Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΚΤΑΩΡΟΥ

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 129588/1753 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να είναι εφικτή η έναρξη της εφαρμογής του νέου ωραρίου. Μέχρι σήμερα τέτοια απόφαση δεν έχει εκδοθεί, και κατά επέκταση  δεν ισχύει το νέο οκτάωρο ωράριο.

Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα για να ενημερωθείτε (κάτι που θα έπρεπε ήδη να είχε γίνει υπηρεσιακά) για το αναφερόμενο σχετικό έγγραφο

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Πρόγραμμα 6ήμερων διακοπών

Ο  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) έθεσε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα  «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών  2011 – 2012,  το οποίο ισχύει από 15.07.2011 έως 31.5.2012.
Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν και οι μόνιμοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ. με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραγράφο  Ι.Β. της σχετικής εγκυκλίου (κατεβάστε την εγκύκλιο από εδώ)
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ.,  σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά  του παρακάτω πίνακα :

Ø      Μεμονωμένοι  δικαιούχοι  με ατομικό εισόδημα         :    18.000,00                                        
Ø      Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα                          :    31.000,00                                                             
Ø      Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα                            :    40.000,00

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο  το  εισόδημα προσαυξάνεται  κατά  1.500,00 €    

Περισσότερες πληροφορίες εδώ