ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΙΔΡΥΣΗ-ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ

Άρθρο 1° ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Μετονομάζεται ο Πρωτοβάθμιος Σύλλογος υπαλλήλων εργαζομένων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας» με έδρα τον Πύργο, σε «Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  Σ. Υ. Π. Ε. Ηλείας» με έδρα τον Πύργο.

Άρθρο 2°  ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1.             Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και επιστημονικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων των μελών του και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους.
2.      Η προάσπιση και διερεύνηση των δημοκρατικών ελευθεριών, κατίσχυση των αρχών του συνδικαλισμού, ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ο αγώνας για την δημοκρατία, την Εθνική ανεξαρτησία και την Ειρήνη.
3.      Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
4.      Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων.
5.      Η ισότιμη μεταχείριση της γυναίκας και η προστασία της μητρότητας.
6.             Η προάσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε εξωσυνδικαλιστική παρέμβαση, καθώς και η διασφάλιση διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της Δημοκρατίας και αυτοτέλειας στη λειτουργία και δράση του.
7.             Η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και ζωής και η ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας.
8.             Η ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου των μελών του και η συνένωση όλων με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης, συναδελφικότητας για την διεκδίκηση της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
9.      Ο σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις (Ομοσπονδία)   με   απόφαση   της  Γενικής  Συνέλευσης   και   με   απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να αποχωρήσει.Στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις ο σύλλογος συμμετέχει με τους εκλεγμένους αντίστοιχα εκπροσώπους του. Ο σύλλογος αντιπροσωπεύεται στην Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας οργάνωσης (Ομοσπονδία) στην οποία ανήκει και που επιλέγει η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, για την εκλογή αντιπροσώπων.

 

Άρθρο 3° ΜΕΣΑ:

Οι σκοποί του Συλλόγου προωθούνται με τα παρακάτω μέσα:
 1. Την εξασφάλιση ενεργού συμμετοχής στις λειτουργίες και τη δράση των μελών του Συλλόγου και την συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων.
2.      Την οργάνωση, κατεύθυνση και συντονισμό των αγώνων όλων των εργαζομένων στο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, πορείες εργασίας, απεργίες και όλα τι πρόσφορα μέσα.
3.      Με την συμμετοχή σε κάθε μορφή συνδικαλιστικής πάλης και γενικότερα στους αγώνες του λαού για την βελτίωση της θέσης του ή σαν έκφραση αλληλεγγύης στους αγώνες όλων των εργαζομένων.
4.      Με την δημιουργία ειδικού κεφαλαίου για την εξυπηρέτηση σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
5.  Την συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές-εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις Ελληνικές και άλλων χωρών για την μελέτη και προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων.
6.      Την συστηματική ενημέρωση των μελών και όλων των εργαζομένων, την προβολή των αιτημάτων στο λαό, την Κυβέρνηση, τα πολιτικά Κόμματα, τους κοινωνικούς και άλλους φορείς, τη χρησιμοποίηση μαζικών μέσων ενημέρωσης, την έκδοση και κυκλοφορία εντύπου υλικού, ανακοινώσεων,  φυλλαδίων, εφημερίδων και βιβλίων.
 1. Την δημιουργία επιτροπών μελέτης των προβλημάτων, επεξεργασίας θέσεων, τη δημιουργία αρχείου νόμων, βιβλιοθήκης και γενικά αρχείου τεκμηρίωσης και την συγκρότηση επιτροπών για την διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων.
 2. Την ουσιαστική συμμετοχή με αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους εργαζόμενους, τη συγκέντρωση και επεξεργασία αποφάσεων και προτάσεων των μελών, την εισήγηση και συζήτηση τους στα όργανα, την οργάνωση συγκεντρώσεων, επισκέψεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνδικαλιστικής επιμόρφωσης, στους χώρους δουλειάς των μελών του Συλλόγου καθώς και άλλων εκδηλώσεων.

Άρθρο 4° ΠΟΡΟΙ:

 1. Τακτικά έσοδα του συλλόγου είναι το δικαίωμα εγγραφής κάθε μέλους, που καθορίζεται στο ποσό του 21,00 € και η μηνιαία συνδρομή του καθορίζεται στο ποσό του 1,75 € . Η εισφορά αυτή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επικυρώνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
 2. Τα έκτακτα έσοδα του Συλλόγου είναι οι έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγκριση της Γενική: Συνέλευσης. Τα έσοδα από κληρονομιές, επώνυμες δωρεές, γιορτές, εκποίηση υλικών, τόκους κεφαλαίων και μερίσματα χρεογράφων, λαχειοφόρους αγορές κ. α.
 3. Τα έσοδα του Συλλόγου με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό σε μια από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και διατίθενται για δαπάνες λειτουργίας του Συλλόγου που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του ή όπως αλλιώς ορίζει το καταστατικό του.

Η είσπραξη της μηνιαίας εισφοράς των μελών του Συλλόγου θα γίνεται με το σύστημα της παρακράτησης και απόδοσης από την υπηρεσία. Ο Σύλλογος δικαιούται να εισπράττει τις εισφορές των μελών του όποτε κρίνει κατάλληλο και εντός του χώρου και χρόνου εργασίας. Η περιουσία του Συλλόγου η απαραίτητη για την στοιχειώδη λειτουργία του είναι κατά νόμο ακατάσχετη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Β'
ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5° ΜΕΛΗ

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν:
α) Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας που υπηρετούν σε όλο τον Νομό.
β) Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και κατέχουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
γ) Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που κατέχουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με την Νομοθεσία και τον Οργανισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με απόφαση της μπορεί να διευρύνει ή να περιορίσει το δικαίωμα των διαφόρων κατηγοριών υπαλλήλων να είναι μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 6° ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Για να γίνει μέλος του Συλλόγου ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Σχετική αίτηση-δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού.
β) Να καταβάλει το-δικαίωμα εγγραφής.
 1. Η εγγραφή γίνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης συνεδρίασης του, η Δε απόφαση του πλήρως αιτιολογημένη, και στα πλαίσια του καταστατικού, κοινοποιείται, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της.
3.    Αν δεν εκδοθεί μέσα σε ένα (1) μήνα ή αν η αίτηση απορριφθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4.    Σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στην αμέσως επόμενη συνέλευση είναι επιτρεπτή. Η συζήτηση είναι υποχρεωτική και αποτελεί πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης το μέλος που εγγράφεται, συμμετάσχει στη συνέλευση κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου.

Άρθρο 7° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται:
α) Να παίρνει μέρος στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.
β) Να ελέγχει την διοίκηση και να εκφέρει γνώμη για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Συλλόγου και να αξιώνει την εφαρμογή των αποφάσεων των συνελεύσεων για την υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου.
γ) Να ζητάει την υποστήριξη του Συλλόγου σε κάθε του προσπάθεια, που αποβλέπει στο συμφέρον των μελών του και εμπίπτει στους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου.
δ) Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά όργανα του Συλλόγου σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και να εκλέγονται αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
ε) Δεν εκλέγεται αντιπρόσωπος για υπερκείμενο όργανο το μέλος που δεν ψηφίζει για το όργανο αυτό. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής του, εκλέγεται ο αμέσως επόμενος σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, καθώς και εκείνων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό, προϋποθέτει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς τον Σύλλογο μέχρι την προηγούμενη της ψηφοφορίας.

Άρθρο 8°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ

Τα  μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
 1. Να  τηρούν το Καταστατικό του Συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σε ότι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις τους με τον Σύλλογο.
 2. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εργαζομένων γενικότερα.
 3. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο έγκαιρα.

Άρθρο 9° ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου διαγράφεται κάθε μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα τις εισφορές του περισσότερο από ένα (1) χρόνο. Εγγράφεται δε και πάλι αυτοδίκαια μόλις καταβάλει όλες τις οφειλόμενες εισφορές του.
 2. α) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του Συλλόγου (ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους) διαγράφεται κάθε μέλος που αντιτίθεται στους σκοπούς του Συλλόγου ή παραβαίνει το καταστατικό ή τις αποφάσεις των οργάνων του.
β) Πριν από την απόφαση, ζητούνται εγγράφως και σε συγκεκριμένο χρόνο εξηγήσεις από το μέλος που κατηγορείται. Αν το μέλος δεν απαντήσει, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ερήμην του.
γ) Η απόφαση για την διαγραφή επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση στην πρώτη μετά την έκδοση της απόφασης της σύγκλισης της.
δ) Επανεγγραφή μπορεί να γίνει ύστερα από αίτημα του και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή με την ίδια διαδικασία διαγραφής, που επικυρώνεται με απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.
 1. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
α) Αν αποβάλλει την ιδιότητα του υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας λόγω παραίτησης, οριστικής απόλυσης, μετάταξης, συνταξιοδότησης.
β) Εάν μετατεθεί ή αποσπασθεί σε υπηρεσία που υπάγεται στην δικαιοδοσία άλλου Συλλόγου.
γ) Ύστερα από αίτηση του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Γ

Άρθρο 10ο ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Όργανα Διοίκησης και Ελέγχου του Συλλόγου είναι:
α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του
β) Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
γ) Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 11° ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου.
 2. Στην Γενική Συνέλευση παίρνουν μέρος νόμιμα μόνο τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την έναρξη των εργασιών αυτής και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μόνο με δικαίωμα λόγου.
Δεν μπορούν να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με τον σύλλογο. Για την παρουσία τρίτων προσώπων εφ' όσον χρειασθεί να παρευρεθούν, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και τους παραχωρείται μόνο το δικαίωμα λόγου.
 1. Οι Γενικές  Συνελεύσεις  του  Συλλόγου   διακρίνονται  σε  Τακτικές  και  Έκτακτες.


Άρθρο 12° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σύλλογο και ειδικότερα:
α) Διενεργεί έλεγχο των Διοικητικών και Οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
β) Αποφασίζει για τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης.
γ) Εκλέγει τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου και τους Νόμους.
δ) Τροποποιεί και αποφασίζει για τα προβλήματα των μελών του και για το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου.
ε) Συζητά και αποφασίζει για τα προβλήματα των μελών του και για το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου.
στ) Αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την εγγραφή και διαγραφή μελών σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.
ζ) Αποφασίζει σε θέματα μορφής, σύμφωνα με το νόμο.
η) Συζητά και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

Άρθρο 13° ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Τακτική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
Η πρόσκληση για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στα μέλη του Συλλόγου πριν από (15) ημέρες τουλάχιστον και πάντως όχι αργότερα από ένα (1) μήνα και περιλαμβάνει απαραίτητα την ημερομηνία, τον τόπο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
 1. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θέματα ημερήσιας διάταξης πρέπει απαραίτητα να είναι:
α) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του έτους που έληξε
β) Η έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους.
γ) Λογοδοσία του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα.
δ) Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 1. Η πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση αναρτάται υποχρεωτικά στους πίνακες ανακοινώσεων και στους χώρους δουλειάς των μελών του Συλλόγου.


Άρθρο 14° ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.          Χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μέχρι της εκλογής οριστικού προεδρείου της Συνέλευσης.
2.    Με κοινή συμφωνία ή μυστική ψηφοφορία εκλέγεται το οριστικό προεδρείο αποτελούμενο από τον πρόεδρο και δύο γραμματείς.
3.    Το οριστικό προεδρείο σε συνεργασία με τον Ταμία προβαίνει στον έλεγχο για την ύπαρξη ή μη απαρτίας.

Άρθρο 15° ΑΠΑΡΤΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και του παρόντος καταστατικοί) που απαιτούν αυξημένη απαρτία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση συγκαλείται με τα ίδια ακριβώς θέματα την επόμενη μέρα και βρίσκεται σε απαρτία όπου παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Συνέλευση συγκαλείται την επόμενη ημέρα από την δεύτερη συνέλευση όπως παραπάνω αναφέρεται και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία συγκαλείται απαρχής νέα Γενική Συνέλευση. Η απαρτία κατά τις παραπάνω διακρίσεις πρέπει να υπάρχει τόσο κατά την έναρξη της Συνέλευσης όσο και κατά την συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων.
 2. Η Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα και με την σειρά που
  γράφεται στην ημερήσια διάταξη.
Ύστερα από πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών της και μετά από απόφαση της Συνέλευσης, μπορεί να αλλάξει η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή να προστεθούν θέματα νέα εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
 1. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τον λόγο και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις τους πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, να θέτουν ερωτήσεις στους εισηγητές, να ζητούν διευκρινήσεις, να εκφέρουν γνώμη, να υποβάλλουν προτάσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος.
 2. Το προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης σύμφωνα με την διαδικασία που αποφασίζει η ίδια η Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του προεδρείου. Διαδικαστικές προτάσεις μπορούν να κάνουν και τα μέλη για τις οποίες αποφασίζει άμεσα η Συνέλευση και πάντως πριν από τη συζήτηση.
 3. Το προεδρείο λειτουργεί συλλογικά και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Κάθε μέλος παραπονούμενο κατά του διευθύνοντος την συζήτηση, έχει δικαίωμα να αναφέρεται στο προεδρείο και εν τέλει στην Συνέλευση.
 4. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
  παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό και ο νόμος
  ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν τις
  αρχαιρεσίες, ψήφο εμπιστοσύνης στη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας,
  προσωπικά ζητήματα, εγγραφή ή διαγραφή μελών, παίρνονται με μυστική
  ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία απαιτείται ακόμη και για οποιοδήποτε άλλο θέμα όταν το ζητήσουν τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις που παίρνονται για τις παραπάνω περιπτώσεις η ψηφοφορία
  γίνεται δια ανάτασης χειρός.
7.    Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται
πρακτικά στο βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης που υπογράφεται από το προεδρείο.

Άρθρο 16° ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.    Η έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται και συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με απόφαση του ή μετά από αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς εντάξει μελών. Η αίτηση θα προσδιορίσει και τα συζητητέα θέματα.
Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Συνέλευση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει στην παραπάνω προθεσμία συνέλευση τότε αυτή συγκαλείται σύμφωνα με το νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσθέσει θέματα τα οποία δεν συζητούνται πριν από την εξάντληση των θεμάτων της αίτησης. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2.    Στην πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα μέλη του Συλλόγου προ πέντε (5) ημερών αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3.    Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις τακτικές
συνελεύσεις.

Άρθρο 17° ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.    Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια και συμπίπτουν με την λήξη της θητείας των προηγούμενων οργάνων και αντιπροσώπων Διοίκησης.
2.    Οι αρχαιρεσίες γίνονται στην έδρα του Συλλόγου και σε περίπτωση μεγάλου αριθμού μελών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ορισθούν πέραν του ενός καταστήματα ψηφοφορίας.
3.    Τις αρχαιρεσίες η εκλογοαπολογιστική συνέλευση ορίζει και
πραγματοποιούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
ανακοίνωσης τους.

Άρθρο 18°  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    Οι αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που προεδρεύει από Δικαστικό Αντιπρόσωπο, όπως ορίζει ο νόμος. Τα μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την εκλογοαπολογιστική
συνέλευση.
Σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας, τότε εκλέγονται ισάριθμες Εφορευτικές Επιτροπές. Η Εφορευτική Επιτροπή της έδρας του Συλλόγου ονομάζεται και ασκεί καθήκοντα Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν στην έδρα του Συλλόγου ορισθούν πέραν του ενός καταστήματα ψηφοφορίας με απόφαση της η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει ποια Εφορευτική Επιτροπή της έδρας θα ασκήσει τα καθήκοντα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
2.    Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ή Εφορευτικών Επιτροπών δεν έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου και ως αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Ομοσπονδίας.
3.    Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την διαδικασία των αρχαιρεσιών, που δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό αυτό και το νόμο. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εφόσον εκλεγεί τέτοια αποφασίζει:
α) Για την εγκυρότητα και οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων.
β) Για την χορήγηση αντιγράφων εκλογικών καταλόγων.
γ) Για τον τύπο, το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα των ψηφοδελτίων.
δ) Για τους εκλογικούς φακέλους που θα χρησιμοποιηθούν στις αρχαιρεσίες δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ίδιων φακέλων για αρχαιρεσίες οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.
ε) Για την παράταση της ψηφοφορίας εφόσον κριθεί σκόπιμο.
στ)Για την έκδοση οποιασδήποτε οδηγίας κριθεί σκόπιμο, προς τους υποψηφίους, τους εκλογείς, και τις υπόλοιπες Εφορευτικές Επιτροπές, αποστέλλοντας σ' αυτές με FAX ή TELEX ακριβή αντίγραφα των εκλογικών καταλόγων.
ζ) Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, κατά συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο, και συντάσσει για το θέμα αυτό σχετικό πρακτικό, το οποίο το ανακοινώνει στους συνδυασμούς και ανεξάρτητους. Τοιχοκολλά Δε αυτό σε εμφανές μέρος της έδρας του Συλλόγου, και αντίγραφο αυτού, αποστέλλει στις άλλες Εφορευτικές Επιτροπές.
5.    Σε περίπτωση που εκλέγεται μία μόνο εφορευτική επιτροπή αυτή ασκεί όλα
τα καθήκοντα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και αποφασίζει για όλα
τα θέματα που είναι αρμόδια η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 19°  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 1. Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται αίθουσες των χώρων εργασίας των μελών του Συλλόγου ή άλλες αίθουσες Δημοσίων κτιρίων, ή αίθουσες συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η προετοιμασία των καταστημάτων ψηφοφορίας γίνεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίθουσα ψηφοφορίας πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο χώρο την απαραίτητη επίπλωση να έχουν τοποθετηθεί σε αυτήν κάλπες και παραβάν, ή να έχει δημιουργηθεί κατάλληλα διαμορφωμένο μέρος αυτής, που θα χρησιμοποιηθεί για την ψηφοφορία σε περίπτωση έλλειψης παραβάν. Η αίθουσα της ψηφοφορίας κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 2. Για το εκλογικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί από την Εφορευτική Επιτροπή, φροντίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο παραδίδει έγκαιρα και πριν την ψηφοφορία στην Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 20ο ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

1.    Τα ψηφοδέλτια που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις αρχαιρεσίες και που είναι όμοια για όλους τους συνδυασμούς και μεμονωμένους, τυπώνονται, ή πολυγραφούνται, ή φωτοαντιγράφονται, ή δακτυλογραφούνται, με ευθύνη και φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής όταν έχει εκλεγεί τέτοια, αμέσως μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων.
2.          Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος λαμβάνει μέρος στις αρχαιρεσίες με δικό του ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και κάτω από τον τίτλο «Για το Δ. Σ.» αναγράφονται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μετά τους υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο αναγράφεται η ένδειξη «Για την Εξελεγκτική Επιτροπή» και κάτω από την ένδειξη αυτή, αναγράφονται κατά τον ίδιο τρόπο οι υποψήφιοι για την Επιτροπή αυτή.
3.    Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, που λαμβάνει μέρος και στις αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας , της Περιφερειακής Επιτροπής καταρτίζει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αυτό και κάτω από τον τίτλο « Αντιπρόσωποι για την Περιφερειακή Επιτροπή και το Συνέδριο της Ομοσπονδίας» αναγράφονται με απόλυτη  αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι.
4.          Όταν οι αρχαιρεσίες γίνονται σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που έχει την ευθύνη για την εκτύπωση κλπ. των ψηφοδελτίων, αποστέλλει και ανάλογο αριθμό ψηφοδελτίων στις άλλες Εφορευτικές Επιτροπές.
5.          Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή, εφοδιάζεται με αριθμό ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το σύνολο των εκλογέων που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του τμήματος ψηφοφορίας, προσαυξημένοι κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 21° ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

 1. Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή δύο (2) ώρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
2.          Στους εκλογικούς καταλόγους που συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του Συλλόγου, γράφονται οι εκλογείς κατά κατάστημα ψηφοφορίας, με απόλυτη αλφαβητική σειρά και περιέχουν τα πιο κάτω στοιχεία όπως αυτά που αναγράφονται στο βιβλίο Μητρώου Μελών:
α) Επώνυμο Εκλογέα.
β) Κύριο Όνομα Εκλογέα
γ) Όνομα πατέρα Εκλογέα ή συζύγου
3.    Στους εκλογικούς καταλόγους γράφονται όσοι έγιναν μέλη του Συλλόγου,
σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το παρόν καταστατικό και ο νόμος
τουλάχιστον τέσσερα (4) ολόκληρα εικοσιτετράωρα πριν την έναρξη
διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 22°  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1.    Υποψήφιοι για τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και ως αντιπρόσωποι στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας μπορεί να είναι μέλη το Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το μήνα μέσα στον οποίο γίνονται οι αρχαιρεσίες  και με τον περιορισμό του άρθρου 7 παρ. 2 του καταστατικού.
2.    Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.    Οι υποψήφιοι μπορούν να κατέρχονται μεμονωμένα κάθε ένας με δικό του ψηφοδέλτιο, ή να συμμετέχουν σε ένα μόνο συνδυασμό.
4.    Οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες σταματούν το αργότερο τέσσερα (4) εικοσιτετράωρα ολόκληρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
5.    Για να θέσει κάποιο μέλος του Συλλόγου υποψηφιότητα καταθέτει στην Εφορευτική Επιτροπή ή την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αν έχει εκλεγεί τέτοια, αίτηση που περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή συζύγου του υποψηφίου.
β) Το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί.
γ) Το όνομα του συνδυασμού στον οποίο ανήκει ή αν παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες ως μεμονωμένος.
 1. Η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού μαζί με τις αιτήσεις των υποψηφίων γίνεται από το εξουσιοδοτημένο μέλος του συνδυασμού, το ονοματεπώνυμο του οποίου αναφέρεται στην δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού.

Άρθρο 23° ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1.    Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και σε ημερομηνία και ώρα εργασίμων ημερών που καθορίζει η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Όταν οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός καταστήματα ψηφοφορίας τότε οι ώρες έναρξης της ψηφοφορίας στα καταστήματα ψηφοφορίας πλην αυτού που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καθορίζονται ενιαίες. Για το κατάστημα που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως ώρα έναρξης της ψηφοφορίας ορίζεται η ίδια με τα λοιπά καταστήματα ψηφοφορίας, ενώ η ψηφοφορία διαρκεί τρεις (3) ώρες περισσότερο και μέχρι την παραλαβή των εκλογικών φακέλων των λοιπών καταστημάτων ψηφοφορίας.
 1. Η παραλαβή του καταστήματος ψηφοφορίας και του εκλογικού υλικού γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή μισή ώρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
 2. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας τοποθετείται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής πινακίδα με τους αριθμούς των διεκδικούμενων εδρών, χωριστά για κάθε όργανο διοίκησης κλπ. καθώς και τον ανώτερο επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών προτίμησης που δικαιούται να θέσει ο εκλογέας για κάθε όργανο κλπ. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ανακοινώνει τα πιο πάνω ξεχωριστά σε κάθε εκλογέα. Επίσης σε κάθε κάλπη τοποθετείται ένδειξη που διευκρινίζει ποιος φάκελος πρέπει να ριφθεί.
 3. Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με την επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας και του συνδικαλιστικού τους βιβλιαρίου ή ελλείψει αυτού του βιβλιαρίου υγείας του υπαλλήλου.
Μετά την ψηφοφορία στο συνδικαλιστικό βιβλιάριο υγείας σημειώνεται υποχρεωτικά από την Εφορευτική Επιτροπή η βεβαίωση ότι ο εκλογέας ψήφισε για τα όργανα που ψήφισε, η ημερομηνία της ψηφοφορίας καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων και των αντιπροσώπων που ψήφισε. Η βεβαίωση αυτή υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζεται με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
 1. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να επιλέγει το ψηφοδέλτιο ενός μόνο συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου. Στην περίπτωση του συνδυασμού κατά περίπτωση εκλογής μπορεί να θέτει σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο όσα και τα εκλεγόμενα μέλη για κάθε όργανο. Όσον αφορά τα ψηφοδέλτια εκλογής αντιπροσώπων στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ο ψηφοφόρος μπορεί να θέτει σταυρούς προτίμησης κατ' ανώτατο όριο όσος και ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει ο Σύλλογος αν ψήφιζαν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του, διαιρούμενου του αριθμού των εκλογέων μελών του Συλλόγου δια του αριθμού του εκλογικού μέτρου που προβλέπει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Το ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν ακυρώνεται και καταμετρείται στον συνδυασμό και λαμβάνεται σαν να μην έχει κανέναν σταυρό. Για μεμονωμένους υποψηφίους δεν είναι υποχρεωτικός ο σταυρός προτίμησης, αλλά και αν τεθεί δεν επιφέρει ακυρότητα.
 2. Στους ψηφοφόρους από την Εφορευτική Επιτροπή χορηγούνται υποχρεωτικά όλα τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή μεμονωμένων, που παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες.
 3. Οι εκλογικοί φάκελοι πριν παραδοθούν στον ψηφοφόρο, και με ποινή ακυρότητας, μονογράφονται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Η ψηφοφορία για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου και τους αντιπροσώπους στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας γίνεται ταυτόχρονα και ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ταυτόχρονα και θέτει τον κάθε φάκελο στην ανάλογη κάλπη.
9.    Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας στο κατάστημα ψηφοφορίας μπορούν να παρευρίσκονται και από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού. Οι αντιπρόσωποι πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους και έγγραφη εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του συνδυασμού. Στο τέλος της διαδικασίας των αρχαιρεσιών καλούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της Επιτροπής. Στα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής, αναγράφονται και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των συνδυασμών που παραβρέθηκαν.
10.                       Οι ενστάσεις που υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή κατά τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών εξετάζονται είτε την ώρα της κατάθεσης τους είτε στο τέλος της διαδικασίας ανάλογα με την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής. Για τις ενστάσεις που θα κατατεθούν και τις αποφάσεις που θα ληφθούν γίνεται ειδική μνεία στα πρακτικά.
 1. Κάθε εκλογέας που ψηφίζει διαγράφεται από τον εκλογικό κατάλογο και το ονοματεπώνυμο του αναγράφεται σε ειδικό πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Από την Εφορευτική Επιτροπή επίσης συντάσσονται ειδικά έντυπα διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων, κατά περίπτωση εκλογής.
 2. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου και των αντιπροσώπων γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η δε διαδικασία κατανομής των εδρών και ο αριθμός εκλογής των αντιπροσώπων γίνεται όπως ο νόμος ειδικότερα ορίζει.
 3. Όλοι οι υποψήφιοι που  δεν  εκλέγονται  ως  τακτικά  μέλη  θεωρούνται αναπληρωματικά   μέλη   και   καλούνται   κατά   την   σειρά   των   ψήφων προτίμησης, που έλαβαν, για τυχόν αναπλήρωση τακτικών μελών.
 4. Η επισημοποίηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που η ψηφοφορία διεξήχθη σε καταστήματα ψηφοφορίας περισσότερα του ενός (1) ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία.
15.                       Μετά το πέρας της ψηφοφορίας στα καταστήματα ψηφοφορίας εκτός εκείνου
που εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα συνταχθεί πρακτικό που θα
αναγράφονται τα ψηφίσαντα μέλη και ο αριθμός των φακέλων που βρέθηκαν
σε κάθε κάλπη κατά περίπτωση. Στην συνέχεια οι φάκελοι που βρέθηκαν σε
κάθε κάλπη χωρίς να ανοιχτούν θα τοποθετούνται σε χωριστό μεγάλο φάκελο
κατά περίπτωση εκλογής μαζί με το πρακτικό που συντάχθηκε όπως και τα υπόλοιπα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από την Εφορευτική Επιτροπή (π.χ. πρωτόκολλο ψηφοφορίας, εκλογικοί κατάλογοι, ενστάσεις κλπ.) θα σφραγίζονται οι μεγάλοι φάκελοι αφού κλειστούν με ισπανικό κερί με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης θα υπογράφονται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στην συνέχεια και τα τρία (3) αιρετά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μεταφέρουν τους φακέλους και παραδίδουν αυτούς στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
16.                       Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αφού παραλάβει τους παραπάνω φακέλους πριν το άνοιγμα των καλπών αποσφραγίζει αυτούς και στην συνέχεια ρίχνει τους φακέλους ψηφοφορίας στις αντίστοιχες κάλπες.
17.                       Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται ενιαία κατά περίπτωση εκλογής ακολουθημένης της διαδικασίας που προβλέπει το καταστατικό αυτό και ο νόμος από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 24° ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο.
2.             Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
3.             Η υπηρεσία των μελών όλων των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου είναι άμισθη. Τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καταβάλλονται από το Σύλλογο και καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ως προς το ύψος τους.
4.             Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο έχει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού κατά αναλογία της δύναμης του ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου τους κατά σειρά επιτυχίας.

Άρθρο 25°  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

 1. Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου καλούνται σε πρώτη συνεδρίαση από τον Σύμβουλο που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο συνδυασμό που πλειοψήφησε, ο οποίος προεδρεύει της συνεδρίασης αυτής και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν χωριστά: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
 2. Αν ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε δεν καλέσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα μέλη σε πρώτη συνεδρίαση την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο δεύτερος κατά σειρά εκλογής σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού κ.ο.κ. σε τρεις (3) μέρες.
 3. Από την συγκρότηση του σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντα του, αφού παραλάβει την σφραγίδα του Συλλόγου, το Ταμείο την περιουσία, τα βιβλία, και όλο το αρχείο του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Άρθρο 26° ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται παραιτούμενο:
α) Αν υποβάλλει εγγράφως την παραίτηση του
β) Αν απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.
γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο αποβάλλει την ιδιότητα του υπαλλήλου.
 1. Κάθε μέλος που για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του αντίστοιχου συνδυασμού. Εάν ήταν μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός που έχει ή δεν έχει εξαντλήσει τους αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κατανομή των αδιαθέτων εδρών.
Εάν παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών ταυτόχρονα και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί ή οι υπάρχοντες του ίδιου ψηφοδελτίου αρνούνται να τους αναπληρώσουν, τότε η συμπλήρωση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την κατανομή των αδιάθετων εδρών.
 1. Εάν παραιτηθούν ή εκπέσουν της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού
  Συμβουλίου τα μισά συν ένα ή λιγότερα από αυτά, αλλά αρνούνται ισάριθμα μέλη   να   αναπληρώσουν   τότε   συγκαλείται   μέσα   σε   ένα   (1)   μήνα εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο από τα υπάρχοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν παραιτηθεί ο Πρόεδρος από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:
1.             Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες τις διαδικασίες, στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του.
2.             Εφαρμόζει το καταστατικό εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων και προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση τους.
3.             Μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου συντάσσει δε τον προϋπολογισμό καθώς και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, τον οποίο υποβάλλει υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη κάθε οικονομικού έτους στην Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο, με την λήξη δε της οικονομικής περιόδου υποβάλλει αυτόν για έγκριση στην Συνέλευση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό.
4.      Φροντίζει για την Οργάνωση Εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου και αποφασίζει τη διάθεση πόρων και προσόδων του για την πραγματοποίηση των σκοπών του μπορεί να προσλαμβάνει και το αναγκαίο προσωπικό.
5.      Λογοδοτεί ενώπιον της Συνέλευσης και εισηγείται την λήψη των αναγκαίων μέτρων και την χάραξη της Γενικής γραμμής και στρατηγικής του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.
6.      α) Συντονίζει την οργάνωση των συνδικαλιστικών και κάθε είδους μαζικών εκδηλώσεων των μελών του Συλλόγου.
β) Ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία και την εξέλιξη των οικονομικών και επαγγελματικών αιτημάτων του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου των εργαζομένων γενικότερα.
γ) Κοινοποιεί με δελτίο τύπου προς όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης τις αποφάσεις που παίρνει σε συνεδριάσεις του.
7.      Διατηρεί στενή συνεργασία και επαφή με τις άλλες συνδικαλιστικές
οργανώσεις του ευρύτερου χώρου, ιδιαίτερα με τις συγγενείς προς τον κλάδο
και συντονίζει μαζί με αυτές τις προσπάθειες για την ευόδωση των σκοπών
του Συλλόγου, την εξυπηρέτηση των μελών του και την επίλυση
προβλημάτων στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
8.      Συγκροτεί επιτροπές από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα για την
μελέτη και την παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που έχουν σχέση με τα
ζητήματα των εργαζομένων στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
9.      Αποφασίζει και ορίζει τον τόπο και τον χρόνο για τη σύγκλιση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης εκτός εάν έχει ορισθεί από την προηγούμενη Συνέλευση.
10. Ορίζει τα μέλη του  που θα εκπροσωπούν το Σύλλογο σε επίπεδο Περιφέρειας, όταν απαιτείται σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους πρωτοβάθμιους Συλλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
11.     Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα, προσωπικά και αλληλέγγυα, απέναντι στο Σύλλογο και μπορούν να ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη). Το ένα (1/10) των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου μπορεί να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, θέμα για ημερήσια διάταξη, πρόταση μομφής ή ανάκληση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που θα καθαιρεθεί ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τόσοι Σύμβουλοι που ο υπόλοιπος αριθμός δεν αποτελεί απαρτία για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ορίζεται από την Γενική Συνέλευση η επόμενη της συνεδρίαση σαν εκλογοαπολογιστική συνέλευση και αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 28° ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου στην οποία αναγράφονται τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης, ο χρόνος και ο τόπος της συνεδρίασης.
α) Τακτικά τουλάχιστον κάθε τριάντα (30) ημέρες.
β) Εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση τους πρέπει να γράφονται οι λόγοι της έκτακτης συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τότε καλούν το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση τα μέλη που υπόγραψαν την αίτηση αυτή.
2.      Το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε περίπτωση συζητάει και αποφασίζει και
επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη ύστερα από
πρόταση οποιουδήποτε μέλους και απόφαση του.
3.             Η συζήτηση των θεμάτων αυτών γίνεται μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση για την σύγκληση του Διοικητικοί) Συμβουλίου γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που προτάθηκαν από το ένα τρίτο (1/3) μελών του.
4.      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
5.      Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Τακτικές ή Έκτακτες) τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη την ίδια μέρα ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση και όχι πάντως πέραν των τριάντα (30) ημερών.

Άρθρο 29° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος:
α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας, διάταξης την οποία καταρτίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και διευθύνει την συζήτηση. ν
β) Φροντίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα για την εφαρμογή και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
γ) Εκπροσωπεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις με όλες τις δημόσιες αρχές, τα δικαστήρια και τρίτους και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Σε περίπτωση χρηματικών ενταλμάτων προσυπογράφει και ο Ταμίας.

Άρθρο 30ο  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από τους υπόλοιπους Συμβούλους κατά σειρά εκλογής τους.

Άρθρο 31° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Όταν ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σύλλογοι) τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το Μητρώο των Μελών, φυλάσσει το αρχείο, την σφραγίδα και επιμελείται για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και των τρεχουσών υπηρεσιών του Συλλόγου, ασκεί την διεύθυνση και την εποπτεία του Συλλόγου και του προσωπικού, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις' του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνυπογράφει όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο και εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο του Σύλλογο.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα η αναπλήρωση μπορεί να γίνει από τους υπόλοιπους συμβούλους κατά την σειρά εκλογής του::.

Άρθρο 32° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

 1. Ο Ταμίας τηρεί το ταμείο, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπα είσπραξης και τις πληρωμές με εντάλματα πληρωμής, που υπογράφονται και από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 2. Τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία, αριθμημένα και υπογεγραμμένα στην τελευταία σελίδα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 3. Επιμελείται για την φύλαξη και την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου και είναι ατομικά υπεύθυνος για κάθε λογιστική ανωμαλία.
 4. Συντάσσει και υποβάλλει εγκαίρως στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό.
 5. Ενημερώνει με έκθεση του κάθε εξάμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένος να θέσει στην διάθεση τους τα βιβλία και τους λογαριασμούς του οποτεδήποτε του το ζητήσουν
 6. Παρακολουθεί την κανονική αποστολή από όλα τα μέλη του Συλλόγου των οφειλομένων εισφορών τους και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε καθυστέρηση. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατήσει στα χέρια του χρήματα περισσότερα από όσα χρειάζεται για έξοδα του μήνα, εκτός από ένα ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Κάθε ποσό πέραν από αυτό κατατίθεται στο λογαριασμό του Συλλόγου. Οι αναλήψεις των αναγκαίων κάθε φορά ποσών, γίνεται ύστερα από έγγραφη εντολή που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
 8. Τον Ταμία αν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υποδεικνύει ο ίδιος. Αν η απουσία του παρατείνεται περισσότερο από τρεις (3) μήνες τότε το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει οριστικά νέο Ταμία από τα μέλη του.

Άρθρο 33°  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:
 1. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για κάθε Δημόσια εκδήλωση του Συλλόγου.
 2. Οργανώνει επαφές του Συλλόγου με τις διάφορες αρχές, πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, τον Τύπο, τις Ελληνικές και Διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 3. Παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο και ενημερώνει σχετικά τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 34° ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.             Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται από τις αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε θητεία της συμπίπτει απόλυτα με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγχρόνως με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία αναπληρώνουν κατά την σειρά εκλογής τους, τα τακτικά μέλη που αποχωρούν κατά οποιονδήποτε τρόπο.
2.      Μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται, κατόπιν προσκλήσεως του συμβούλου που πλειοψήφησε, σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγουν τον Πρόεδρο τους.
3.      Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο, έκτακτα δε όταν
παρίσταται ανάγκη, και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη
τους. Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών.
4.      Η υπηρεσία των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθη, η δε διάταξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού ισχύει και
στην περίπτωση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 35° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου   και   ελέγχει   αν   οι   διαχειριστικές  πράξεις   του   Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία είναι σύμφωνες με το Νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Εξετάζει τα έγγραφα και τα λογιστικά βιβλία, το οποία ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να θέσει υπόψη της σε τρεις (3) ημέρες εφόσον του ζητηθούν.
 3. Ελέγχει τον οικονομικό απολογισμό, υποβάλλει δε ολοκληρωμένη έκθεση στο τέλος του χρόνου για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Την έκθεση αυτή υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής στην Γενική Συνέλευση και καταχωρείται και στο βιβλίο πρακτικών της.
 4. Για κάθε παρατήρηση της η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να ενημερώσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητας της.

Άρθρο 36° ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Για την απόκτηση ακινήτου περιουσίας του Συλλόγου χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η εκμετάλλευση αυτής γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 37° ΒΙΒΛΙΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α) Μητρώο Μελών του Συλλόγου.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρωτοκόλλου.
ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.
στ) Βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου.
ζ) Βιβλίο πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
η) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται χρήσιμο και απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
 1. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή διαμέτρου 4 εκατοστών. Στην περιφέρεια του κύκλου γράφεται η επωνυμία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» στην μέση δε του κύκλου υπάρχουν τα αρχικά του Συλλόγου και το έτος τροποποίησης του «Σ. Υ. Π. Ε. Η. 2011».

Άρθρο 38° ΓΙΟΡΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις που αποφασίζονται από τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο Σύλλογος γιορτάζει Ταξικά την 1η ΜΑΙΟΥ, γιορτή των εργαζομένων.

Άρθρο 39° ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η σειρά των συνδικαλιστικών στελεχών που προστατεύονται σύμφωνα με τον αριθμό που προβλέπει ο Νόμος είναι η εξής:
α) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την σειρά σταυρών προτίμησης που έλαβαν στις αρχαιρεσίες κατ' αναλογία των συνδυασμών ή κατά την σειρά των ψήφων των μεμονωμένων υποψηφίων.
β) Οι αναπληρωματικοί της προηγούμενης παραγράφου.
γ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί, προστατεύονται οι επόμενοι κατά σειρά ψήφων της-παραγράφου α του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 40ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.             Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται με αυτό το σκοπό.
2.      Για την λήψη της απόφασης αυτής απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
3.      Η πρόταση για τροποποίηση του καταστατικού υποβάλλεται στην Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ύστερα από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακώς εντάξει μελών του.
4.      Ο Σύλλογος διαλύεται σύμφωνα με τον Νόμο, η δε περιουσία του διατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εντολή της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Άρθρο 41° ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των κειμένων νόμων όπως ο 1264/1982.

Άρθρο 42° ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 42 άρθρα αποτελεί κωδικοποίηση κατά κεφάλαιο και κατ' άρθρο των διατάξεων όπως εγκρίθηκαν από τα ιδρυτικά μέλη.
Η ισχύς του καταστατικού αυτού θα αρχίσει από την έγκριση του από το Δικαστήριο και την εγγραφή του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου.
Τα παρακάτω πέντε (5) Ιδρυτικά Μέλη ορίζονται από όλα τα υπογράφοντα παρακάτω τριάντα εννέα (39) Ιδρυτικά μέλη για την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, με μόνη αρμοδιότητα την διενέργεια αρχαιρεσιών εντός τριών (3) μηνών από ημερομηνία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.