Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος


Πύργος 28-2-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 177


ΠΡΟΣ:

1.            Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.            Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΟΙΝ.:
  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
  1. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ :
Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος
ΣΧΕΤ.:
α] η υπ. Αριθ. 33/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ-ΔΨΠ)
β]  το άρθρο 7ο του Ν 4517/18

Με το [β] σχετικό αντικαταστάθηκε η παρ. 13 του άρθρου 18 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) ως εξής:
«13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».
            Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Μετάταξη / απόσπαση υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας και αναγνώριση χρόνου για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Πύργος 12-2-2018     


Αριθ. Πρωτ.: 176


ΠΡΟΣ:

1.      ΑΔΕΔΥ
email: adedy@adedy.gr
2.      ΟΣΥΑΠΕ
email: osyape@otenet.grΘΕΜΑ :
Μετάταξη / απόσπαση υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας και αναγνώριση χρόνου για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη
Με το άρθρο 81 του Ν. 4483/2017 δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους ΟΤΑ ά βαθμού για μετάταξη / απόσπαση κατά παρέκκλιση της διετίας κατ’ εξαίρεση του άρθρου 45 του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και του άρθρου 40 του Ν. 3528/2007 (Α΄26) σε όσους διορίστηκαν ή πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, βάσει πινάκων διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 1.1.2009 έως 31.12.2015.
Αντίστοιχη πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους υπαλλήλους ΟΤΑ β΄ βαθμού, παρόλο που συντρέχουν οι ίδιες συνθήκες και θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης πρέπει να προωθηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση στην οποία να προβλέπεται η ίδια δυνατότητα και για τους υπαλλήλους των Περιφερειών.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναστολή των προσλήψεων επί σειρά ετών, που  είχε ως αποτέλεσμα την μακροχρόνια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εκκρεμών διορισμών των επιτυχόντων, διαφοροποίησε σε αρκετές περιπτώσεις την προσωπική κατάσταση των διοριστέων από την στιγμή της αίτησής τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιοι άλλαξαν τόπο κατοικίας, κάποιοι έκαναν οικογένεια με συζύγους να εργάζονται και με τα παιδιά τους να αρχίσουν να φοιτούν σε σχολεία, να αγοράζουν σπίτια και γενικότερα να δημιουργούν δεσμεύσεις  μακριά από τον τόπο του χρονικά καθυστερημένου διορισμού τους. 
Επίσης, επειδή η υπαιτιότητα της αναστολή των προσλήψεων δεν οφείλεται στους διοριστέους θα πρέπει να αναληφθεί από την πλευρά του αρμοδίου Υπουργείου νομοθετική πρωτοβουλία ώστε αυτός ο χρόνος της αναμονής να αναγνωρισθεί ως χρόνος υπηρεσίας για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη όπως αντίστοιχα είχε γίνει και για τους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2015 με το άρθρο 28 του Ν. 4440/2016.
Παρακαλούμε για τις δικές σας πρωτοβουλίες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015Διευκρινιστική ΕΓΚΥΚΛΙΟ για «την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015 ΓΛΚ» εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την εγκύκλιο τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, από 1.1.2018 ξεκινούν οι αυξήσεις των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους «συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017».

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο «η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, τόσο αυτούς που υπηρετούσαν στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από 1.1.2016 και μετά. Δηλαδή η μισθολογική εξέλιξη μέχρι 31.12.2017 ανεστάλη τόσο για τους υπηρετούντες κατά την 31-12-2015 όσο και γι αυτούς που διορίστηκαν μετά την 1.1.2016 και κατατάχθηκαν στα Μ.Κ. ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα, την τυχόν προϋπηρεσία καθώς και τον κατέχοντα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοιτήσαντες μετά την 1.1.2016 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης», προστίθεται.

Παράλληλα, «από την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων επηρεάζεται επίσης η μισθολογική εξέλιξη α) των υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά την 1-1-2016, η οποία είτε αναγνωριζόταν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς (ν.4024/2011) είτε από το ισχύον (ν.4354/2015) και β) των υπηρετούντων την 1-1-2016 υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 1-1-2016».

Στην εγκύκλιο δίνονται επίσης διευκρινίσεις για προϋπηρεσία, αναγνώριση μεταπτυχιακών κ.α., ενώ καταγράφονται και συγκεκριμένα παραδείγματα.

Να σημειωθεί ότι από εδώ και στο εξής οι μισθολογικές αυξήσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους θα δίνονται κάθε δύο χρόνια για τους ΠΕ και ΤΕ και κάθε τρία χρόνια ΔΕ και ΥΕ.

Αναλυτικά: 

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο με τίτλο « Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015 », το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος,  σας πληροφορούμε τα εξής:

Από 1-1-2018 αίρεται η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και ενεργοποιείται εκ νέου η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017.

Διευκρινίζεται ότι η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, τόσο αυτούς που υπηρετούσαν στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από 1.1.2016 και μετά. Δηλαδή η μισθολογική εξέλιξη μέχρι 31.12.2017 ανεστάλη τόσο για τους υπηρετούντες κατά την 31-12-2015 όσο και γι αυτούς που διορίστηκαν μετά την 1.1.2016 και κατατάχθηκαν στα Μ.Κ. ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα, την τυχόν προϋπηρεσία καθώς και τον κατέχοντα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοιτήσαντες μετά την 1.1.2016 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Πέραν των ανωτέρω, από την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων επηρεάζεται επίσης η μισθολογική εξέλιξη α) των υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά την 1-1-2016, η οποία είτε αναγνωριζόταν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς (ν.4024/2011) είτε από το ισχύον (ν.4354/2015) και β) των υπηρετούντων την 1-1-2016 υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 1-1-2016.

Προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού, η ορθή εφαρμογή της ως άνω διάταξης παρατίθενται από το υπουργείο Οικονομικών τα ακόλουθα παραδείγματα:

Π.χ. α) Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με χρόνο υπηρεσίας κατά την 1-1-2016, 4 έτη και 6 μήνες ο οποίος είχε καταταχθεί στο Μ.Κ. 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Από 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο Μ.Κ. (Μ.Κ.4) μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 μήνες για την αλλαγή κλιμακίου και τούτο διότι, τα έτη 2016 και 2017 δεν υπολογίζονται στο χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη.

β) Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας ο οποίος κατά την 31/12/2017 κατέχει το ΜΚ 3, δεν έχει προσωπική διαφορά και από τη σύγκριση αποδοχών που έγινε κατά την 31.12.2015 έλαβε αύξηση ύψους 60€ στο βασικό μισθό του, την οποία λαμβάνει σε 4 ισόποσες δόσεις. Επίσης, κατά την κατάταξή του την 1.1.2016 είχε πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες ενώ με αίτησή του μετά την 1-1-2016 ζήτησε την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επομένως από 1-1-2018 δικαιούται προώθηση κατά 2 μισθολογικά κλιμάκια.

Ο υπάλληλος αυτός μετά την 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, προωθείται κατά 2 ΜΚ, κατατάσσεται στο 5ο ΜΚ και λαμβάνει στο ακέραιο τη διαφορά μεταξύ των 2 κλιμακίων (118€), καθώς και την 3η δόση της αύξησης που είχε προκύψει κατά την αρχική κατάταξη με το ν. 4354/2015. Για την αλλαγή του επόμενου ΜΚ, θα πρέπει να περάσουν 18 μήνες (συν 6 μήνες πλεονάζων χρόνος), ώστε να συμπληρωθεί το διάστημα των 24 μηνών που απαιτείται για μισθολογική εξέλιξη. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος αυτός έχει και προσωπική διαφορά, αυτή συμψηφίζεται με την αύξηση που προέκυψε από την αλλαγή του κλιμακίου.γ) Έστω υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας ο οποίος κατά την 31/12/2017 κατέχει το ΜΚ 8 (με χρόνο υπηρεσίας 14 χρόνια + 10 μήνες), και από τη σύγκριση αποδοχών κατά την 31-122015 έλαβε αύξηση ύψους 80€ στο βασικό μισθό του, την οποία λαμβάνει σε 4 ισόποσες δόσεις και παράλληλα έχει προσωπική διαφορά του Ν.4354/2015 ύψους 150€. Επίσης, κατά την κατάταξή του την 1-1-2016, έχει πλεονάζοντα χρόνο 10 μήνες και αναγνώρισε χρόνο προϋπηρεσίας 2 χρόνια και 6 μήνες με αίτηση που υπέβαλε μετά την 1-1-2016, της οποίας τα οικονομικά αποτελέσματα θα λάβει από 1-1-2018.

Για τον υπάλληλο αυτό, αν στο διάστημα των 14 χρόνων και 10 μηνών που προσμετρήθηκε για την κατάταξη του προσθέσουμε το διάστημα των 2 χρόνων και έξι μηνών προϋπηρεσίας που αναγνώρισε, ο συνολικός χρόνος για κατάταξη σε ΜΚ είναι πλέον 17 χρόνια και 4 μήνες, επομένως από 1-1-2018 που ισχύουν τα οικονομικά αποτελέσματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας, θα καταταγεί πλέον στο ΜΚ 9 με πλεονάζοντα χρόνο 4 μήνες. Η διαφορά του κλιμακίου που είναι 55€ θα μειώσει την προσωπική διαφορά και παράλληλα θα του χορηγηθεί και το ¼ της αύξησης.

Αποδοχές 31/12/2017
Αποδοχές 1.1.2018 με αναγνώριση μεταπτυχιακού Βασικός Μισθός ΜΚ 3 1.210 € ΜΚ 5 1.328 € Αύξηση αποδοχών ν.4354/2015 60€ /4 =15€ . Από 1/1/2017 καταβλήθηκε η 2η δόση της αύξησης και υπολείπονται 2 Από 1-1-2018 καταβάλλεται η 3η δόση της αύξησης κανο- νικά, και υπολείπεται η 4η. Διαφορά ν.4354 1.210 – 30 = 1.180 € 1.328 – 15 = 1.313 € Προσωπική διαφορά 0 0 Σύνολο 1.180 € 1.313 € (1.180€ +15€ +118€)
Η προσωπική διαφορά δεν συμψηφίζεται με την καταβολή της 3ης δόσης της αύξησης, η οποία καταβάλλεται κανονικά, αλλά συμψηφίζεται με την αύξηση που προέκυψε από την αλλαγή του κλιμακίου.Ειδικότερα για τους αποφοιτήσαντες από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θα ισχύσουν τα εξής: α) Όσοι αποφοίτησαν μετά την 1-1-2016 και πριν την φοίτησή τους στη Σχολή δεν είχαν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου θα καταταχθούν, στα προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια κατά το διορισμό τους. β) Όσοι αποφοίτησαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και πριν την φοίτησή τους είχαν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, κατά το διορισμό τους ή την επάνοδό τους στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, θα καταταχθούν στα προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια συνυπολογιζομένου και του χρόνου προϋπηρεσίας τους μέχρι 31-12-2015.

Στην περίπτωση που οι τελευταίοι διατηρούσαν προσωπική διαφορά αυτή εξακολουθεί να καταβάλλεται, συμψηφίζεται όμως με την αύξηση που θα προκύψει από την προωθημένη μισθολογική κατάταξή τους.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος φοίτησής τους στην ΕΣΔΔ κατά το διάστημα από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για την μισθολογική τους εξέλιξη δεδομένου ότι και γι αυτούς ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4354/2015.

Τέλος διευκρινίζεται ότι τυχόν χρόνος άδειας άνευ αποδοχών (ο οποίος δεν αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας βάσει των κείμενων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα) που έχει χορηγηθεί το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017, χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την ανωτέρω αναστολή δεν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη και δεν προβλέπεται αφαίρεση από τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που έχει ήδη αναγνωριστεί μισθολογικά στον υπάλληλο.Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Εκτέλεση εντολών μετακίνησης

Πύργος 8-2-2018     


Αριθ. Πρωτ.: 174


ΠΡΟΣ:

Τα μέλη μας


ΘΕΜΑ :
Εκτέλεση εντολών μετακίνησηςΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι,
η Περιφερειακή Αρχή και οι Υπηρεσίες της αντιμετωπίζουν το θέμα καταβολής αποζημιώσεων των εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Π.Ε. Ηλείας με μία επιλεκτική ακαμψία που ως αποτέλεσμα έχει τη μη καταβολή τους για το έτος 2017 και για ένα μέρος του 2016.
Απέναντι σε αυτή την τακτική καλούμε το σύνολο των συναδέλφων να μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο με υπηρεσιακά οχήματα και σε περίπτωση μη διάθεσης αυτών να ζητούν και να λαμβάνουν σχετική βεβαίωση, ώστε να είναι κατοχυρωμένοι σε κάθε περίπτωση.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση εντολής μετακίνησης θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία (βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, έκδοση των σχετικών αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης), ενώ στην περίπτωση μετακινήσεων που περιλαμβάνονται δαπάνες διοδίων, ξενοδοχείων και καυσίμων θα πρέπει να ζητείται η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής πριν την μετακίνηση.

Η Περιφερειακή Αρχή και οι Υπηρεσίες της θα πρέπει να σταματήσουν τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι στους υπαλλήλους της Π.Ε. Ηλείας και να προχωρήσουν άμεσα στην καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις των παρελθόντων ετών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Επιμόρφωση υπαλλήλων για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016

Πύργος 7-2-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 173


ΠΡΟΣ:

1.            Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.            Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
3.            Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΟΙΝ.:
  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ :
Επιμόρφωση υπαλλήλων για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016  
ΣΧΕΤ.:
α] το υπ΄ αριθ. 105/13-10-2016 έγγραφό μας,
β] το υπ΄ αριθ. 154/4-9-2017 έγγραφό μας,
γ] το υπ΄ αριθ. 166/17-11-2017 έγγραφό μας,
δ] το υπ΄ αριθ. 33665/200/1-2-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών


κ. Περιφερειάρχη,
με αφορμή το [δ] σχετικό που αφορά την διενέργεια διήμερου προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΗΔΗΣ» την Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 θεωρούμε απαραίτητο να σας επισημάνουμε τα εξής:
  1. η επιμόρφωση του προσωπικού σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, αλλά θα πρέπει να πραγματοποιείται με όρους που θα διασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι, στο αναφερόμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης, συμμετέχουν εξήντα δύο (62) συνάδελφοι και μάλιστα όχι όλοι, από το σύνολο των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, μας προβληματίζει για το εάν το ζητούμενο είναι η ουσιαστική επιμόρφωση για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016.
  2. με το [α] σχετικό έγγραφο μας και με αφορμή την εφαρμογή του  Ν. 4412/2016 είχαμε ζητήσει την υλοποίηση προγράμματος, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  για την επιμόρφωση του συνόλου των συναδέλφων που εμπλέκονται στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και η απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων συμβάσεων, Κ.Α.Π. κλπ.
  3. Με το [β] και [γ] σχετικά έγγραφά μας, είχαμε ζητήσει την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων εκπαίδευσης στο ΕΚΔΑ για τους υπαλλήλους της ΠΕ Ηλείας, από μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας προτείνοντας μάλιστα να προταθεί και το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/2016)» 
  4. η ανέξοδη για εσάς, μεταφορά των συναδέλφων μας στην Πάτρα, εκτός των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τον τρόπο που προσεγγίζει η Περιφερειακή Αρχή και οι Υπηρεσίες της, το δικαίωμα της θεσμοθετημένης  αποζημίωσης των εργαζομένων της για τις εκτός έδρας μετακινήσεις, αφού κανείς τους δεν έχει λάβει τουλάχιστον για το έτος 2017 αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στους ίδιους τους συμμετέχοντες, όπως σας έχουμε περιγράψει σε παλαιότερα έγγραφά μας

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι πρέπει να ακυρώσετε το αναφερόμενο προγραμματισμένο διήμερο πρόγραμμα επιμόρφωσης  για τους συναδέλφους της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στην Πάτρα και να προχωρήσετε στην υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης για την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σε χώρο που διαθέτει το Διοικητήριο.
Το ζητούμενο είναι η όσο δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση του συνόλου των συναδέλφων  στην πολύπλοκη διαδικασία των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων – μελετών και συναφών υπηρεσιών και όχι μια τυπική αναποτελεσματική διαδικασία που μόνο άλλοθι θα δημιουργεί.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος


Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος ΤσίπαςΠαρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πύργος 2-2-2018     


Αριθ. Πρωτ.: 172


ΠΡΟΣ:

1.    Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
email: pin@pin.gov.gr
2.    Υπουργείο Εσωτερικών
email: info@ypes.gr
3.    Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (Εν.Π.Ε.)
email: info@enpe.gr

ΚΟΙΝ.:
1.  ΑΔΕΔΥ
2.  ΟΣΥΑΠΕ
3.  Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΕ Ζακύνθου
4.  Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας
ΘΕΜΑ :
Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις και στα αιτήματα των συναδέλφων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου  
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμπαραστέκεται στις κινητοποιήσεις των συναδέλφων της Π.Ε. Ζακύνθου, καταδικάζει και καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία ανατίθενται  σε συνάδελφο της Π.Ε. Ζακύνθου παράλληλα καθήκοντα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Η εφαρμογή της κατάπτυστης διάταξης του άρθρου 91 του Ν. 4483/2017, που προφανώς αποτελεί τον προπομπό για την ολική εξαέρωση των ελάχιστων εναπομεινάντων συνθηκών εργασιακής σταθερότητας στο σύνολο των εργαζομένων,  αποτελεί ένδειξη αποδοχής από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής Ιονίων Νήσων των λογικών που έχουν επιβληθεί από τις μνημονιακές πολιτικές.

Καλούμε

  • Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση της υπ.  αριθ. 6038/2492/23-1-2018 απόφασή του, που αφορά την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε δύο διαφορετικές και νησιωτικές Περιφερειακές Ενότητες.
  • Την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών να προχωρήσουν στην κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 91 του Ν. 4483/2017 και να αντιληφθούν ότι τα υπαρκτά προβλήματα της υποστελέχωσης αντιμετωπίζονται με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία και όχι με τον εργασιακό, κοινωνικό, οικογενειακό και οικονομικό διαμελισμό των συναδέλφων.
  • Το σύνολο των Περιφερειαρχών να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες  και δράσεις για την στελέχωση των υπηρεσιών και επιτέλους να απαιτήσουν την άμεση πρόσληψη  μονίμου προσωπικού, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας  
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας