Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)


Πύργος 15-3-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 178


ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
ΚΟΙΝ.:
1.             Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.             Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.             Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.
4.             ΟΣΥΑΠΕ


ΘΕΜΑ :
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)
ΣΧΕΤ.:
α] Η υπ' αριθμ. Εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011)).
Β]  Η υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων).
γ] Η υπ' αριθμ. Εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)
δ]  Η υπ' αριθμ. Εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) : Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»).Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) για την νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, τα μέλη προκύπτουν από διαδικασία κληρώσεως (εκτός των περιπτώσεων συμμετοχής μέλους μετά από υπόδειξη). Η κλήρωση διενεργείται μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο για να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Σύμφωνα και με τα [α], [β] και [γ] σχετικά, η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία και διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο (2) ακόμα υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.
Επίσης με το [δ] σχετικό διευκρινίζεται:
1.     Στην έννοια των «προϋποθέσεων από το νόμο» εκτός των άλλων διευκρινίζεται ότι οι  καθ’ ύλην οργανικές μονάδες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που να πιστοποιούν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στα πλαίσια λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση.
2.     Η υπηρεσία από την οποία διενεργείται η κλήρωση που είναι η οργανική μονάδα που έχει ως αρμοδιότητα σε κάθε φορέα τη διαδικασία συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών (πχ Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού – Οικονομικού – Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ. Β’/30.12.2016 έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ο.Ε.Υ.) όπου σύμφωνα με αυτόν οι διακεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας είναι έξι (6) (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Υγείας και Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών)  και αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της κάθε μίας.
Η κάθε οργανική μονάδα, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες από την κείμενη νομοθεσία και τον αναφερόμενο Ο.Ε.Υ. εισηγείται συνήθως προς την Οικονομική Επιτροπή, την συγκρότηση των αναφερόμενων στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
Με βάση την μέχρι τώρα πρακτική που ακολουθείται έχουν διαπιστωθεί τα εξής κατά την διαδικασία συγκρότησης των αναφερόμενων επιτροπών:
1.     Η κλήρωση των μελών πραγματοποιείται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους) και όχι από  υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας που έχει  θέση ευθύνης παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.
2.     Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κάθε κλήρωσης δεν γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του φορέα.
3.     Δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο να υπογράφεται από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους και άρα δεν υπάρχει πρακτικό που να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού οργάνου.
4.     Ο πίνακας των υπαλλήλων που αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να κληρωθούν, σε αρκετές περιπτώσεις (όχι σε όλες), αποτελείται από υπαλλήλους του συνόλου των διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και όχι από την – καθ’ ύλην οργανική μονάδα κατά παρέκκλιση του [δ] σχετικού και τίθεται υπό αμφισβήτηση η πιστοποίηση των απαιτούμενων γνώσεων που απαιτούνται για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στα πλαίσια λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να διαφυλαχθεί η νομιμότητα συγκρότησης των ανωτέρω επιτροπών, το κύρος των υπηρεσιών, οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι και το δημόσιο συμφέρον παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εάν:
1)       είναι νόμιμη η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων Διοίκησης (του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την διαδικασία της τυχαίας εκφώνησης αριθμών οι οποίοι αντιστοιχίζονται με πίνακα υπαλλήλων, από αιρετό Περιφερειακό Σύμβουλο,  χωρίς τις προϋποθέσεις που τίθενται (γνωστοποίηση της κλήρωσης τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα, από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας που κατέχει θέση ευθύνης παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας και  σύνταξη σχετικού πρακτικού).
2)       θεωρείται νόμιμος ο πίνακας υπαλλήλων για την επιλογή τους στην κλήρωση κατόπιν «τυχαίας εκφώνησης» όταν αυτός δεν συγκροτείται από τους υπαλλήλους της καθ’ ύλην αρμόδιας οργανικής μονάδας, αλλά από υπαλλήλους από το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ως εκ τούτου δε διασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί διατυπώνοντας «εμπεριστατωμένη τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση».

Παρακαλούμε όπως εκδώσετε διευκρινιστικές οδηγίες επί των αναφερομένων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εγκυρότητα των διοικητικών πράξεων που αφορά την συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011), η νομιμότητα των διαδικασιών και κατά επέκταση το δημόσιο συμφέρον (ενδεικτική απόφαση για την διαδικασία που ακολουθείται από την Οικονομική Επιτροπή είναι η υπ΄ αριθ. 341/2018 απόφασή της, με ΑΔΑ: 61ΕΔ7Λ6-31Π).
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: