ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο  ΙΔΡΥΣΗ
Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ». Έδρα της εν λόγω Τράπεζας αίματος, ορίζεται η Αιμοδυναμική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».
  
Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της Τράπεζας Αίματος είναι:
·           Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της
·           Η παροχή βοήθειας στα μέλη της για ανεύρεση αίματος, όταν η   εξυπηρέτηση δεν είναι δυνατή από το απόθεμα αίματος της Τράπεζας.
·           Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου.
  
Άρθρο 3ο ΜΕΛΗ
Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά»
α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και αρωγά τα μέλη που προσφέρουν αίμα με συχνότητα μικρότερη των τακτικών μελών.
β) Όλα τα μέλη με την εγγραφή και την πρώτη αιμοδοσία χαρακτηρίζονται αρωγά και μετά δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται σε διάστημα δύο ετών χαρακτηρίζονται τακτικά.
γ)  Τα δικαιώματα των κατηγοριών του άρθρου αυτού είναι διαφορετικά

Τακτικό μέλος της εν λόγω Τράπεζας Αίματος, μπορεί να είναι:
1.      όποιος είναι μέλος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ο ίδιος ή άλλο μέλος της οικογένειας του. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί ή μετατεθεί.
2.      όποιος πολίτης επιθυμεί να συμμετέχει στις τακτικές αιμοδοσίες της Τράπεζας, προσφέροντας τις απαιτούμενες μονάδες αίματος.

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα το μέλος προσφέρει αίμα μία φορά το χρόνο τουλάχιστον και για δύο χρόνια ακόμα. Επίσης διατηρείται και στην περίπτωση που βεβαιωθεί αδυναμία αιμοληψίας του για λόγους υγείας, από Δημόσιο Νοσοκομείο, εφόσον ήταν μέλος της Τράπεζας τουλάχιστον για δύο χρόνια.
Στην περίπτωση που τακτικό μέλος χάσει την ιδιότητα αυτή, αποκτάει τα δικαιώματα του αρωγού, όπως αυτά περιγράφονται στο 4ο άρθρο του παρόντα κανονισμού.
Για την εγγραφή στο μητρώο μελών της τράπεζας απαιτείται συμπλήρωση αίτησης που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα καθοριζόμενα στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ).
Για να μπορεί να γίνει κάποιος μέλος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να αποδέχεται τον παρόν κανονισμό λειτουργίας.
Δεν θεωρούνται μέλη οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο χωρίς να έχουν προσφέρει, έστω και μια φορά αίμα.
Η τράπεζα δέχεται προσφορά αίματος από φίλους που δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο μελών της τράπεζας.

Άρθρο 4ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α) Οι τακτικοί αιμοδότες έχουν απεριόριστη κάλυψη μονάδων αίματος. Επίσης, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν κατοχυρώνουν:
         διπλάσιο αριθμό μονάδων για τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο, παιδιά και γονείς)
         ίσο αριθμό μονάδων για τα φιλικά τους πρόσωπα
β)  Οι αρωγοί αιμοδότες, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν, έχουν διπλάσια κάλυψη και κατοχυρώνουν για τους συγγενείς τους ίσες μονάδες αίματος με αυτές που έχουν προσφέρει.
γ)  Κάθε μέλος της Τράπεζας δικαιούται να εγγράψει στην ατομική του καρτέλα ως αιμοδότη συγγενικό ή φιλικό του πρόσωπο, αντί γι΄ αυτόν, χωρίς όμως ο αιμοδότης να αποκτά και αυτός τα δικαιώματα μέλους.
δ)  Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος (τακτικά και αρωγά) μπορούν να ζητήσουν επιπλέον μονάδες αίματος από αυτές που δικαιούνται, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να τις επιστρέψουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και εφόσον τα αποθέματα μονάδων αίματος της Τράπεζας το επιτρέπουν. Σε περίπτωση μη επιστροφής διαγράφονται εφάπαξ από την Τράπεζα με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, εκτός και εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.
ε) Τα μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας μπορούν να λάβουν μέχρι δύο (2) μονάδες αίματος το χρόνο, χωρίς αυτή η δυνατότητα να μεταφέρεται αθροιστικά στο επόμενο έτος, με την υποχρέωση να τις επιστρέψουν εντός τριών (3) μηνών

Άρθρο 5ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ορίζει τριμελής επιτροπή η οποία ονομάζεται «Επιτροπή Διαχείρισης» και αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. ή από τακτικά μέλη της Τράπεζας Αίματος. Σε κάθε περίπτωση στην Επιτροπή Διαχείρισης συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες.
  1. Το συνεχή έλεγχο των αποθεμάτων αίματος.
  2. Την έκδοση γραπτών  εντολών παραχώρησης αίματος προς το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση ανάγκης κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, την εντολή γραπτή ή προφορική δίδει οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής αλλά την επόμενη ημέρα εκδίδεται απαραίτητα και η τυπική εντολή από την Επιτροπή.
  3. Τις οποιεσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας.
  4. Την τήρηση μητρώου μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των δικαιωμάτων τους.
  5. Την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην τράπεζα καθώς και την ενημέρωση των ατομικών δελτίων.
  6. Την οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
  7. Την οργάνωση διαλέξεων για την ενημέρωση των μελών και των λοιπών πολιτών.

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις μεταβολές των μονάδων αίματος τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο και σε κάθε περίπτωση που αυτή το κρίνει αναγκαίο.
Η τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει και τηρεί το αρχείο της στα γραφεία του συλλόγου,  χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του Συλλόγου.
Η Τράπεζα Αίματος δεν επιτρέπεται να έχει έσοδα. Κάθε οικονομική υποχρέωση της θα  καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου, αφού πρώτα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ..
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί με απόφαση του να παραχωρήσει μονάδες αίματος σε μη μέλη της Τράπεζας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς λόγους, με την προϋπόθεση ότι η χορηγούμενη ποσότητα δεν θα υπερβαίνει το 1/10 των αποθεμάτων. Η αναφερόμενη εξαίρεση μπορεί να γίνει δύο φορές το έτος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί με απόφαση του να δανείσει μονάδες αίματος σε άλλους αναγνωρισμένους φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους (ατυχήματα, κ.τ.λ.).
Με απόφασή του το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να παραχωρήσει μονάδες αίματος σε άλλους Συλλόγους Αιμοδοσίας με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 1/5 των αποθεμάτων και με την δέσμευση της επιστροφής εντός τριάντα (30) ημερών
Για οποιαδήποτε περίπτωση που δεν εμπίπτει στα άρθρα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ενισχυμένης πλειοψηφίας 5/7 του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Άρθρο 6ο   ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  ΜΕΛΩΝ

Η Επιτροπή Διαχείρισης πραγματοποιεί δύο τακτικές αιμοδοσίες κάθε έτος.
Έκτακτη ομαδική αιμοδοσία μπορεί να γίνεται όποια στιγμή κρίνει η Επιτροπή Διαχείρισης.
Κάθε μέλος της τράπεζας μπορεί να προσφέρει αίμα όποια άλλη στιγμή το επιθυμεί, με την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία αιμοληψίας για την διάθεση των μονάδων αίματος στην Τράπεζα και στην συνέχεια την επιτροπή διαχείρισης, προκειμένου να ενημερώσει τα δελτία των αιμοδοτών.
Η Τράπεζα Αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου που τηρεί αρχείο αιμοδοτών και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.
Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο.
Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου.

Άρθρο 7ο   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τροποποίηση του παρόντα εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, μπορεί να γίνει με ενισχυμένη πλειοψηφία 5/7 των μελών του Δ.Σ. ή από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με απλή πλειοψηφία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΡΘΡΟ

Ο παρών εσωτερικός Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εγκρίθηκε μα την από 9-6-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου
Πύργος 9-6-2017
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

----------------------------------------------------------
Σύμφωνα με την από 9-6-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας η «Επιτροπή Διαχείρισης» της Τράπεζας Αίματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της αποτελείται από τους:
  1. Χαράλαμπο Μικέλη
  2. Σπύρο Τσεπενέκα
  3. Παναγιώτη Ρηγόπουλο