Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΕΝΩΠΙΟΝ
Του Ελεγκτή Νομιμότητας

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και επί της οδού Μανωλοπούλου, αριθμ. 31, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΑΤΑ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 129477/398/18.05.2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλης συναφούς με την προηγούμενη πράξης.
___________________________________

Την 19η Μαΐου του έτους 2016 μας κοινοποιήθηκε η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 129477/398/18.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, με την οποία αποφασίστηκε η πραγματοποίηση έκτακτων πρακτικών εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και για διάστημα δύο εβδομάδων, και μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 23 Μαΐου, εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, για τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση.
Ήδη με την παρούσα μας προσφεύγουμε ενώπιόν Σας και ζητούμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

1. Επειδή κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου οι ατομικές  διοικητικές πράξεις,  που δημιουργούν έννομες συνέπειες πρέπει να αιτιολογούνται. Όταν η αιτιολογία επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις, όπως στην υπό κρίση ( άρθρο 12 π.δ. 54/98), πρέπει να περιέχεται έστω και συνοπτικά στο σώμα της πράξης, δηλαδή στο έγγραφο, στο οποίο διατυπώνεται η απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η μη αναφορά της αιτιολογίας στο σώμα της πράξης αποτελεί ελάττωμά της και συνιστά λόγο ακυρώσεως και παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
Η αιτιολογία πρέπει να είναι ειδική, σαφής και επαρκής και να περιέχει όλα τα ουσιώδη και συγκεκριμένα περιστατικά κατά τρόπο, που δεν αφήνει κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου (ΣτΕ 2241/1998). Την αιτιολογία που ελλείπει ή είναι ανεπαρκής δεν μπορούν να καλύψουν ή να συμπληρώσουν ισχυρισμοί ή εξηγήσεις της Διοίκησης που προβάλλονται εκ των υστέρων (ΣτΕ 390. 1448/1987). Απλή παράθεση γενικών σκέψεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά αιτιολογία (ΣτΕ 1550, 1964, 879 /880/1970). Γενικά αιτιολογία,  που δεν παρέχει  στον δικαστή τα απαραίτητα ειδικά και συγκεκριμένα στοιχεία για την διακρίβωση της νομιμότητας της πράξης (ΣτΕ 128/1964) ή είναι τόσο αόριστη και ασαφής, ώστε να καθιστά ανέφικτο τον δικαστικό έλεγχο δεν είναι νόμιμη και συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητα της πράξης.
Στην προκειμένη περίπτωση, η προσβαλλόμενη πράξη είναι παντελώς αόριστη και αναιτιολόγητη, καθώς δεν αναφέρονται λεπτομερώς επί του σώματος αυτής οι λόγοι, που οδήγησαν στην έκδοσή της. Ειδικότερα, ο κ. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας δεν αιτιολογεί στην προσβαλλόμενη απόφαση τους λόγους που τον οδήγησαν στην έκδοσή της, οι γενικοί δε όροι που χρησιμοποιεί δεν δύνανται να καλύψουν την αιτιολογία που απαιτείται και το ορισμένο αυτής.
Οι λόγοι, που αναφέρονται επί του σώματος της προσβαλλομένης ως λόγοι που καθιστούν αναγκαία την έκδοσή της, ήτοι το γεγονός της διακοπής διενέργειας πρακτικών εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, εξ αιτίας της μη καταβολής αποζημίωσης (εξεταστικού επιδόματος) στους υπαλλήλους εξεταστές, η συνέπεια ότι εξ αυτής της εκκρεμότητας πλήττονται τα συμφέροντα των πολιτών και του Δημοσίου, με αντίκτυπο στην οικονομική ζωή (πολιτών, εκπαιδευτών και επαγγελματιών) και το αυξημένο πλήθος των εκκρεμούντων υποθέσεων και αιτημάτων, και τις πιεστικές ανάγκες αντιμετώπισης της κατάστασης δεν συνιστούν την ειδική, πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, που απαιτείται για την έκδοση μίας διοικητικής πράξης.
Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παντελώς αόριστη και εξ αυτού του λόγου πρέπει να ακυρωθεί.

2. Επειδή σύμφωνα με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, πριν από την έκδοση μιας δυσμενούς για τον ιδιώτη διοικητικής «πράξης», η Διοίκηση οφείλει να καλέσει τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του και ενδεχομένως τις αντιρρήσεις του εγγράφως ή προφορικώς ως προς τα σχετικά ζητήματα. Το δικαίωμα αυτό που είχε καθιερωθεί από γενική αρχή του διοικητικού δικαίου (ΣτΕ 1009, 3034/1972) προβλέπεται ήδη από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και πρέπει να παρέχεται, στον διοικούμενο ακόμη και όταν ο νόμος δεν προβλέπει ρητά την τήρηση του τύπου αυτού (ΣτΕ 2168/89, Ολ. ΣτΕ 2141/93). Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να δώσει στον  ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να υποστηρίξει τα δικαιώματά ή τα συμφέροντά του και να προτείνει λύσεις και ο ίδιος, πριν ακόμη προβεί η διοίκηση στη επιβαρυντική γι’ αυτόν ενέργεια. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί θεμελιώδη κανόνα της διοικητικής διαδικασίας (άρθρο 6 του Κ.Δ.Δ.) από το οποίο προκύπτει και η σχετική υποχρέωση της διοίκησης να τηρήσει τη συνταγματική αυτή επιταγή.
            Ειδικότερα, το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 20 παρ. 2 ότι: "Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του".
            Περαιτέρω, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α` 45), ορίζει στο άρθρο 6 τα εξής:
 "1. οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.
 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης.
 Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη.
            Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης…".
           Οι πιο πάνω διατάξεις, σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση του νόμου τούτου, αποτελούν νομοθετική πλέον ρύθμιση της άσκησης του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος ακρόασης από τις διοικητικές αρχές (άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος), άγουσες σε πληρέστερη εφαρμογή της σχετικής συνταγματικής επιταγής και σε πληρέστερη προστασία του διοικούμενου, σύμφωνα δε με την έννοιά τους, προκειμένης εκδόσεως δυσμενούς, για τον διοικούμενο, ατομικής διοικητικής πράξης, η διοικητική αρχή οφείλει να τον καλεί εγγράφως, και μάλιστα με τον ειδικότερο τρόπο και περιεχόμενο που αναφέρεται στις διατάξεις αυτές, να εκφράσει τις σχετικές με το εκάστοτε ζήτημα, απόψεις του, καθώς και να λάβει υπόψη της, κατά την έκδοση της πράξης, τις πιθανώς εκτεθείσες απόψεις αυτές.
          Η εν λόγω κλήση αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας έκδοσης της διοικητικής πράξης, παράλειψη του οποίου είναι δυνατή μόνο όταν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, η τήρηση του οποίου πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογία της πράξης, η μη τήρηση, δε, του τύπου αυτού καθώς και η πλημμελής τήρησή του συνεπάγεται την ακυρότητα της σχετικής πράξης.
          Συνεπώς, η διοίκηση πριν λάβει οποιοδήποτε δυσμενές μέτρο εις βάρος μας, όπως η ως άνω απόφαση, έπρεπε να μας καλέσει προς ακρόαση λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς μας (ΣτΕ 380/2002, ΣτΕ 2640/2001, ΣτΕ 4041/2001), κάτι τέτοιο όμως ουδέποτε συνέβη, ούτε άλλωστε προκύπτει από την αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, με αποτέλεσμα να μην τηρήθηκε ουσιώδης τύπος της διαδικασίας έκδοσης της, η δε προσβαλλόμενη απόφαση κατέστη ακυρωτέα.
 Ειδικότερα, πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, με την οποία αποφασίστηκε να διεξάγονται οι εξετάσεις εντός του ωραρίου, χωρίς καταβολή ειδικής αποζημίωσης, ουδέποτε κληθήκαμε από την Διοίκηση να εκθέσουμε τις απόψεις μας, τις αντιρρήσεις μας και τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν επαχθή την πράξη αυτή για εμάς. Συγκεκριμένα, ο κ. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας δεν έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι με την απόφασή του αυτή μας επιβαρύνει αδικαιολόγητα, δεδομένου ότι είμαστε ήδη επιφορτισμένοι με πολλά αντικείμενα και, κάποιες φορές, είναι ανέφικτη η εξυπηρέτηση του κοινού ακόμα και στο προκαθορισμένο ωράριο, πολύ δε μάλλον δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο η κατάσταση με την επιβεβλημένη πλέον απουσία μας από την υπηρεσία για την πραγματοποίηση της εξέτασης των οδηγών.
 Η παράλειψη τήρησης του τύπου αυτού, δεν μπορεί να αναπληρωθεί με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της σχετικής πράξης (: ΣτΕ 380/2002, ΕλλΔνη 2003/1038 = ΝοΒ 2003/143 = ΔτΝ ΣτΕ 288, διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣτΕ www.ste.gr, ΣτΕ 4041/2001, Συνήγορος 2002/185, ΣτΕ 2640/2001, ΕλλΔνη 2003/1038 = ΝοΒ 2003/143 = ΔτΝ ΣτΕ 288, διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣτΕ www.ste.gr, ΤρΔΠρωτθεσ. 5/2004, 9/2004, 139/2004, 278/2004, 660/2004, 2281/2004, ΔτΝ ΔΠρωτθεσ. 2004, Εκδ.Σακ-κουλας, 2006/11, ΤρΔΠρωτΑΘ 10610/2004, ΔτΝΔΠρωτΑΘ. 2001-2004, Εκδ. Νομ.Βιβλιοθήκη, 2006/63).
          Επομένως, θα πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, επειδή, όπως προανέφερα, παραβιάστηκε το συνταγματικά θεμελιωμένο και κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης μου (Τμήμα Δ΄ ΣτΕ 4041/2001, Συνήγορος 2002, σελ 185).
Για τους ως άνω λόγους η προσβαλλόμενη πράξη πάσχει ακυρότητας και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί.

3. ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ:
Οι αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη προβλέπονται περιγραφικά στο άρθρο 159, όπου αναφέρεται ότι ο Περιφερειάρχης "προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, κατευθύνει την υλοποίηση του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας." Πιο συγκεκριμένες αρμοδιότητές του είναι οι εξής:
"α) εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
β) εκτελεί τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής και της οικονομικής επιτροπής,
γ) συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της,
δ) εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως,
ε) είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού της περιφέρειας εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,
στ) διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της περιφέρειας και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
ι) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η περιφέρεια,
ια) συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, υπαλλήλους της περιφέρειας, υπάλληλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της περιφέρειας, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας τους.
ιβ) συγκροτεί συλλογικά όργανα, εφόσον η συγκρότησή τους δεν ανατίθεται από το νόμο σε άλλα όργανα και
ιγ) μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας, με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών."
Από τις παραπάνω  νομικές διατάξεις και περιστατικά σε συνδυασμό και με την έννοια που αναπτύχθηκαν σαφώς προκύπτει ότι:
- Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν στηρίζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως προκύπτει από τις προπαρατεθείσες διατάξεις,  καθώς δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της εκ του νόμου εξουσιοδοτήσεως.
– Δεν προβλέπεται ούτε μπορεί με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου να υπάρξει αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για καθορισμό ωρών εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.
- Μόνη αρμοδιότητα που προβλέπεται  περιοριστικά στο νόμο (παράγραφος 14 του άρθρου 24 της Υπουργικής Απόφασης
Αριθμ. Α3/ οικ.50984/7947 του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ) είναι ότι: «Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς δύνανται να μην πραγματοποιούνται για συγκεκριμένα διαστήματα του έτους, όπως περίοδοι θέρους, εορτών».
-Δεν εξουσιοδοτείται λοιπόν νομίμως ο Περιφερειάρχης να ορίζει αορίστως και κατά το δοκούν ό,τι άλλο θέμα έχει να κάνει με την λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών για την διενέργεια πρακτικών εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, όπως διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, καθόσον αυτό ανάγεται αποκλειστικά στην ευθύνη και την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το Π.Δ. 109/14 (Φ.Ε.Κ. 176 τ. Α’/29-8-2014).
- Με την προσβαλλόμενη απόφαση εκχωρεί ο κ. Περιφερειάρχης σε αυτόν εκ νέου (!) ανεπίτρεπτα και μη νόμιμα τη σχετική αρμοδιότητα και μάλιστα υπό τη μορφή τύπου υποχρέωσης, ή άλλως δέσμιας αρμοδιότητας, ενώ αυτός (ο Περιφερειάρχης) δεν είναι αρμόδιος, επομένως η προσβαλλομένη πρέπει να ακυρωθεί.
- Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο προς τούτο, αυτή, σε περίπτωση που εκτελεστεί, θα συμπαρασύρει και όλες τις διοικητικές πράξεις, που θα εκδοθούν μεταγενέστερα. Εν ολίγοις, τίθεται θέμα ανυπόστατου και ακυρότητας των εκδοθέντων μετά ταύτης αδειών οδήγησης, που θα χορηγηθούν, εάν η προσβαλλομένη εκτελεστεί.
Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η προσβαλλόμενη με την παρούσα μου απόφαση εκδόθηκε παρανόμως, κατά εσφαλμένη δε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, είναι νομικά πλημμελής και ακυρωτέα, καθότι εκδόθηκε κατά παράβαση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και κατά παράβαση ουσιωδών διατάξεων νόμου.
Επειδή κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων πραγματικών περιστατικών και νομικών δεδομένων δεν υφίστανται νομικοί και ουσιαστικοί λόγοι, οι οποίοι να νομιμοποιούν την εκτέλεση της προαναφερόμενης απόφασης.
Επειδή η παρούσα μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ-ΖΗΤΟΥΜΕ

  • Να γίνει δεκτή η παρούσα μας.
  • Να ακυρωθεί, άλλως να ανακληθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 129477/398/18.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος.
  • Να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, δεδομένου ότι η προσφυγή μας παρίσταται προδήλως βάσιμη και δεδομένου ότι θα υποστούμε ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη μέχρι την εξέταση της, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω εκτεθέντων.
Πύργος, 24.05.2016
Ο Προσφεύγων Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλειας
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια: