Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συ¬νταξιοδότησης υπαλλήλους - λειτουργούς του Δη¬μοσίου.

Αριθμ. 75302/0092/13 (ΦΕΚ – 1344 Β/3-6-2013): Προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συ­νταξιοδότησης υπαλλήλους - λειτουργούς του Δη­μοσίου.
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι­στικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω­δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).
5. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουρ­γού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη­ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).
6.  Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι διαδικασίες για την κατα­βολή της προκαταβολής σύνταξης στους υπαλλήλους -λειτουργούς του Δημοσίου.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ­ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της προκαταβολής σύνταξης
1. Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους - λειτουργούς του Δημοσίου, που προ­βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.
2.  Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την 10η εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
3.  Οι αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων γίνονται, μέσω της ΕΑΠ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον οποίο η προκαταβολή αναφέρεται και εφαρμόζο­νται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ­βέρνησης και Οικονομικών.
4.  Οι απορριφθείσες προκαταβολές συντάξεων, κα­ταβάλλονται, μέσω της ΕΑΠ με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14, της αρ. 2/37345/0004/ 4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.
5. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της προκαταβολής σύ­νταξης, κατά κατηγορία συνταξιούχων, βαρύνει τους οικείους ΚΑΕ του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για το μήνα Ιούνιο 2013 (πρώτος μήνας της εφαρ­μογής της προκαταβολής σύνταξης) η προκαταβολή της σύνταξης θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού (Ιούνιος 2013).
2. Επίσης για την καταβολή της προκαταβολής σύντα­ξης κατά τον ανωτέρω μήνα (Ιούνιος 2013) δεν λαμβά­νονται υπόψη οι προθεσμίες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007.
3. Για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης για τους μήνες από Ιούνιο 2013 μέχρι και Δεκέμβριο 2013, δεν λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του δευτέρου
και τρίτου εδαφίου της περ. ε΄ του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007 (Α 210).
Άρθρο 3
Έλεγχος καταβολής της προκαταβολής σύνταξης
Μετά την παρέλευση δύο μηνών από την προκαταβο­λή της σύνταξης, διενεργείται έλεγχος για το εάν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Συντάξεων ο υπηρεσιακός φάκελος που αφορά την κάθε προκαταβολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη έλευση του φακέλου, ενημερώνεται η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού - Προσωπικού της οικείας Υπηρεσίας για το γεγονός αυτό και ο έλεγχος για την έλευση του φακέλου διενεργείται εφεξής ανά μήνα. Σε περίπτωση που δεν περιέλθει ο σχετικός φάκελος εντός δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικού - Προσωπικού, παύει η διενέργεια της προκαταβολής σύνταξης, ενημερώνεται η κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων και τα ποσά που έχουν κα­ταβληθεί ως προκαταβολή σύνταξης, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ταυτόχρονα επιβάλλονται σε κάθε εμπλεκόμενο οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: