Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΟΣΥΑΠΕ για μεταφορά προσωπικού λόγω λύσης ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων και των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                            Αθήνα  29 /11 /2017                      
                                        Αριθμ. Πρωτ.:123
                                                                       
                                                            Προς
                                                Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα: Μεταφορά προσωπικού λόγω λύσης ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων και των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Με το άρθρο 15 του Ν. 4483/2017 ρυθμίζονται ζητήματα που έχουν σχέση με τη λύση επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στο οποίο όμως διαπιστώνεται διαφορετική προσέγγιση του τρόπου μεταφοράς προσωπικού  στην περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. (παρ 1) με την περίπτωση της λύσης ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων και των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (παρ 2).
Η διαφορά προκύπτει από το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση η μεταφορά του προσωπικού πραγματοποιείται ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψης, ενώ στην δεύτερη περίπτωση δεν αναφέρεται η σχετική αναφορά δημιουργώντας εύλογες αμφιβολίες και προβλήματα στην μεταφορά του προσωπικού.
Επισημαίνουμε ότι από την στιγμή που στην περίπτωση των κοινωφελών επιχειρήσεων ή Δ.Ε.Υ.Α. υπάρχει αναφορά ότι ο τρόπος πρόσληψης δεν επηρεάζει την μεταφορά του προσωπικού, η μη αντίστοιχη αναφορά και στο μεταφερόμενο προσωπικό των ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακών, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και διαφοροποιήσεις.
Με δεδομένη την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας,  αλλά και την ανάγκη κανένας εργαζόμενος να μην οδηγηθεί στην ανεργία, θεωρούμε απαραίτητο άμεσα να προχωρήσετε στις αναγκαίες διευκρινήσεις και ρυθμίσεις ώστε η μεταφορά του προσωπικού να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψης και στις δύο περιπτώσεις.-
Κοιν/ση
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Εκκαθάριση δαπανών μετακινούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας

Πύργος 30-11-2017     


Αριθ. Πρωτ.: 167
ΠΡΟΣ:

1.     Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.     Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΟΙΝ.:
1.        Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Σχεδιασμού & Διοίκησης
email: d.drivilas@pde.gov.gr
2.        Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.         ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr


ΘΕΜΑ :
Εκκαθάριση δαπανών μετακινούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας


Με την υπ΄ αριθ. αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/16 (ΦΕΚ 20 Β/14-01-2016) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται με σαφήνεια τα δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας. Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας υλοποιούνταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, ή των αντίστοιχων προγενέστερών της, ενώ δεν είχαν παρατηρηθεί προβλήματα ή καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων τους προς τους δικαιούχους, όσο τον έλεγχο για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών είχε η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης γινόταν σύμφωνα με τον Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου που είχε εκδοθεί με ευθύνη της τέως Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και από 15-5-2017 γίνεται διαμέσου της εφαρμογής Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (ΦΕΚ 1638 Β/15-05-2017). Σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος της υπηρεσίας βεβαιώνει μεταξύ άλλων και την ακρίβεια των χιλιομετρικών αποστάσεων, χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω (οδηγό ή διαδραστικό εργαλείο).
Όμως από 1-1-2017 που τον έλεγχο της εκκαθάρισης των δαπανών μετακίνησης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., δεν έχουν καταβληθεί, σχεδόν στο σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων, οι αποζημιώσεις των εξόδων κίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τις δαπάνες μετακίνησης επιστρέφονται στις υπηρεσίες (ενδεικτικά τα υπ΄ αριθ. 34176/1225/31-10-2017, 65468/2100/2-11-2017, 293657/11818/3-11-2017 έγγραφα) ζητώντας συμπληρωματικά στοιχεία που δεν προκύπτει ότι απαιτούνται από την προαναφερόμενη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, ως επιπρόσθετο δικαιολογητικό ζητείται «οποιοδήποτε έγγραφο βεβαιώνεται η απόσταση», αναφέροντας χαρακτηριστικά το google maps και όχι τα ενδεδειγμένα (οδηγό της τέως Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ή διαδραστικό εργαλείο, ανάλογα με την ημερομηνία εκτέλεσης) κάτι που σύμφωνα με την αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής για τις μετακινήσεις του προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στη συνέχεια και αφού οι συνάδελφοι, συγκεντρώνουν τις σχετικές βεβαιώσεις, ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει προφορική εντολή για την προσκόμιση ενός ακόμα παραστατικού, της διοικητικής πράξης που επήλθε από την μετακίνηση τους, της έκθεσης αυτοψίας, της απάντησης στην καταγγελία κλπ και στην περίπτωση που η μετακίνηση δεν παράγει τα αντίστοιχα τεκμήρια, έκθεση του Διευθυντή της Υπηρεσίας που θα περιγράφει το έργο του υπαλλήλου κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης μετακίνησης.
Στην ουσία από τους συνάδελφους - «θύματα» – χρηματοδότες των μετακινήσεων τους για την εκτέλεση υπηρεσίας ζητείται να προσκομίσουν έγγραφο που θα αποτελεί το «φυσικό τεκμήριο της αθωότητας τους».
Αναρωτιόμαστε εάν η ίδια απαίτηση εφαρμόζεται και στα πολιτικά πρόσωπα που μετακινούνται και εάν η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας της κάθε μετακίνησης αιρετού.
Επίσης αναρωτιόμαστε για το ποια είναι η πραγματική στόχευση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, επικαλούμενη την δυνατότητα που έχει, περί δυνατότητας της να ζητά και οποιοδήποτε επιπλέον  δικαιολογητικό για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, ενώ δεν είναι γνωστό εάν την ίδια προσέγγιση και αντιμετώπιση έχουν και άλλου είδους δαπάνες.
Αυτό όμως που είναι γνωστό είναι ότι οι συνάδελφοι που έχουν μετακινηθεί με εντολή της υπηρεσίας τους για εκτέλεση έργου της υπηρεσίας τους δεν έχουν αποζημιωθεί και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις έχουν χρηματοδοτήσει οι ίδιοι τη δαπάνη της μεταφοράς τους.
Αυτό που είναι γνωστό επίσης είναι ότι τα υπηρεσιακά οχήματα δεν αρκούν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες στις αρμοδιότητες τους, ειδικότερα δε όταν παρουσιάζονται προβλήματα στην τροφοδοσία τους με καύσιμα ή στις επισκευές τους, επειδή η συγκεκριμένη υπηρεσία καθυστερεί υπερβολικά την πληρωμή των πρατηρίων και των συνεργείων.
Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις μετακινήσεις του προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας είναι πολλά και είχαν περιγραφεί στο υπ΄ αριθ. 144/20-6-2017 έγγραφο του Συλλόγου προς την Περιφερειακή Αρχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον ορισμό της έδρας του μετακινούμενου, την αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, την προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία, την αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας και είχαμε θεωρήσει απαραίτητη την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Περιφερειακή Αρχή για την διευθέτησή τους.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε αντιληφθεί καμία ανάληψη πρωτοβουλίας από την Περιφερειακή Αρχή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά αντιθέτως διαπιστώνουμε με διάφορους τρόπους την προσπάθεια που καταβάλλεται από κάποιους να μην χορηγηθούν οι αποζημιώσεις που νομίμως δικαιούνται οι συνάδελφοι καλούμε:
1.      Την περιφερειακή Αρχή να τοποθετηθεί επί του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί και να προχωρήσει ταυτόχρονα στην ανάληψη πρωτοβουλιών όπως είδη της έχει ζητηθεί.
2.      Την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε να προχωρήσει άμεσα στην εκκαθάριση των σχετικών δαπανών μετακίνησης ή σε  διαφορετική περίπτωση να τις επιστρέψει με αναφορά σε  συγκεκριμένες διατάξεις και όχι αόριστα. Επίσης θεωρούμε αυτονόητο ότι όσες δαπάνες οδοιπορικών έχουν επιστραφεί για έλλειψη συγκεκριμένων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά συμπληρωθούν και προσκομιστούν δεν μπορούν να ζητηθούν εκ νέου επιπλέον δικαιολογητικά.
3.      Τους συναδέλφους να μην μετακινούνται με δικά τους ή φίλια μέσα και να απαιτούν σε κάθε περίπτωση από την Υπηρεσία τους την χορήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Απόφαση – 24ωρη Απεργία ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ – 14 Δεκεμβρίου 201724ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση
Πέμπτη 14 του Δεκέμβρη 2017
Συνάδελφοι, -σσες,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 24ης του Νοέμβρη, αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Απεργιακής Κινητοποίησης την Πέμπτη, 14 του Δεκέμβρη 2017 και καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετέχουν μαζικά σε αυτήν.
Η απεργία της 14ης του Δεκέμβρη είναι Πανυπαλληλική – Πανεργατική (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ)  και συμμετέχουν σε αυτήν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.
Ο αγώνας για να διεκδικήσουμε μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για την προαγωγή της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, της περίθαλψης και της Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ΤΩΡΑ περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. Και αυτό γιατί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την πολιτική των προκατόχων της (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ), φέρνει για ψήφιση στη Βουλή έναν προϋπολογισμό λιτότητας, δυσβάσταχτης φορολόγησης, όπου για μια ακόμη φορά οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να σηκώσουν τα βάρη των δημοσίων εσόδων.
Η Κυβέρνηση, για να κρύψει την αντιλαϊκή πολιτική της, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και να τους παραπλανήσει, ανακοινώνοντας μέρισμα 700.000.000 ευρώ, τη στιγμή που έχει αποφασίσει και υλοποιεί με το 3ο και το 4ο μνημόνιο μέτρα 17 δις ευρώ. Ήδη, πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2018 (κατάργηση ΕΚΑΣ, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων κτλ) έχει ψηφίσει με τον Ν. 4442/2017 (τέταρτο μνημόνιο) τη μείωση του αφορολόγητου από 9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως και με τον Ν.4387/2016 περικόπτει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.
Η προσωπική διαφορά των παλιών συνταξιούχων – περίπου 3.000.000 συνταξιούχοι – περικόπτεται από 01/01/2019 και η μείωση των συντάξεων θα φτάσει μέχρι 350 ευρώ το μήνα.
Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την αντιαπεργιακή, τροπολογία (άρθρο 21 Ν. 4489/2017) που ψήφισε, προσπαθεί να επιβάλλει με αυταρχικό, αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση καλούμαστε όλοι να δώσουμε το «παρών» στη Γενική Απεργία της 14ης του Δεκέμβρη. Αυτή η απεργία έχει ήδη, αποκτήσει πανυπαλληλικά – πανεργατικά χαρακτηριστικά, με τη συμμετοχή των εργαζομένων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Ως εργαζόμενοι στο Δημόσιο διεκδικούμε:
1.   Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (ν. 4387/2016).
2.   Κατάργηση της  τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση.
3.   Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Γενναία αύξηση των μισθών των νέων συναδέλφων. Υπολογισμό της διετίας 2016-2018 για τη μισθολογική μας εξέλιξη. Ξεπάγωμα του μισθολογίου.
4.   Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, Υγεία, Δήμους, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – μέσω του ΑΣΕΠ – που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με γενναία μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.
5.   Κανένας πλειστηριασμός, για την πρώτη κατοικία, για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να πληρώσουν.
6.   Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
7.   Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Θα υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις το δικαίωμα στην απεργία, που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες.
ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην Απεργία
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Y.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου
Την Τετάρτη 29  Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με τη συνδρομή του τμήματος αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου.
Η συμμετοχή στην αιμοδοσία ξεπέρασε κάθε προσδοκία και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ευχαριστεί τους εθελοντές και το ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας.
Διευκρινίζεται ότι ο καθένας μπορεί οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε δημόσια μονάδα αιμοληψίας να προσφέρει αίμα και να καταχωρήσει την αιμοδοσία του στην Τράπεζα του Συλλόγου (περισσότερες πληροφορίες εδώ).
Η αιμοδοσία είναι ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, με την αιμοδοσία δίνουμε ζωή σε αυτούς που την έχουν ανάγκη.

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ 21-11-2017
   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                           Αθήνα   27/11 /2017                      
                                        Αριθμ. Πρωτ.: 122

Προς
Συλλόγους-μέλη μας

    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21-11-2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ συνεδρίασε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017, με παρόντα τα 10 από τα 13 μέλη και συγκεκριμένα: Πανουτσάκου Βέτα, Ανδρεαδέλλη Γιάννη, Πατουλιά Θανάση, Σταμκοπούλου Νατάσα, Μάρκου Χρήστο, Βαζούρα Δημήτρη, Τζάκο Αντώνη, Ασημακόπουλο Ανδρέα, Ηλιόπουλο Στέργιο, και Ευστρατίου Χαράλαμπο σε αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, με θέματα «Εξελίξεις και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας. Εργασιακά προβλήματα, περιγράμματα θέσεων, Οργανισμοί, υποστελέχωση, αρμοδιότητες. Προγραμματισμός δράσης». 
Μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις,:
1.    Να απευθύνει κάλεσμα στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους για σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων – συγκεντρώσεων κλπ προκειμένου να προετοιμαστεί η απεργιακή κινητοποίηση απέναντι στις αντεργατικές εξελίξεις που φέρνει η 3η αξιολόγηση. Κεντρικά αιτήματά μας εκτός από τον «νέο» συνδικαλιστικό νόμο, που θέλει να μπει στο «γύψο» το δικαίωμα της απεργίας, είναι το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών μας κλιμακίων, η κάλυψη των απωλειών με αιχμή τη διεκδίκηση των δώρων & του επιδόματος αδείας και η υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Ήδη σήμερα προσδιορίστηκε η απεργιακή κινητοποίηση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη 2017.
2.    Να απευθύνει έγγραφο στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους με τους άξονες και τα ζητήματα που θα συμπεριληφθούν στην προτεινόμενη Ειδική Συλλογική Σύμβαση Έργασίας, προκειμένου να συζητηθούν και να εμπλουτιστούν.
3.    Παρακολουθούμε τους Οργανισμούς και τα Περιγράμματα Θέσεων, που είναι σε εξέλιξη καθώς επίσης και την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4483/2017 και τα τυχόν προβλήματα, που παρουσιάζονται για διάφορα ζητήματα (πχ επανοχορήγηση προσωπικής διαφοράς, μεταφορά προσωπικού λόγω λύσης ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων και των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κλπ) και παρεμβαίνουμε ανάλογα.
4.    Να βγει ανακοίνωση – καταγγελία για τα περιστατικά των χαμηλών βαθμολογιών που είχαμε στην αξιολόγηση στην Πιερία και να καλέσουμε τους συναδέλφους να μας ενημερώσουν και για τυχόν άλλα παρόμοια.
5.    Να πραγματοποιήσει παρέμβαση στο 5Ο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ στις 8 Δεκεμβρίου.

Για όσα ζητήματα απαιτούνται θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις.

Το ΔΣ παραβρέθηκε επίσης στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων Υπαλλήλων των ΠΕ Ηρακλείου (21-11-17), Ρεθύμνου και Χανίων (22-11-17), όπου έγινε ενημέρωση και συζήτηση για θέματα, που απασχολούν και αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι.