Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος


Πύργος 28-2-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 177


ΠΡΟΣ:

1.            Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.            Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΟΙΝ.:
  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
  1. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ :
Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος
ΣΧΕΤ.:
α] η υπ. Αριθ. 33/2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ-ΔΨΠ)
β]  το άρθρο 7ο του Ν 4517/18

Με το [β] σχετικό αντικαταστάθηκε η παρ. 13 του άρθρου 18 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) ως εξής:
«13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».
            Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: