Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Εκκαθάριση δαπανών μετακινούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας

Πύργος 30-11-2017     


Αριθ. Πρωτ.: 167
ΠΡΟΣ:

1.     Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.     Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΟΙΝ.:
1.        Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Σχεδιασμού & Διοίκησης
email: d.drivilas@pde.gov.gr
2.        Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.         ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr


ΘΕΜΑ :
Εκκαθάριση δαπανών μετακινούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας


Με την υπ΄ αριθ. αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/16 (ΦΕΚ 20 Β/14-01-2016) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται με σαφήνεια τα δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας. Οι μετακινήσεις των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας υλοποιούνταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, ή των αντίστοιχων προγενέστερών της, ενώ δεν είχαν παρατηρηθεί προβλήματα ή καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων τους προς τους δικαιούχους, όσο τον έλεγχο για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών είχε η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης γινόταν σύμφωνα με τον Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου που είχε εκδοθεί με ευθύνη της τέως Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και από 15-5-2017 γίνεται διαμέσου της εφαρμογής Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων (ΦΕΚ 1638 Β/15-05-2017). Σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος της υπηρεσίας βεβαιώνει μεταξύ άλλων και την ακρίβεια των χιλιομετρικών αποστάσεων, χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω (οδηγό ή διαδραστικό εργαλείο).
Όμως από 1-1-2017 που τον έλεγχο της εκκαθάρισης των δαπανών μετακίνησης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., δεν έχουν καταβληθεί, σχεδόν στο σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων, οι αποζημιώσεις των εξόδων κίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τις δαπάνες μετακίνησης επιστρέφονται στις υπηρεσίες (ενδεικτικά τα υπ΄ αριθ. 34176/1225/31-10-2017, 65468/2100/2-11-2017, 293657/11818/3-11-2017 έγγραφα) ζητώντας συμπληρωματικά στοιχεία που δεν προκύπτει ότι απαιτούνται από την προαναφερόμενη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, ως επιπρόσθετο δικαιολογητικό ζητείται «οποιοδήποτε έγγραφο βεβαιώνεται η απόσταση», αναφέροντας χαρακτηριστικά το google maps και όχι τα ενδεδειγμένα (οδηγό της τέως Γενικής Γραμματείας Δημοσίων ή διαδραστικό εργαλείο, ανάλογα με την ημερομηνία εκτέλεσης) κάτι που σύμφωνα με την αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής για τις μετακινήσεις του προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στη συνέχεια και αφού οι συνάδελφοι, συγκεντρώνουν τις σχετικές βεβαιώσεις, ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει προφορική εντολή για την προσκόμιση ενός ακόμα παραστατικού, της διοικητικής πράξης που επήλθε από την μετακίνηση τους, της έκθεσης αυτοψίας, της απάντησης στην καταγγελία κλπ και στην περίπτωση που η μετακίνηση δεν παράγει τα αντίστοιχα τεκμήρια, έκθεση του Διευθυντή της Υπηρεσίας που θα περιγράφει το έργο του υπαλλήλου κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης μετακίνησης.
Στην ουσία από τους συνάδελφους - «θύματα» – χρηματοδότες των μετακινήσεων τους για την εκτέλεση υπηρεσίας ζητείται να προσκομίσουν έγγραφο που θα αποτελεί το «φυσικό τεκμήριο της αθωότητας τους».
Αναρωτιόμαστε εάν η ίδια απαίτηση εφαρμόζεται και στα πολιτικά πρόσωπα που μετακινούνται και εάν η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας της κάθε μετακίνησης αιρετού.
Επίσης αναρωτιόμαστε για το ποια είναι η πραγματική στόχευση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, επικαλούμενη την δυνατότητα που έχει, περί δυνατότητας της να ζητά και οποιοδήποτε επιπλέον  δικαιολογητικό για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, ενώ δεν είναι γνωστό εάν την ίδια προσέγγιση και αντιμετώπιση έχουν και άλλου είδους δαπάνες.
Αυτό όμως που είναι γνωστό είναι ότι οι συνάδελφοι που έχουν μετακινηθεί με εντολή της υπηρεσίας τους για εκτέλεση έργου της υπηρεσίας τους δεν έχουν αποζημιωθεί και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις έχουν χρηματοδοτήσει οι ίδιοι τη δαπάνη της μεταφοράς τους.
Αυτό που είναι γνωστό επίσης είναι ότι τα υπηρεσιακά οχήματα δεν αρκούν ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν οι υπηρεσίες στις αρμοδιότητες τους, ειδικότερα δε όταν παρουσιάζονται προβλήματα στην τροφοδοσία τους με καύσιμα ή στις επισκευές τους, επειδή η συγκεκριμένη υπηρεσία καθυστερεί υπερβολικά την πληρωμή των πρατηρίων και των συνεργείων.
Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις μετακινήσεις του προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας είναι πολλά και είχαν περιγραφεί στο υπ΄ αριθ. 144/20-6-2017 έγγραφο του Συλλόγου προς την Περιφερειακή Αρχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον ορισμό της έδρας του μετακινούμενου, την αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, την προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία, την αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας και είχαμε θεωρήσει απαραίτητη την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Περιφερειακή Αρχή για την διευθέτησή τους.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε αντιληφθεί καμία ανάληψη πρωτοβουλίας από την Περιφερειακή Αρχή για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά αντιθέτως διαπιστώνουμε με διάφορους τρόπους την προσπάθεια που καταβάλλεται από κάποιους να μην χορηγηθούν οι αποζημιώσεις που νομίμως δικαιούνται οι συνάδελφοι καλούμε:
1.      Την περιφερειακή Αρχή να τοποθετηθεί επί του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί και να προχωρήσει ταυτόχρονα στην ανάληψη πρωτοβουλιών όπως είδη της έχει ζητηθεί.
2.      Την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε να προχωρήσει άμεσα στην εκκαθάριση των σχετικών δαπανών μετακίνησης ή σε  διαφορετική περίπτωση να τις επιστρέψει με αναφορά σε  συγκεκριμένες διατάξεις και όχι αόριστα. Επίσης θεωρούμε αυτονόητο ότι όσες δαπάνες οδοιπορικών έχουν επιστραφεί για έλλειψη συγκεκριμένων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά συμπληρωθούν και προσκομιστούν δεν μπορούν να ζητηθούν εκ νέου επιπλέον δικαιολογητικά.
3.      Τους συναδέλφους να μην μετακινούνται με δικά τους ή φίλια μέσα και να απαιτούν σε κάθε περίπτωση από την Υπηρεσία τους την χορήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: