Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας διαβιβάσαμε την με αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 και του ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/ μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 ορίζεται ότι για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει.
Με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρασχέθηκαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις υπαλλήλων για μετάταξη που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (ήτοι την 22/8/2011).  
Για τις αιτήσεις μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, που υπεβλήθησαν ή υποβάλλονται στους ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (22-8-2011), πρέπει να κινηθεί η διαδικασία έγκρισης από την Τετραμελή Επιτροπή.
Στο κεφάλαιο Β΄ της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι η υπηρεσία/φορέας υποδοχής, αφού έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο κ.λπ.) και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης-μεταφοράς, πρέπει να αποστείλει αίτημα για την έγκριση πλήρωσης θέσεων με μετάταξη/μεταφορά από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
Όσον αφορά τη διαδικασία και τον τύπο υποβολής του σχετικού αιτήματος ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην ΠΥΣ 33/2006, οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών σας (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)στην υπηρεσία μας, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση από την Τετραμελή εξ Υπουργών Επιτροπή.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι όλα τα κατωτέρω πρέπει να συγκεντρώνονται από τους φορείς υποδοχείς (ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού) και να σας αποστέλλονται ολοκληρωμένα. Προς τούτο, η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου μετάταξης που θα αποστέλλεται, διά μέσου των υπηρεσιών σας στην υπηρεσία μας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης.

Ειδικότερα, η διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων από την Τετραμελή Εξ’ Υπουργών Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, έχει ως εξής:

Τα αιτήματα των φορέων υποδοχής, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις που αφορούν την κάθε μετάταξη, πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία μας διά των υπηρεσιών σας.

Τα αιτήματα, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής και να αναφέρουν ειδικά:
ü      Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ü      Την κατηγορία, τον κλάδο κα την ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να μεταταγεί.
ü      Το είδος της σχέσης εργασίας (μόνιμο προσωπικό ή προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου).
ü      Τις συγκεκριμένες διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα μετάταξης / μεταφοράς του προσωπικού.

Σε όλα τα αιτήματα πρέπει να αναφέρεται:
ü      Το ποσό που ανέρχονται οι δαπάνες για την πληρωμή του υπό μετάταξη προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
ü      Προκειμένου για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τις δαπάνες μισθοδοσίας των υπό μετάταξη υπαλλήλων.


Παράδειγμα. Στην περίπτωση διενέργειας μετάταξης υπαλλήλου ΟΤΑ σε άλλο ΟΤΑ, με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007, πρέπει να περιλαμβάνονται: αίτηση υπαλλήλου, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, σύμφωνες γνώμες υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου της υπηρεσίας προέλευσης, ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας/κλάδου του μετατασσόμενου στην υπηρεσία υποδοχής ή όταν δεν υπάρχει, αν η μετάταξη θα διενεργηθεί με μεταφορά της θέσης, βεβαίωση της υπηρεσίας προέλευσης ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο του κλάδου του, συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου και ότι δεν συντρέχει κώλυμα παραμονής στην υπηρεσία του (π.χ. δέσμευση δεκαετούς παραμονής στην υπηρεσία του) και βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για τη μισθοδοσία του προς μετάταξη υπαλλήλου.  Πριν, λοιπόν, εκδοθεί η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, πρέπει με ειδική αιτιολόγηση του προαναφερόμενου οργάνου, ο φάκελος με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, να διαβιβασθεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις μετάταξης / μεταφοράς με τις λοιπές διατάξεις, πρέπει να συλλέγονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον φορέα υποδοχής, ανάλογα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις με τις οποίες διενεργείται η κάθε μετάταξη / μεταφορά.

Μόλις διαβιβαστούν τα ανωτέρω στις υπηρεσίες σας, στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστώσει ότι πρόκειται πράγματι για ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν μόνο με τη διενέργεια της αιτούμενης μετάταξης, προβαίνει στη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα διενέργειας της μετάταξης. Αντιθέτως, εάν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια της μετάταξης, δεν θα προωθεί τα σχετικά αιτήματα.

Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, καθώς και την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβιβάζονται συνολικά και όχι μεμονωμένα, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Σταδίου 27, Αθήνα).

Στο σημείο αυτό θέτουμε υπόψη σας ότι από την έγκριση της Τετραμελούς Εξ’ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, εξαιρούνται:

ü      Οι υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού (άρθρο 68 του ν. 4002/2011).
ü      Οι περιπτώσεις μετατάξεων υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69,70 του ν. 3528/2007 αλλά και 75, 76, 77 ν. 3584/2007).
ü      Οι αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων των ΟΤΑ (άρθρο 74 παρ. 3 ν. 3584/2007).


Επισημαίνεται ότι φάκελοι μετατάξεων που εκκρεμούν στην υπηρεσία μας, θα επιστραφούν στις υπηρεσίες σας, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα.


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο πλαίσιο των προαναφερομένων. Επίσης, να κοινοποιήσετε, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας (και στα νπδδ που εποπτεύουν), για την πιστή εφαρμογή των οριζομένων σε αυτή.Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση/ Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Α' Βαθμού και Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Β΄ Βαθμού, καθώς και στο «Διαύγεια».

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: