Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Στα κρυφά και με ιδιώτες προχωρά η Περιφερειακή Αρχή στην αξιολόγηση δομών, στο νέο Οργανόγραμμα και στην Περιγραφή των Θέσεων Εργασία

Στα κρυφά χωρίς καμία ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά στην προκήρυξη για την επιλογή Εμπειρογνώμονα για το ψηφιακό Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Π.Δ.Ε.  (η προκήρυξη δεν αναρτήθηκε ούτε στον ιστότοπο της Περιφέρειας)
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την διακήρυξη σκοπός του προτεινόμενου έργου αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Π.Δ.Ε. και το Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε. στην κατεύθυνση υποστήριξης των στόχων που έχει θέσει για την διαμόρφωση ενός ευέλικτου, λειτουργικού σχήματος που θα αναδιατάσσει τους διαθέσιμους πόρους

Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο του έργου του Εμπειρογνώμονα περιλαμβάνει :
·         Επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης και διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας της Π.Δ.Ε. και του Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε.
·         Ανάπτυξη μεθοδολογίας, εργαλείων και κριτηρίων αξιολόγησης δομών, κατάθεση προτάσεων για τα νέα Οργανογράμματα και την Περιγραφή των Θέσεων Εργασίας και σύνταξη Οδηγού κατάρτισης του νέου Ψηφιακού Οργανισμού της Π.Δ.Ε. και του Π.Τ.Α./Π.Δ.Ε.


Σημειώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 20η Ιουνίου 2017 και μέχρι σήμερα κανένας υπηρεσιακός ή πολιτικός παράγοντας δεν έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας για το οτιδήποτε.  
Τα πρώτα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
·         Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το ευέλικτο λειτουργικό σχήμα και η αναδιάταξη των διαθέσιμων πόρων στο σύνολο των εργαζομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας;
·         Τι επιπτώσεις θα έχει στην λειτουργική και διοικητική οντότητα των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων;
·         Τι επιπτώσεις θα έχει στην ίδια την κοινωνία;

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

ΕΞΩΔΙΚΟ ΟΣΥΑΠΕ ΠΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗ   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
                                            Αθήνα  26/6 /2017                      
                                         Αριθμ. Πρωτ.:75

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ         
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ


Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.


                                          Π Ρ Ο Σ


Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη, που κατοικοεδρεύει στην Τρίπολη, πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου.

                               
                               -------------------------


Σε συνέχεια της προηγούμενης από 30 Μαϊου 2017 Εξώδικης Δήλωσης, Διαμαρτυρίας και Πρόσκλησής μας, μετά επιφυλάξεως δικαιωμάτων μας και ύστερα από την με αριθμό 132861/30151/30-5-2017 απόφασή σας, με θέμα «Σύσταση ομάδας εργασίας», αναγκαζόμαστε, να επανέλθουμε με την παρούσα και να σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999: «Η διοικητική πράξη είναι έγγραφη, αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, φέρει δε χρονολογία. καθώς και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.» (άρθρο 16 παρ. 1) και «Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.» (άρθρο 17 παρ. 1).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Μέρους Δ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ» του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., δεν προβλέπεται η έννοια της «Σύστασης Ομάδας Εργασίας», αλλά, η τοποθέτηση, η μετακίνηση, η μετάθεση, η απόσπαση και η μετάταξη.
Επομένως, η, εμφανιζόμενη, ως σύσταση ομάδας εργασίας, «μεταφορά» υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από μια οργανική μονάδα, σε άλλη, που επιχειρείται με την ανωτέρω απόφασή σας, δοθέντος ότι τους αναθέτετε και δη για αόριστο χρονικό διάστημα, καθήκοντα, σε άλλη Υπηρεσία της Περιφέρειας, από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχουν, συνιστά ευθέως μετακίνηση της παρ. 4 του άρθρου 66 του ανωτέρω Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την οποία «Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης.», όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 67 του ίδιου εν λόγω Κώδικα.
Ως εκ τούτου, η ανωτέρω πράξη σας:
Kατά πρώτο δεν μνημονεύει και δεν επικαλείται τη συγκεκριμένη διάταξη του ως άνω Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζει, ούτε η ενυπάρχουσα σ’ αυτήν πλημμελής και ανεπαρκής αιτιολογία περιλαμβάνει την απαιτούμενη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της, κατά παράβαση της ανωτέρω διάταξης του πιο πάνω άρθρου 17 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
Κατά δεύτερο παραβιάζει ευθέως την ως άνω διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 66 του ανωτέρω Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., σε συνδυασμό με αυτήν του  άρθρου 67 του ίδιου εν λόγω Κώδικα, καθ’ όσον πρόκειται στην περίπτωση αυτή για μετακίνηση υπαλλήλου της Περιφέρειας, εκτός νομού (ήδη Περιφερειακής Ενότητας), όπου υπηρετεί.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε και πάλι, εντονότατα, για την μη σύννομη αυτή συμπεριφορά της Περιφέρειάς σας, απέναντι στους υπαλλήλους της.
Επειδή η συμπεριφορά αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει της υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που ανήκουν σε πρωτοβάθμιους συλλόγους εργαζομένων, που είναι μέλη μας.

                                 Γ Ι Α   Ο Λ Α   ΑΥΤΑ

Σας καλούμε, να ανακαλέσετε άμεσα την ανωτέρω με αριθμό 132861/30151/30-5-2017 απόφασή σας, με θέμα «Σύσταση ομάδας εργασίας», που παραβιάζει ευθέως την αρχή της νομιμότητας.
 Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την παρούσα, ότι, με την ανωτέρω μη σύννομη συμπεριφορά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντική βλάβη στα έννομα συμφέροντα μελών συνδικαλιστικών σωματείων, που είναι μέλη μας.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτόν προς τον οποίο αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτού και όλων των συναρμοδίων υπαλλήλων και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.-
                                                      Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

Τρίτη 27 Ιουνίου συμβολική κατάληψη στο Διοικητήριο
Τρίτη 27 Ιουνίου συμβολική κατάληψη στο Διοικητήριο
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ – ΜΑΖΙΚΑ – ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Την Τρίτη 27 Ιουνίου στις 9:30 θα πραγματοποιηθεί δίωρη συμβολική κατάληψη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ για ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων με σκοπό την προώθηση των αιτημάτων μας.
Φτάνει πια η ανοχή, Φτάνει πια ο εμπαιγμός
Δεν ανεχόμαστε άλλο κυβέρνηση & Περιφερειάρχες να υποβαθμίζουν βασικές πλευρές της ζωής μας, να ευνουχίζουν τα δικαιώματά μας, να μας φορτώνουν συνεχώς με βάρβαρα μέτρα. Η συνέχιση της «απαγόρευσης» των προσλήψεων και η μείωση των ΚΑΠ με το 4ο Μνημόνιο θα χειροτερέψει κι άλλο την κατάσταση.
Διεκδικούμε μαζικά και συλλογικά:
1.    Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών των Περιφερειών (40% μείωση από το 2009)  και να αρθεί η συνεχιζόμενη απαγόρευση των προσλήψεων.
2.    Ανάκληση όλων των αυθαίρετων «μετακινήσεων» και αναθέσεων «παράλληλων» καθηκόντων σε υπαλλήλους των Περιφερειών, υπηρεσιών διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Εφαρμογή της έννοιας της «μετάθεσης» και στους υπαλλήλους των Περιφερειών, αφού σύμφωνα και με απόφαση του ΣΤΕ ως μετάθεση ορίζεται η μεταφορά ενός υπαλλήλου από μία διακεκριμένη οργανική μονάδα (Διεύθυνση) σε μία άλλη διακεκριμένη οργανική μονάδα και ως διακεκριμένη οργανική μονάδα θεωρεί κάθε οργανική μονάδα «με ιδία κατά τόπο αρμοδιότητα».
3.    Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες. Χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Ξεπάγωμα της μισθολογικής μας εξέλιξης, πλήρης μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας.
·      Αναγνώριση προϋπηρεσίας των εργαζομένων των ΟΤΑ, που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και συγκεκριμένα  του άρθρου 48 του ν. 4274/2014.
·      Επαναχορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπική διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των εργαζομένων που μετατάχτηκαν κάνοντας χρήση των νόμων της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
4.    Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης, που υπηρετεί αντεργατικούς -αντιλαϊκούς σκοπούς.
5.    Πλήρης νομική στήριξη των υπαλλήλων των Περιφερειών, σύμφωνα με την πρόταση τροπολογίας, που έχουμε καταθέσει.
6.    Ανάκληση των αυθαίρετων τοποθετήσεων προϊσταμένων. Να καταργηθεί η μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου με ανάθεση, η αξιολόγηση και η συνέντευξη, στοιχεία που υποθάλπουν την υποκειμενικότητα και την «ημετεροκρατία», πρακτικές και αντιλήψεις που έχουν καταδικαστεί από το συνδικαλιστικό κίνημα.
7.    Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  στους εργαζόμενους των Περιφερειών, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους (πχ. εργαζόμενους στην ασφαλτόστρωση, στην καθαριότητα των κτιρίων, στο πράσινο, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας –εμβόλια, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνιάτρους, απολυμαντές κτλ). Κατάργηση της διάταξης που θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος εκτός από τον εργασιακό χώρο και την ειδικότητα, προσπερνώντας εύκολα ότι στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού, είναι ελάχιστοι οι εργαζόμενοι που έχουν τοποθετηθεί στις συγκεκριμένες ειδικότητες, αν και παρέχουν αυτές τις εργασίες.
8.    Να επαναχορηγηθεί η αποζημίωση των υπαλλήλων για τη συμμετοχή στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων, για το έργο που επιτελούν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου, που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
9.    Λειτουργία κατασκηνώσεων από τις Περιφέρειες – κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων  των παιδιών των υπαλλήλων τους.
10. Κάλυψη των αναγκών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και για τα παιδιά των υπαλλήλων των Περιφερειών. Κατάργηση της εξαίρεσης για τις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους (επομένως και για τις μητέρες υπαλλήλους των Περιφερειών) για τη συμμετοχή των παιδιών μας στα προγράμματα ΕΣΠΑ (Προγράμματα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής κλπ).
11. Κατάργηση των «ειδικών» πειθαρχικών παραπτωμάτων και της αστικής ευθύνης που αφορούν συναδέλφους που εργάζονται στη συντήρηση των δρόμων & την αδειοδότηση πρατηρίων καυσίμων.
12. Να μετατραπούν σε πλήρη απασχόληση οι συμβάσεις ΙΔΑΧ αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης των υπαλλήλων των Περιφερειών.
13. Νομοθετική ρύθμιση ώστε οι υπάλληλοι των Περιφερειών (και γενικότερα του δημοσίου και των ΟΤΑ) να μην υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων παραβόλων, για την απόκτηση/ανανέωση   επαγγελματικής άδειας οδήγησης, εφόσον αυτή θα πραγματοποιείται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας τους.
14. Να αποσυνδεθεί  κάθε μετακίνηση από το όριο αποστάσεων στις νησιωτικές περιοχές και να θεωρείται εκτός έδρας με ολόκληρη αποζημίωση και με δικαίωμα διανυκτέρευσης (εάν απαιτείται).
·      Να αυξηθεί το όριο των ημερών εκτός έδρας τουλάχιστον στις εκατό (100) ημέρες, χωρίς να προσμετρούνται σε αυτές, οι εκτός έδρας μετακινήσεις οι οποίες αφορούν επιμόρφωση του υπαλλήλου (ημερίδες, σεμινάρια, επιστημονικά συνέδρια κτλ).
·      Να μην υπάρχει περιορισμός στο βαθμό και στην ειδικότητα του υπαλλήλου που μετακινείται. Να γίνεται προπληρωμή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα έξοδα, που απαιτούνται.
·      Να αυξηθεί το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης σε 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση για την καλοκαιρινή  περίοδο.
·      Το ποσό χιλιομετρικής αποζημίωσης για τη χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου να είναι ανάλογο του πραγματικού κόστους, δηλαδή τουλάχιστον 0,25€/χλμ (κόστος καυσίμων προσαυξημένο εξαιτίας της φθοράς στην οποία υπόκειται λόγω της χρήσης το αυτοκίνητο).
15. Έκδοση ΚΥΑ για την επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας που πραγματοποιούν ελέγχους, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
16. Νομοθετική ρύθμιση για την αποζημίωση των υπαλλήλων, που εργάζονται για το έργο των εξετάσεων οδήγησης  (κύριο και βοηθητικό έργο) και ταυτόχρονη εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς τους στους τόπους όπου διενεργούνται οι εξετάσεις.
·      Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του έργου των εξετάσεων οδήγησης και πραγματοποίησή του μόνο από τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών. Όχι στους σχεδιασμούς για ιδιωτικοποίηση του έργου.
·      Κάλυψη των προβλεπόμενων για την χορήγηση διπλώματος οδήγησης ιατρικών  εξετάσεων των πολιτών από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία, καταργώντας τα σχετικά παράβολα.
17. Να σταματήσει κάθε σχέδιο για περικοπή του «επιδόματος παραμεθορίων και προβληματικών περιοχών» και να χορηγηθούν κίνητρα για την παραμονή των υπαλλήλων στις περιοχές αυτές (επαναχορήγηση της επιδότησης απόκτησης πρώτης κατοικίας κλπ).

18. Χορήγηση κινήτρων (παροχή δωρεάν σίτισης και κατάλληλου καταλύματος διαμονής) στους εργαζόμενους των παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών των Περιφερειών, για να παραμένουν σε αυτές.
19. Να μην ιδιωτικοποιεί και να μην εκχωρηθεί καμιά αρμοδιότητα των Περιφερειών, ούτε να υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.
20. Να σταματήσει η φοροληστεία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και η σχεδιασμοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του «φοροεισπρακτικού ρόλου» των Περιφερειών.
21. Πλήρης κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.
22. Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, πολιτιστικών, αθλητικών κλπ αναγκών.
23. Εφαρμογή όλων των Προγραμμάτων Γεωργίας & Κτηνοτροφίας  (Βιολογικής) από τις Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων.
24. Όχι σε νέα «χαράτσια» των αγροτών μέσα από τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας τους.
25. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών να ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικού χαρακτήρα:
Δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη όλων των παιδιών, όλων των ενηλίκων, προγράμματα πρόληψης της υγείας στα σχολεία και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης της υγείας (αλκοόλ, ουσίες, μέτρα πρόληψης μετάδοσης της εποχικής γρίπης, κλπ).  Να δημιουργηθούν Οργανικές Μονάδες (Τμήματα) ενταγμένα στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου) κάθε Περιφεριακής Ενότητας, κάθε Περιφέρειας, στελεχωμένες με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό (επιστημονικό, εργατικό κ.α.), οι οποίες θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν οι ίδιες όλο το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών, έγκαιρα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές, εδαφολογικές κλπ συνθήκες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.
Το ίδιο μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα έχει πλήρη απασχόληση, θα μπορεί να καλύπτει τους υπόλοιπους μήνες με προγράμματα εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων  δημόσια κτίρια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία κλπ, προγράμματα, που και αυτά είναι άκρως απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τέλος θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ζωωοανθρωπονόσων που μεταδίδονται με ξενιστές και οι οποίες έχουν αφανίσει ολόκληρο σχεδόν το ζωικό κεφάλαιο ορισμένων περιοχών της χώρας (Πελοπόννησος, Θράκη, Μακεδονία κλπ). 

26. Να επανέλθουν οι αρμοδιότητες για την «άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» στις Περιφέρειες. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε και οι αδειοδοτήσεις και οι έλεγχοι να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, να γίνονται με «κωδικοποιημένες», σταθερές, διαφανείς διαδικασίες και να αποσκοπούν στην πρόληψη και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και ασφάλειας των πολιτών. Να παρθούν μέτρα αναβάθμισης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.
27. Ανάκληση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Οικονομικές Υπηρεσίες των δημόσιων φορέων και ανάμεσά τους και στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τους νόμους 4270/2014, 4337/2015 και τις σχετικές Αποφάσεις.
28. Άρση του καθεστώτος μεταφοράς αστικής ευθύνης στους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών.
29. Ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 5 του Ν.4315/2014), που προβλέπει τον έλεγχο μελετών  γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού από υπαλλήλους των Περιφερειών, ενώ η αρμοδιότητα ανήκει  στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
30. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Κάλυψη των απωλειών σε εφάπαξ και συντάξεις.
31. Κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα και τις εξετάσεις. Δημόσια και δωρεάν υγεία, σύγχρονη και αναβαθμισμένη.
32. Να γίνει ρύθμιση (έκδοση ΥΑ) για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών με ταυτόχρονη νομοθετική κατάργηση του περιορισμού που τίθεται από την παρ. 3.αα του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016, ότι τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου πρέπει να  υπηρετούν αποκλειστικά στην έδρα της Περιφέρειας καθώς και νομοθετική ρύθμιση για την συμμετοχή εκπροσώπου της ΟΣΥΑΠΕ στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν αυτό εξετάζει πειθαρχικά παραπτώματα υπαλλήλων των Περιφερειών.