Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

ΕΞΩΔΙΚΟ ΟΣΥΑΠΕ ΠΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗ   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
                                            Αθήνα  26/6 /2017                      
                                         Αριθμ. Πρωτ.:75

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ         
ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ


Της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 80-88.


                                          Π Ρ Ο Σ


Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη, που κατοικοεδρεύει στην Τρίπολη, πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου.

                               
                               -------------------------


Σε συνέχεια της προηγούμενης από 30 Μαϊου 2017 Εξώδικης Δήλωσης, Διαμαρτυρίας και Πρόσκλησής μας, μετά επιφυλάξεως δικαιωμάτων μας και ύστερα από την με αριθμό 132861/30151/30-5-2017 απόφασή σας, με θέμα «Σύσταση ομάδας εργασίας», αναγκαζόμαστε, να επανέλθουμε με την παρούσα και να σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999: «Η διοικητική πράξη είναι έγγραφη, αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, φέρει δε χρονολογία. καθώς και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου.» (άρθρο 16 παρ. 1) και «Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.» (άρθρο 17 παρ. 1).
Περαιτέρω, από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Μέρους Δ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ» του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., δεν προβλέπεται η έννοια της «Σύστασης Ομάδας Εργασίας», αλλά, η τοποθέτηση, η μετακίνηση, η μετάθεση, η απόσπαση και η μετάταξη.
Επομένως, η, εμφανιζόμενη, ως σύσταση ομάδας εργασίας, «μεταφορά» υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από μια οργανική μονάδα, σε άλλη, που επιχειρείται με την ανωτέρω απόφασή σας, δοθέντος ότι τους αναθέτετε και δη για αόριστο χρονικό διάστημα, καθήκοντα, σε άλλη Υπηρεσία της Περιφέρειας, από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχουν, συνιστά ευθέως μετακίνηση της παρ. 4 του άρθρου 66 του ανωτέρω Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την οποία «Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης.», όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 67 του ίδιου εν λόγω Κώδικα.
Ως εκ τούτου, η ανωτέρω πράξη σας:
Kατά πρώτο δεν μνημονεύει και δεν επικαλείται τη συγκεκριμένη διάταξη του ως άνω Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζει, ούτε η ενυπάρχουσα σ’ αυτήν πλημμελής και ανεπαρκής αιτιολογία περιλαμβάνει την απαιτούμενη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της, κατά παράβαση της ανωτέρω διάταξης του πιο πάνω άρθρου 17 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
Κατά δεύτερο παραβιάζει ευθέως την ως άνω διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 66 του ανωτέρω Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., σε συνδυασμό με αυτήν του  άρθρου 67 του ίδιου εν λόγω Κώδικα, καθ’ όσον πρόκειται στην περίπτωση αυτή για μετακίνηση υπαλλήλου της Περιφέρειας, εκτός νομού (ήδη Περιφερειακής Ενότητας), όπου υπηρετεί.  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμαρτυρόμαστε και πάλι, εντονότατα, για την μη σύννομη αυτή συμπεριφορά της Περιφέρειάς σας, απέναντι στους υπαλλήλους της.
Επειδή η συμπεριφορά αυτή συνιστά ευθεία παράβαση Νόμου, που ζημιώνει της υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που ανήκουν σε πρωτοβάθμιους συλλόγους εργαζομένων, που είναι μέλη μας.

                                 Γ Ι Α   Ο Λ Α   ΑΥΤΑ

Σας καλούμε, να ανακαλέσετε άμεσα την ανωτέρω με αριθμό 132861/30151/30-5-2017 απόφασή σας, με θέμα «Σύσταση ομάδας εργασίας», που παραβιάζει ευθέως την αρχή της νομιμότητας.
 Σε διαφορετική περίπτωση, η παρούσα θα αποτελέσει στοιχείο της προδικασίας για στοιχειοθέτηση, κατά παντός υπευθύνου, του αδικήματος του άρθρου 259 του Π.Κ. και ειδικότερα για θεμελίωση και απόδειξη της υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος, γνωρίζοντάς σας άμα και πάλι προς τούτο, με την παρούσα, ότι, με την ανωτέρω μη σύννομη συμπεριφορά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκαλείται άμεση και ανεπανόρθωτη σημαντική βλάβη στα έννομα συμφέροντα μελών συνδικαλιστικών σωματείων, που είναι μέλη μας.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, σ’ αυτόν προς τον οποίο αυτή απευθύνεται, προς γνώση αυτού και όλων των συναρμοδίων υπαλλήλων και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.-
                                                      Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: