Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Άμεση κατάργηση της Ποινικής και Αστικής ευθύνης των υπαλλήλων στις Τεχνικές Υπηρεσίες - Στελέχωση των υπηρεσιών και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού & μέσων


   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710


                                            Αθήνα  /10/2019                      
                                         Αριθμ. Πρωτ.:

       Προς
1.    Υπουργό Εσωτερικών
2.    Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
3.    Περιφερειάρχες
4.    ΕΝΠΕ


Άμεση κατάργηση της Ποινικής και Αστικής ευθύνης των υπαλλήλων στις Τεχνικές Υπηρεσίες - Στελέχωση των υπηρεσιών και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού & μέσων


 Οι υπάλληλοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Τεχνικοί, Εργοδηγοί κ.α. παρά την τεράστια υποστελέχωση που υπάρχει επωμίζονται ένα τεράστιο έργο που ενδεικτικά περιλαμβάνει την κατασκευή, συντήρηση, επίβλεψη, εποπτεία κλπ που αφορούν στις οδούς αρμοδιότητας των Περιφερειών, στην αστυνόμευση των ρεμάτων κ.α. Το αντικείμενό τους περιλαμβάνει επίσης την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη όλων των τεχνικών έργων των Περιφερειών αλλά και έργων άλλων φορέων (με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, υποβοήθηση των Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων κλπ), καθώς και αρκετές άλλες αρμοδιότητες, όπως συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών για μελέτες και έργα άλλων φορέων, όπως Δήμων, Πανεπιστημίων δημιουργώντας έναν τεράστιο όγκο δουλειάς.
Επιπλέον οι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών συμμετέχουν σχεδόν σε όλες τις Επιτροπές που συστήνονται από άλλες Διευθύνσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τόσο των Περιφερειών, όπως για παράδειγμα ελέγχου καταλληλότητας ΚΔΑΠ, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολών χορού, κέντρων αισθητικής, διαιτολογικών ιατρείων, κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, κτηνιατρικών καταστημάτων, καταλληλότητας ακινήτων Δομών Παιδικής Προστασίας (κατασκηνώσεις, Ιδρύματα), σταυλισμών κ.α., όσο και των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
         Όπως γνωρίζετε υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις για να διεκπεραιωθεί όλο αυτό το έργο, σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
  Ο εξοπλισμός και τα εφόδια που δίνονται στους συναδέλφους για να κάνουν όλα τα παραπάνω μπορούν να χαρακτηρισθούν  με επιείκεια ανεπαρκή. Υπάρχει σημαντική δυστοκία, ανά περιόδους, στην προμήθεια βενζίνης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των οδών, των ρεμάτων, για την επίβλεψη έργων και μελετών, για την πραγματοποίηση λοιπών αυτοψιών, που έτσι κι αλλιώς δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών, διατηρείται η απαράδεκτη θεσμοθέτηση όριων μέγιστης επιτρεπόμενης κατανάλωσης καυσίμου για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, σε αρκετές Περιφέρειες οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι παλαιάς τεχνολογίας χωρίς  τα απαραίτητα προγράμματα και οι συνδέσεις διαδικτύου είναι ακατάλληλες με αποτέλεσμα η δουλειά να καθυστερεί πολύ, δεν υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα υπολογιστών για τον έλεγχο των μελετών και της κατασκευής των έργων, ελλιπή επιμόρφωση, ακόμα και φωτοτυπικά μηχανήματα λείπουν από ορισμένες υπηρεσίες. Απουσιάζει παντελώς η δυνατότητα για καθημερινή και συνεχή νομική στήριξη των εγγράφων και των ενεργειών των συναδέλφων (εισηγήσεις σε ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές εργολάβων κλπ). Συγχρόνως οι συχνές διακοπές εργασιών στην εκτέλεση των συμβάσεων των τεχνικών έργων δημιουργούν προβλήματα και μεγαλώνουν τους κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων.
Την πιο μεγάλη όμως πίεση στους Τεχνικούς κυρίως υπαλλήλους ασκεί το γεγονός ότι φέρουν βαριές ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων τόσο στις οδούς που ελέγχουν, κάτι το οποίο είναι συχνό φαινόμενο, όσο και στα ρέματα που αστυνομεύουν, αλλά και στα έργα και μελέτες που επιβλέπουν. Καλούνται να «απολογούνται» και να «πληρώνουν» χωρίς να τους έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα μέσα, τεχνολογικά κ.α., και να αντιμετωπίζουν, καλά στοιχειοθετημένες διεκδικήσεις για συμβάντα, που λόγω της συνολικής «ανεπάρκειας» γίνονται αντιληπτά μετά από πάρα πολύ καιρό.   
          Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για περιστατικά καταδίκης συναδέλφων μας και δηλώνουμε ότι θεωρούμε απαράδεκτο οι υπάλληλοι να φέρουν ποινικές και αστικές ευθύνες στις περιπτώσεις που προκαλείται ατύχημα, όπως είναι αναπόφευκτο να γίνει, σε ένα τεράστιο οδικό και υδρογραφικό  δίκτυο, που έχουν υπ’ ευθύνη τους.
Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε πολίτες από βλάβες ή φθορές του οδοστρώματος, των στοιχείων οδικής ασφάλειας και λοιπών κατασκευών, που συμπεριλαμβάνονται σε μία οδό, ανήκει στους φορείς που έχουν την ευθύνη συντήρησης των οδών. Γι αυτό θεωρούμε ότι οι φορείς αποκλειστικά πρέπει να αποφασίζουν εάν οι βλάβες αυτές οφείλονται σε τρίτους, ή σε δόλο ή σε σοβαρή αμέλεια των εμπλεκομένων υπαλλήλων, προκειμένου να διεκδικήσουν οι πολίτες την σχετική δαπάνη. Δεν μπορεί οι υπάλληλοι να φορτώνονται ευθύνες, ελλείψεις και παραλήψεις του φορέα που υπηρετούν.

Μετά τα παραπάνω ζητάμε από τα αρμόδια Υπουργεία :
1)   Την άμεση νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος :
α. με τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια,
β. με συμπλήρωση του άρθρου 69 του ν. 4129/2013 ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να αποφαίνεται για την αστική ευθύνη και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. β΄βαθμού μόνο ύστερα από αίτηση του εκπροσώπου του Οργανισμού,
γ. με τροποποίηση του άρθρου 38 του 3528/2007 ώστε ο υπάλληλος να ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα αποφαίνεται ο φορέας στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος με πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια (και κατόπιν το Ελεγκτικό Συνέδριο).
2)    Την νομοθετική ρύθμιση, όπου να προκύπτει :
α. ότι οι τεχνικοί υπάλληλοι μπορούν να παραπεμφθούν ποινικά μόνον όταν υπάρχει τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση για δόλο ή βαριά αμέλεια και
β. η υποχρέωση της Ελληνικής Αστυνομίας «να ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού και στις περιπτώσεις θανατηφόρων και γενικότερα ατυχημάτων με τραυματισμό, με διαβίβαση αμελλητί αντιγράφου της έκθεσης αυτοψίας του τροχαίου ατυχήματος».
3)   Η υποχρέωση άμεσης ανάθεσης από τις Περιφέρειες σε ειδικό πραγματογνώμονα, σύνταξης τεχνικής έκθεσης στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων και τραυματισμών.
4)   Την άρση της «απαγόρευσης» των προσλήψεων. 

Από δε τις Περιφερειακές Αρχές να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη προσωπικού όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, ώστε να μπορούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες να ανταποκρίνονται ολοκληρωμένα στις αρμοδιότητες που έχουν και στις αυξημένες απαιτήσεις του μεγάλου αριθμού προγραμματισμένων – ενταγμένων έργων.
Να εξασφαλίσουν επίσης:
ü  επαρκή χρηματοδότηση για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης,
ü  άμεσο εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των υπηρεσιών, με εισαγωγή νέας τεχνολογίας για τον έλεγχο του οδικού δικτύου,  που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, με πολύ λιγότερο κόστος και αμεσότητα στην παρέμβαση,
ü  άμεση ανάθεση μελετών ασφάλειας, σήμανσης και ελέγχου γεωμετρικών στοιχείων όλου του οδικού δικτύου των Περιφερειών,
ü  άμεση ανάθεση μελετών για τη δημιουργία μητρώου ρεμάτων,
ü  έγγραφη απαίτηση από την Ελληνική Αστυνομία να υλοποιούν αμέσως την υποχρέωσή τους όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 7, παράγραφος 5 του ν. 3481/2006 και να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού και στις περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων και τραυματισμών,
ü  την καθημερινή και συνεχή εξασφάλιση νομικής στήριξης των τεχνικών υπαλλήλων και Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη νομική βοήθεια στη σύνταξη εγγράφων εισηγήσεων σε ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές εργολάβων κλπ, με την δημιουργία κατάλληλα στελεχωμένου νομικού γραφείου,
ü  την εφαρμογή της ρύθμισης για την νομική κάλυψη από όλες τις Περιφέρειες, με επιλογή δικηγόρου από τον υπάλληλο,
ü  την άμεση και αδιάλειπτη διάθεση των αναγκαίων πόρων για την προμήθεια καυσίμων στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, αποζημιώσεων κλπ,
ü  την χορήγηση μηνιαίου ποσού για την κάλυψη της εντός έδρας κίνησης των τεχνικών υπαλλήλων και την απλοποίηση των δικαιολογητικών και των διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-και των αποζημιώσεων για τις υπόλοιπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, έγκαιρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, με κάλυψη από την αρχή κάθε χρονιάς για όλους, με αύξηση των ημερών εκτός έδρας κινήσεων για όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών (μηχανικών, οδηγών, εργοδηγών κλπ),
ü  την εξασφάλιση του αναγκαίου και σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων.

Κοιν/ση
1. ΥΠΕΣ
    Διεύθυνση Προσωπικού ΟΤΑ
3. Κόμματα Βουλής (πλην ΕΑ)
4. Παρατάξεις Π.Σ. (πλην ΧΑ-ΕΑ)
5. ΜΜΕ

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ 10 ΟΚΤΩΒΡΗ 2019


   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr                                            Αθήνα 14 /10 /2019                       

                                         Αριθμ. Πρωτ.: 126                      Συνάδελφοι, συναδέλφισσες το παρακάτω κείμενο, που σας αποστέλλουμε αποτελεί την Απόφαση του Γενικού μας Συμβουλίου, που λήφθηκε κατά την συνεδρίασή του στις 10 Οκτώβρη 2019.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ 10 ΟΚΤΩΒΡΗ 2019Εξελίξεις, διεκδικητικό πλαίσιο και προγραμματισμός δράσης και κινητοποιήσεων

  Η σημερινή μας συνεδρίαση έρχεται μετά από την κυβερνητική αλλαγή και την ανάληψη των νέων Περιφερειακών Αρχών.

Οι εναλλαγές αυτές σε συνδυασμό με τις οικονομικές εξελίξεις βάζουν τη σφραγίδα τους στη ζωή όλων των εργαζομένων, στα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων στις Περιφέρειες. Αναφερόμαστε στις εξελίξεις όχι για την στενή ενημέρωσή μας, αλλά  γιατί πρέπει να τις πάρουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε εμπόδια και δυσκολίες, για να καταφέρουμε να δράσουμε πιο αποτελεσματικά.

Η ανάγκη των επιχειρηματικών ομίλων να στηρίξουν και να αυξήσουν την κερδοφορία τους σήμερα, που η οικονομία περνά από το στάδιο της κρίσης - ύφεσης στο στάδιο της «ανάκαμψης» εκφράζεται και με τα νομοθετήματα της νέας κυβέρνησης για το επιτελικό κράτος, για την λεγόμενη κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ, για το νέο αναπτυξιακό -αντισυνδικαλιστικό νόμο – χτύπημα των συλλογικών διαδικασιών, των Γενικών Συνελεύσεων, των ΣΣΕ, πειθαρχική δίωξη όποιου υπαλλήλου εμποδίζει τις επενδύσεις κ.α, εκφράζεται μέσα από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού όπου αποτυπώνεται ότι φορτώνουν στα λαϊκά στρώματα τις φοροελαφρύνσεις και τα προνόμια του κεφαλαίου, ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα πληρώσουν μόνο το 7,6%! από τα 800 εκατ. ευρώ της αύξησης των άμεσων και έμμεσων φόρων και βέβαια έπεται συνέχεια με νόμους για τις αρμοδιότητες και τα οικονομικά των ΟΤΑ, για το ασφαλιστικό κλπ.

Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση προχωρά σε προσαρμογές που έχουν στόχο την παροχή κάθε είδους κινήτρων στους επιχειρηματίες, χτυπά μισθούς και μεροκάματα, απαλλάσσει κράτος και εργοδοσία από τα βάρη της κοινωνικής ασφάλισης, την οποία θέλει να μετατρέψει σε πεδίο κερδοφορίας μέσα από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης κατ’ αρχάς, προχωράει με μεγαλύτερη ταχύτητα στις αλλαγές στην οργάνωση και την λειτουργία των υπηρεσιών κράτους και ΟΤΑ, με μεγαλύτερη ευελιξία στη μορφή με τη μετατροπή ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, με επέκταση των ελαστικών σχέσεων, με «εγκαθίδρυση» στελεχών της αγοράς σε υπηρεσιακές θέσεις υπουργείων και δημόσιων φορέων, με μεγαλύτερη γραφειοκρατικοποίηση των υπηρεσιών και συνέχιση της υποστελέχωσης, προωθεί τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, που αποτελεί χρόνιο αίτημα και των Περιφερειαρχών, την παραπέρα λειτουργία των ΟΤΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με το αντιλαϊκό κριτήριο κόστους-οφέλους στη λειτουργία των υπηρεσιών.

Πολλές αντιδραστικές προσαρμογές στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, και ιδιαίτερα σε αρμοδιότητες των Περιφερειών, και σήμερα γενικεύονται. Τέτοιες είναι οι διαδικασίες των γνωστοποιήσεων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η αντιμετώπιση των ελέγχων ως γραφειοκρατικό βάρος στις επιχειρήσεις, η επί της ουσίας κατάργηση των προληπτικών ελέγχων, η νομοθέτηση των  αυτοτελών πειθαρχικών παραπτωμάτων, που ξεκίνησε για τους υπαλλήλους των Τεχνικών Τμημάτων των Δ/νσεων Μεταφορών, που δεν «συμμορφώνονται»… στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, που χειρίζονται.

Ενεργό ρόλο στις προσαρμογές αυτές παίζουν και οι Περιφερειακές Αρχές, γι αυτό εξάλλου πέρασε η κυβέρνηση και νέες αρμοδιότητες στις Οικονομικές Επιτροπές και έδωσε πλειοψηφία (σε αυτές) και στους Περιφερειάρχες που δεν είχαν. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η δημιουργία Δικτύων, οι ιδιωτικοποιήσεις αρμοδιοτήτων, οι καταργήσεις, η δημιουργία Αναπτυξιακών Εταιρειών αποτελούν γνωστά εργαλεία που αξιοποιούνται και προβλέπονται και σε Καλλικράτη, Κλεισθένη κλπ.

Οι δηλώσεις κυβέρνησης και Περιφερειαρχών για προώθηση του αναπτυξιακού ρόλου των Περιφερειών δίνουν το στίγμα τι υπηρεσίες θέλουν, που θα δώσουν βαρύτητα και προτεραιότητα, πως θα συνεχίσουν. Το στίγμα φαίνεται και από τη στάση τους σε κορυφαία ζητήματα, όπως η διαχείριση των υδρογονανθράκων, η παραχώρηση εκτάσεων για ΑΠΕ, η στάση τους στην επέκταση των αμερικάνικων βάσεων κ.α. ή σε άλλα που εμπλέκονται όπως η διαχείριση των απορριμμάτων κλπ. 

Η «επανεξέταση» των αρμοδιοτήτων υπουργείων και ΟΤΑ, δεμένη με την λεγόμενη οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, που επεξεργάζεται ήδη η κυβέρνηση της ΝΔ, θα φέρει περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και των «ιδίων» εσόδων, πατώντας στην λογική της «εγγύτητας» των αρμοδιοτήτων. Το αντιδραστικό σχέδιο νόμου που είχαν παρουσιάσει ΕΝΠΕ & ΚΕΔΕ στο κοινό τους Συνέδριο για την αναμόρφωση της Τοπικής & Περιφερειακής Διοίκησης αποτελεί αναλυτική καταγραφή των προθέσεων και των αιτημάτων των Περιφερειακών Αρχών, που στις σημερινές συνθήκες βρίσκει μεγαλύτερο έδαφος προώθησης.

Προβλήματα που ήρθαν στο προσκήνιο με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, την εποπτεία των δρόμων, τα ρέματα και τις πλημύρες, με τις ΔΑΟΚ, τα σφαγεία και την ασφάλεια τροφίμων, τη δακοκτονία και τους ελαιοπαραγωγούς, την Κοινωνική Μέριμνα, τους Κοινωνικούς  Λειτουργούς και τις υιοθεσίες και αναδοχές, η τεράστια πίεση στις Οικονομικές υπηρεσίες κ.α. δείχνουν ότι στις επιλογές κυβέρνησης και Περιφερειαρχών δεν αποτελεί προτεραιότητα η στελέχωση των υπηρεσιών και η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αλλά η εναρμόνιση με την συνέχιση των μνημονιακών υποχρεώσεων για προσλήψεις 1/5 κι αν…, δεν είναι στην προτεραιότητά τους η οργανωτική συγκρότηση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, ούτε ο εξοπλισμός με μέσα ώστε να μπορούν να εκτελούν οι υπηρεσίες έργα με αυτεπιστασία, αλλά επιλέγουν την εκτέλεση από εργολάβους και ιδιωτικές εταιρείες γενικότερα.

Επιβεβαιώνεται ότι πολύ σωστά στο Συνέδριό μας τονίζαμε την ανάγκη να συζητήσουμε και να ανοίξουμε σημαντικές πλευρές με τους συναδέλφους μας, να φέρουμε στο κέντρο των συζητήσεων τους παρακάτω «προβληματισμούς για να δυναμώσουμε τις παρεμβάσεις μας για να λειτουργούν οι υπηρεσίες μας στη κατεύθυνση ενίσχυσης των υποδομών σε πόλεις και χωριά, στην κατεύθυνση πρόληψης καταστροφικών φαινομένων, για να λειτουργούν οι υπηρεσίες μας σε όφελος του λαού, για να συμβάλουμε και εμείς για να μην έχουμε άλλους θανάτους και καταστροφές:

v  Είναι ή δεν είναι σημαντικό να διαθέτουν οι Περιφέρειες μηχανολογικό εξοπλισμό, με την αναγκαία στελέχωση ειδικευμένου προσωπικού που να μπορεί να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στις ανάγκες εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων;

v  Πρέπει ή όχι να απαιτήσουμε να σταματήσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες μας ως «τροχονόμοι» διάθεσης κεφαλαίων;  

v  Είναι ή δεν είναι σημαντικό το επιστημονικό δυναμικό των Περιφερειών να στέκεται και να κρίνει με την γνώση της επιστήμης, που υπηρετεί, αντί να αποδέχεται τις σκοπιμότητες  των επιλογών των Περιφερειακών Αρχών, αντί να «υποτάσσεται» στις ελλείψεις και στο ρεαλισμό της αποδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών;

v  Είναι ή δεν είναι απαραίτητο να απαιτούμε και να συμβάλουμε ώστε οι υπηρεσίες μας να υπηρετούν τις ουσιαστικές τους αρμοδιότητες κι όχι να ενισχύεται συνεχώς μια όλο και μεγαλύτερη γραφειοκρατικοποίηση τους;

Και καταλήγαμε στη διαπίστωση ότι όσο αυτά τα ερωτηματικά μπολιάζουν την καθημερινότητά μας στις υπηρεσίες μας, τόσο θα αποκτάει πιο στέρεα βάση η κοινωνική μας συμμαχία, τόσο τα αιτήματά μας θα ακουμπούν σε πλατύτερα στρώματα και θα αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική.»

Το διεκδικητικό πλαίσιο που υπερψηφίστηκε στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας έχει αιτήματα, που παραμένουν ανοιχτά και σήμερα.

Ξεχωρίζουν:

·         Η επιτακτική ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με κάλυψη της μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενάντια στην υποστελέχωση, που αποτελεί όχημα για να δικαιολογηθεί και η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

Κατάργηση της διαφορετικής αντιμετώπισης των συναδέλφων ΙΔΑΧ στο ζήτημα της κινητικότητας.

Έχουμε ήδη ζητήσει από τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους να μας στείλουν την εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί με συγκεκριμένα στοιχεία. Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι από το 60% που είχαμε κάλυψη των θέσεων έχουμε πέσει περίπου στο 50%.

Να σημειώσουμε ότι ζητήσαμε από τους Συλλόγους να συγκεντρώσουν άμεσα εικόνα με «χτυπητά» στοιχεία της υποστελέχωσης προκειμένου να προβάλουμε καλύτερα το αίτημά μας για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, θεωρώντας ότι έχουν αυτήν την εικόνα… και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν Δ.Σ., που περιμένουν από τον Περιφερειάρχη να τους απαντήσει!!! Προκαλεί ερωτηματικά πως  δρουν για το ζήτημα αυτό…·         Η κάλυψη των μισθολογικών απωλειών, η χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Πλήρης μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας. Αναγνώριση της διετίας 2016-2017, χορήγηση κλιμακίου ανά διετία και στους ΥΕ-ΔΕ, ολοκληρωτικό ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων. Κάλυψη της μισθοδοσίας μας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ετοιμότητα για απόκρουση των σεναρίων για νέο πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΕΒ και άλλοι 6 εργοδοτικοί φορείς προσέφυγαν στο ΣΤΕ υπέρ της συνέχισης της κατάργησης των τριετιών στους κατώτερους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας ότι είναι νομοθετημένο (ν.4093/2012) πως θα παραμείνουν παγωμένες οι 3 τριετίες έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί κάτω από το 10%!!!·         Η εφαρμογή των ΣΣΕ και η επέκτασή τους. Από τα στοιχεία, που έχουν φτάσει από τους Συλλόγους προκύπτει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες και οι παρεμβάσεις για την εφαρμογή των ΣΣΕ ιδιαίτερα στις Περιφέρειες, που δεν έχει προχωρήσει καθόλου, όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, την Κρήτη και να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν στις υπόλοιπες Περιφέρειες και με συγκεκριμένες Δ/νσεις. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι οι παρεμβάσεις για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να πάρουν δυναμικό χαρακτήρα κινητοποιήσεων πρώτα από τους ίδιους τους Συλλόγους και στη συνέχεια από την Ομοσπονδία, που θα εντάξει το αίτημα αυτό στο διεκδικητικό πλαίσιο, των επόμενων κινητοποιήσεών της. Ταυτόχρονα πρέπει να απαντηθούν από τους Συλλόγους οι μεμονωμένες φωνές που από την μια επιζητούν την επέκταση και σε άλλες ειδικότητες της ΣΣΕ, μη αποδεχόμενοι την ένταξη στην «περιστασιακή εξωτερική εργασία» και από την άλλη βάλλουν εναντίον της, χαρακτηρίζοντας την αντισυνταγματική, παράνομη κλπ, την ώρα μάλιστα, που η κυβέρνηση θέλει να χτυπήσει παραπέρα το θεσμό και την ισχύ των ΣΣΕ, μέσα και από το λεγόμενο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου. Χρειάζεται επίσης να σημειώσουμε και την εξής αντίφαση, που αποτυπώνει ότι δυστυχώς είναι σημαντική η μερίδα των εργαζομένων που δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τόσο η υπογραφή, όσο και η εφαρμογή των ΣΣΕ προϋποθέτει διεκδίκηση κι αγώνα και επομένως δεν μπορεί να ζητάμε την επέκτασή της και να μην στηρίζουμε και με τη συμμετοχή μας τις απεργιακές κινητοποιήσεις, που έγιναν πρόσφατα ενάντια στο «αναπτυξιακό» σχέδιο νόμου.

·         Η εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας. Χορήγηση ΜΑΠ- προληπτικές εξετάσεις, δημιουργία και στελέχωση ΕΣΥΠΠ σε κάθε Π.Ε., προσλήψεις τεχνικού και γιατρού εργασίας, δημιουργία Επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας, κτήρια και χώροι εργασίας κατάλληλοι, χορήγηση & επέκταση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

·         Μπροστά μας έχουμε την 30/10/2019, χρόνο κατά τον οποίο η κυβέρνηση θα ανοίξει τα χαρτιά της σε σχέση με τη χορήγηση του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Χρειάζεται με ετοιμότητα να παρέμβουμε στη λογική και το πλαίσιο του Υπομνήματος, που έχουμε καταθέσει στην «αρμόδια» Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών και να διεκδικήσουμε την επέκταση του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στις ειδικότητες που έχουμε συμπεριλάβει πχ κτηνίατροι, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, οδηγοί, τεχνικός έλεγχος κλπ.

·         Εφαρμογή της νομικής κάλυψης σε όλες τις Περιφέρειες και σε όλους τους υπαλλήλους, που διώκονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Το έγγραφο της Ομοσπονδίας με τις σχετικές οδηγίες, πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την απαίτηση εφαρμογής της. Σημειώνουμε ότι ρυθμίσεις άλλων φορέων, που προωθήθηκαν δεν προσφέρουν «καλύτερη» νομική κάλυψη αφού για να πάρεις τα χρήματα που έχεις δώσει πρέπει να αθωωθείς με αμετάκλητη απόφαση. Ούτε βέβαια είναι δυνατόν συνδικαλιστές να προωθούν συμβόλαια κάλυψης από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

·         Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Τεχνικές υπηρεσίες, τόσο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, όσο και με τις ποινικές & αστικές ευθύνες που φορτώνονται (το κείμενο της ανακοίνωσης θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης).

·         Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις  Οικονομικές υπηρεσίες (το κείμενο της ανακοίνωσης θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης).

·         Κάλυψη των αναγκών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, δημόσιους, σύγχρονους  και δωρεάν και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για τα παιδιά των συναδέλφων.

·         Χορήγηση μηνιαίου ποσού για την κάλυψη της εντός έδρας κίνησης των υπαλλήλων των ελεγκτικών μηχανισμών των Περιφερειών (προώθηση σχετικής τροπολογίας, που έχουμε συντάξει). Απλοποίηση των δικαιολογητικών και των διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-και των αποζημιώσεων για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των υπαλλήλων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, έγκαιρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, με κάλυψη από την αρχή κάθε χρονιάς για όλους.

·         Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Περιφερειών. Καμιά εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, περιουσίας των Περιφερειών. Καμιά μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς πόρους και προσωπικό. Οι υπηρεσίες να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητες κοινωνικού τους χαρακτήρα.

·         Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Κάλυψη των απωλειών σε εφάπαξ και συντάξεις. Να καλύψουν εδώ και τώρα, το κράτος και η εργοδοσία τις ζημιές από την δέσμευση των αποθεματικών για δεκαετίες, τις ζημιές από το τζογάρισμα σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τις απώλειες των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που λεηλατήθηκαν από το λεγόμενο κούρεμα ομολόγων, που είναι περίπου 14 δις ευρώ.

Ετοιμότητα και μαζική καταδίκη στις νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις, που θα προωθήσει η κυβέρνηση, αξιοποιώντας και την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ για αντισυνταγματικότητα ορισμένων παραμέτρων του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016), με προώθηση της ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης, με δηλωμένες ήδη τις προθέσεις της για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ).

Στόχος της κατ’ αρχήν είναι τα αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ και η δημιουργία ενός «κρατικού επενδυτικού φορέα», το ρόλο αυτό θα κληθεί να παίξει το ΕΤΕΑΕΠ μέσω πακέτων διαχείρισης ασφαλιστικών προγραμμάτων χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου, όπως λέει. Οι νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/2021, στους οποίους θα παραμείνει η υποχρεωτικότητα της επικουρικής ασφάλισης,  θα  επιλέγουν ένα από τα 3 παραπάνω προγράμματα και οι εισφορές τους θα πηγαίνουν στο μεν χαμηλού ρίσκου στην δημόσια ασφάλιση του μεσαίου και υψηλού ρίσκου θα αποδίδονται συνολικά σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που θα έχουν επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους.

Είναι φανερό ότι το ΕΤΕΑΕΠ θα απολέσει τους μοναδικούς του πόρους που είναι οι εισφορές και θα χρησιμοποιεί τα αποθεματικά του προκειμένου να πληρώνει τις συντάξεις των εν ενεργεία συνταξιούχων με αποτέλεσμα μετά από ένα χρονικό διάστημα να έρθει σε αδιέξοδο.

Δεν μπορεί παρά να είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε τέτοια απόπειρα και θα την αντιπαλέψουμε με κάθε τρόπο.

Χρειάζεται να αναφέρουμε ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ μπορεί να αμφισβητούν κάποιες παραμέτρους του νόμου 4387, εντούτοις αποδέχονται και νομιμοποιούν όλο τον πυρήνα του, όλες τις ανατροπές σε βάρος συνταξιούχων και ασφαλισμένων την προηγούμενη δεκαετία, κορύφωση των οποίων ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου. Όπως συνέβαινε με προηγούμενες αποφάσεις των δικαστηρίων, έτσι κι αυτές δεν αναιρούν τις τεράστιες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις στους «παλιούς» συνταξιούχους, την αφαίρεση της 13ης και 14ης σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 έτη, την αύξηση από τα 35 στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για το δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη, τη μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων μετά το Μάη του 2016 κ.ο.κ.·         Είμαστε σε ετοιμότητα ενάντια στις αντιλαϊκές προσαρμογές που θα φέρουν ρυθμίσεις για τις αρμοδιότητες και τα οικονομικά των ΟΤΑ.

·         Αντιπαλεύουμε τον «αντισυνδικαλιστικό» νόμο. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μείνει στα χαρτιά. Θα συνεχίσουμε να «προχωράμε» Ομοσπονδία και πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι με βάση τα καταστατικά μας και μόνον αυτά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Είναι φανερό, πως όλα τα παραπάνω πρέπει να τα παλέψουμε με όλες τις μορφές. Να αξιοποιήσουμε την Ολομέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων για να δυναμώσει η ενημέρωση, η συζήτηση, η αποφασιστικότητά μας για να οργανώσουμε παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις.

Να προχωρήσουμε σε πρόγραμμα κινητοποιήσεων, ταυτόχρονα με όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους της χώρας, σε μέρες, που θα καθορίσουμε.

1.   Γενικές Συνελεύσεις – συγκεντρώσεις.

2.   Έκδοση ψηφισμάτων, κοινοποίησή τους στα ΜΜΕ, κόμματα, βουλευτές.

3.   Συμβολικές καταλήψεις κτηρίων την ίδια μέρα σε όλες τις Περιφέρειες.

4.   Παρεμβάσεις στα Περιφερειακά Συμβούλια.

5.   Συγκεντρώσεις έξω από τα κτήρια των Περιφερειών-Περιφερειακών Ενοτήτων.

6.   Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση.

                                             

                                                            Για το Γ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΤΣΑΣ