβολαίων ανάμεσα στις διοικήσεις και τα στελέχη της διοίκησης με βάση δήθεν μετρήσιμους στόχους. Στόχος αυτής της επιλογής είναι δημιουργία μιας κάστας, αποκομμένης από το σώμα των Δημοσίων υπαλλήλων, που θα υλοποιεί τους μνημονιακούς στόχους και που θα μοιράζει δουλειές στους ιδιώτες, ενώ θα λειτουργεί ως μηχανισμός περιορισμού των παροχών κοινωνικών αγαθών προς τους πολίτες.
3. Περικόπτει δραστικά δικαιώματα των εργαζομένων, που αφορούν τις αναρρωτικές άδειες, με στόχο να ενοχοποιήσει κάθε δικαίωμα και να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για απολύσεις εργαζομένων, διαμορφώνοντας μια κοινωνία χωρίς ανοχές και ρίχνοντας στον κοινωνικό Καιάδα τα αδύναμα μέλη της.
4. Επαναφέρει διατάξεις του ν.4093/2012, την διαθεσιμότητα-κινητικότητα, που στα απλά ελληνικά σημαίνει απολύσεις, για να υλοποιηθεί ο άμεσος στόχος για εκδίωξη 40.000 και πλέον εργαζομένων από το Δημόσιο. Είναι έτοιμος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου να δοθεί στη δημοσιότητα ο πλήρης κατάλογο με τους φορείς του δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα που πρόκειται να καταργηθούν και το προσωπικό τους να απολυθεί.
5. Λεηλατεί    την εργασία και μονιμοποιεί  την υποαπασχόληση, ονομάζοντας τους εργαζόμενους ως ωφελούμενους., Διαμορφώνει έτσι ένα εργασιακό μοντέλο, όπου οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν μερικούς μήνες το χρόνο, θα έχουν αποδοχές των 300€ και των 400€, με μερική ή και χωρίς κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη. Αυτό λοιπόν το ζοφερό μέλλον προδιαγράφει η συγκυβέρνηση για τον κόσμο της εργασίας.
6. Ολοκληρώνει την καταστροφική της πολιτική σε όλους τους τομείς και εξακολουθεί να δίνει υποσχέσεις !!! ότι θα σώσει τη Χώρα ???

Εμείς  τους δηλώνουμε ότι : Την τελευταία λέξη δεν την  έχουν πει ακόμη οι εργαζόμενοι. Να είναι σίγουροι όμως ότι θα βρουν το δρόμο για να απαντήσουν και η απάντηση θα είναι το ίδιο επώδυνη για τους σημερινούς βιαστές τους.

Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μην συμβεί αυτό. Αυτή την ώρα καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνιστική επαγρύπνηση,   ώστε μαζί με τους άλλους  εργαζόμενους να οργανώσουμε  την αντίσταση μας

Για να μην περάσουν οι νέοι αντεργατικοί σχεδιασμοί της συγκυβέρνησης.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ & ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΘΕΣ …ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ …ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ &  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ...

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

ΟΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

O.   Σ.   Υ.   Α.   Π.  Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ (39 μέλη)

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ
ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΛΙΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΕΡΥΘΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΩΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΡΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΡΟΥΛΑ
ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ