Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης & ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)

Προς:
1) Γραφείο κ. Περιφερειάρχη Δ.Ε.
fax: 2613-613532
2) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών
fax: 2613-613519
3) Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
4) Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
(με την παράκληση για την ενημέρωση των υπολοίπων Διευθύνσεων της Π.Ε. Ηλείας)
ΘΕΜΑ:
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης & ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)


Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2001 (ΦΕΚ 226 Α΄) η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων από υπηρεσιακά μέλη για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, προκύπτει μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Για την σωστή εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης έχουν εκδοθεί σειρά εγκυκλίων.
Επειδή έχουμε διαπιστώσει μη ορθολογική εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, κυρίως ως προς τους υπαλλήλους που καλούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς άλλων Υπηρεσιών χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση της διαδικασίας και του αντικειμένου, -ενδεικτικό παράδειγμα ο ορισμός τριμελούς επιτροπής αποκλειστικά από Μηχανικούς (ΠΕ & ΤΕ)  για την διενέργεια, αποσφράγιση και αξιολόγηση του αποτελέσματος για την «προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων …» (αρ. απ. 603/2012 Οικονομικής Επιτροπής)- θα θέλαμε να σας εκθέσουμε τα κάτωθι:
  1. σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου Υπηρεσία και διεξάγεται από υπάλληλο της οργανικής μονάδας που κατέχει θέση ευθύνης, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.  Ο νομοθέτης στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζει ως υπεύθυνη για την διενέργεια της κλήρωσης την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου Υπηρεσία δηλαδή της Υπηρεσίας που έχει την αντίστοιχη αρμοδιότητα π.χ. για δημοπρασία δημοσίου έργου την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κ.ο.κ. Επίσης την κλήρωση την οριοθετεί στο επίπεδο της οργανικής μονάδας και άρα σε αυτή μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υπάλληλοι της.
  2. η εγκύκλιος του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) ξεκαθαρίζει την έννοια των «προϋποθέσεων από το νόμο» επισημαίνοντας ότι «προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός συγκρότησης των εν λόγω οργάνων, δηλαδή η διατύπωση εμπεριστατωμένης και αμερόληπτης κρίσης καθώς και η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται σκόπιμο, κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης κλήρωσης, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να λαμβάνεται υπόψη, από τις καθύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, η ανάγκη διασφάλισης του στοιχείου της γνώσης της διαδικασίας και του αντικειμένου. Θα πρέπει, δηλαδή, να λαμβάνεται υπόψη αν τα πρόσωπα μεταξύ των οποίων διενεργείται η κλήρωση διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου και να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη, τεχνοκρατικά άρτια και αμερόληπτη κρίση». Από το ανωτέρω προκύπτει η επιτακτική ανάγκη η καθύλην οργανικές μονάδες κατά τη σύνταξη των πινάκων της κλήρωσης να λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων τους. Άρα η κάθε οργανική μονάδα μπορεί να αξιολογήσει μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτή, αφού η ίδια γνωρίζει τόσο τις ιδιαιτερότητες του σκοπού συγκρότησης του συλλογικού οργάνου όσο και τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων της. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει όταν μια οργανική μονάδα χρησιμοποιεί υπαλλήλους άλλης οργανικής μονάδας.
  3. η ίδια εγκύκλιος επίσης διευκρινίζει και την  υπηρεσία από την οποία διενεργείται η κλήρωση. Σύμφωνα με αυτή  «…την αρμοδιότητα για τη διενέργεια της κλήρωσης, διευκρινίζεται ότι η οργανική μονάδα που είχε ως αρμοδιότητα, σε έκαστο Φορέα, τη διαδικασία συγκρότησης των εν λόγω επιτροπών, είναι και η αρμόδια να διενεργήσει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω κλήρωση (π.χ. Διευθύνσεις Διοικητικού- Προσωπικού/Οικονομικού/Τεχνικών Υπηρεσιών)».

Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε απαραίτητο για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τη δυνατότητα διατύπωσης εμπεριστατωμένης άποψης, τη διασφάλιση του στοιχείου της γνώσης και τη διαφύλαξη του κύρους των επιτροπών στο εξής οι κληρώσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ των υπαλλήλων που τηρούν τις προϋποθέσεις και της αυτής οργανικής μονάδας που έχει την ευθύνη για την συγκρότησή τους.
Σε κάθε διαφορετική περίπτωση και με δεδομένη την αντικειμενική αδυναμία υπαλλήλων με διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας επιτροπής διαγωνισμού, αξιολόγησης κλπ, τίθεται σε αμφισβήτηση το αποτέλεσμα τόσο του διαγωνισμού όσο και η νομιμότητα του.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε στο εξής οι πίνακες κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από υπαλλήλους της οργανικής μονάδας – Διεύθυνσης που έχει την αντίστοιχη  αρμοδιότητα και όχι από υπαλλήλους άλλων Διευθύνσεων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: