Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.
Πύργος 1-7-2019      


Αριθ. Πρωτ.: 257      
ΠΡΟΣ:

μέλη του Δ.Σ.
1.        Χαράλαμπο Μικέλη
2.        Ιωάννα Κούτρα
3.        Σπυρίδων Τσεπενέκα
4.        Παναγιώτη Ρηγόπουλο
5.        Δημήτριο Ράλλη
ΘΕΜΑ :
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουλίου  και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας (πρώην γραφείο Εθελοντισμού)  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.        ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθεί και οποιαδήποτε άλλο θέμα προταθεί από οποιαδήποτε μέλος του Δ.Σ..
Την συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου το επιθυμεί.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του  άρθρου 3 της ΕΣΣΕ (ΦΕΚ 2358/Β΄/20-6-2018) ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγεί μία (1) ημέρα άδεια τον μήνα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση του συνδικαλιστικού οργάνου του πρωτοβάθμιου Συλλόγου και προκειμένου να κάνετε χρήση της ανωτέρω διάταξης θα πρέπει να προχωρήσετε σε γνωστοποίηση προς την Δ/νση Διοικητικού.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος Τσίπας


Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΓια δεοντολογικούς λόγους παραιτήθηκε συνάδελφος από τα ειδικά εκλογικά συνεργεία, τιμώντας και σεβόμενος την άποψή του ότι η επιλογή των εργαζομένων που θα μετέχουν στα Ειδικά Εκλογικά Συνεργεία, πρέπει να πραγματοποιείται με εναλλαγή, μετά από κλήρωση από κατάλογο,  στον οποίο θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχει το σύνολο των συναδέλφων.

Σε συνέχεια της παραίτησης του ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας με την υπ΄ αριθ. 194800/4414/28-6-2019 απόφασή του [ΑΔΑ: ΨΨ537Λ6-Λ6Ι] προχώρησε στην τροποποίηση της αρχικής του απόφασης.

Συγκροτήθηκαν στην Π.Ε. Ηλείας τα ειδικά εκλογικά συνεργεία


Με την υπ΄ αριθ. 194671/4403/26-6-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας [ΑΔΑ: 6ΒΕΞ7Λ6-7Ω9] συγκροτούνται  τα ειδικά εκλογικά συνεργεία, με αποζημίωση, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την ̟προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. (την απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ)
Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (δείτε εδώ) το ύψος της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης έχει καθορισθεί στο ποσό των 1.750,00

Δημοσιεύθηκαν οι ΚΥΑ για τον καθορισμό της εκλογικής αποζημίωσης και τον αριθμό των απασχολουμένων στα εκλογικά συνεργείαΔημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ 12641/β/2019) για τον καθορισμό της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με αυτή η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των χίλιών επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00€). (δείτε εδώ το ΦΕΚ)

Επίσης στο αριθ, 2591/β/2019 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε  η ΚΥΑ για την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων. Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία βεβαιώνεται από τον Περιφερειάρχη και ο αριθμός των απασχολούμενων υπαλλήλων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 υπαλλήλους. (δείτε εδώ το ΦΕΚ)

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πύργος 28/6/2019      


Αριθ. Πρωτ.: 253
Προς:
  1. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(διά μέσου του μήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας)
  1. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΜΑ:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Με το υπ’ αριθ. 242/28-5-2019 έγγραφό μας, καλούσαμε άμεσα τους Διευθυντές των υπηρεσιών που λόγω αρμοδιότητας οι υπηρεσίες τους εκτελούν εργασίες ή διαθέτουν ειδικότητες που αναφέρονται στην Σ.Σ.Ε. και στην Ε.Σ.Σ.Ε. να προχωρήσουν άμεσα στην αποστολή της  εισήγησή τους προς τον Περιφερειάρχη.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αντιληπτό να έχετε ανταποκριθεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για στην εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που ισχύουν στους εργαζόμενους των ΟΤΑ β’ βαθμού.
Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι έχουν υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας το σύνολο των εισηγήσεων που του έχουν αποστείλει οι αρμόδιες υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα την Π.Ε. Ηλείας, σας ενημερώνουμε ότι:
1.    Οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν. Επομένως η όποια διαφορετική προσωπική προσέγγιση υπηρεσιακών παραγόντων δεν αναιρεί την υποχρέωση εφαρμογής τους.
2.    Οι προϊστάμενοι Δ/νσεων κλπ των υπηρεσιών της Περιφέρειας οφείλουν να αντιμετωπίσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις, όπως αντιμετωπίζουν όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκριθούν στις «ενδιάμεσες» ενέργειες και να μην δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους.
3.    Υπόχρεος για την εφαρμογής τους έναντι των εργαζομένων και του νόμου είναι ο Περιφερειάρχης και επομένως δεν μπορεί κανείς να δημιουργεί προσκόμματα για λογαριασμό του ή να αναλαμβάνει ευθύνες που δεν έχει.
4.    Τελικός υπογράφων των Αποφάσεων είναι ο Περιφερειάρχης και επομένως αυτός φέρει και την ευθύνη της αποδοχής ή μη των σχετικών εισηγήσεων.

Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να αποστείλετε σε πέντε μέρες από την λήψη της παρούσας τις σχετικές εισηγήσεις σας, ενημερώνοντας παράλληλα τον Σύλλογό μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεωθούμε να απευθυνθούμε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας προκειμένου να διασφαλίσουμε τα εργασιακά δικαιωμάτων των μελών του Συλλόγου μας

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος Τσίπας


Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πύργος 27/6/2019      


Αριθ. Πρωτ.: 251
Προς:
  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
  1. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
ΘΕΜΑ:
ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Σας κάνουμε γνωστό ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2208Β/2019 η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής». Σε αυτήν, περιγράφονται αναλυτικά οι κλάδοι-χώροι, οι ειδικότητες, οι εργασίες και τα μέτρα ατομικής προστασίας που οφείλουν οι αυτοδιοικητικές αρχές να παρέχουν προς τους εργαζομένους, αλλά και οι ιατρικές εξετάσεις και οι εμβολιασμοί που πρέπει να υποβληθούν. Αναλυτικότερα:
Βάσει της ΚΥΑ 43726/07-06-2019, ορίζεται πως στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών.
Με την εν λόγω ΚΥΑ αντικαθίσταται η ΚΥΑ 2/53361/0022/06 (ΦΕΚ 1503Β/2006), που όριζε τα ΜΑΠ και  αφορούσε όμως μόνο τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και πλέον ορίζονται οι ειδικότητες που θα φέρουν συγκεκριμένα Μ.Α.Π. οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί με νέες ενώ από 1-11-2019 θα αναρτάται υποχρεωτικά η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν. 3850/2010, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και θα επικαιροποιείται από τον υπεύθυνο στους OTA α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, κατά τις διατάξεις του ν. 3850/2010. Εάν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου διαγνωστούν κίνδυνοι που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με τη χρήση και άλλων μέσων ατομικής προστασίας, επιβάλλεται η χορήγησή τους.
Επιπλέον με την παραπάνω ΚΥΑ προβλέπεται πως η παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους που υπάγονται στους κλάδους/ειδικότητες και εκτελούν τις σχετικές εργασίες, όπως ορίζονται στην δημοσιευθείσα ΚΥΑ, είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Εάν εργαζόμενος απασχολείται σε εργασίες που απαιτούν την παροχή επιπλέον μέσων ατομικής προστασίας, λαμβάνει τα αντίστοιχα μέσα. Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας και δεν επιτρέπεται η αποτίμηση των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα.
Επιπρόσθετα, στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση. Η διανομή του γάλακτος γίνεται στους χώρους εργασίας και δεν επιτρέπεται η αποτίμησή του σε χρήμα. Όπου στην κείμενη νομοθεσία ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο όμοια θέματα, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο ρύθμιση.
Επίσης καθορίζονται και ζητήματα σχετικά με ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς του απασχολούμενου προσωπικού.
Τέλος για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας προβλέπεται:
i) οδηγός γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι OTA α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
ii) υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, με ελάχιστο περιεχόμενο και καταγραφή για τη θέση του συνοδού απορριμματοφόρου και
iii) πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε απαραίτητο να προχωρήσετέ άμεσα:
1.    σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την χορήγηση των ΜΑΠ στους δικαιούχους
2.    σε προσλήψεις μόνιμου Ιατρού  Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την μονιμοποίηση τους την ανάθεση σε εξειδικευμένους εξωτερικούς φορείς.
3.    στην άμεση χορήγηση στους δικαιούχους ενός (1) λίτρου φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση.        
Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες με την παράλληλη ενημέρωσή μας

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος Τσίπας