Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για το επίδομα μεταπτυχιακού και μεταπτυχιακού

Εγκύκλιος εκδόθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων υπαλλήλων και βαθμολογική, μισθολογική κατάταξή τους αλλά και για το επίδομα που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι.
Δεκτή έγινε από τα αρμόδια όργανα των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλλαν αιτήσεις αναγνώρισης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011, αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα.
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δηλαδή όταν η σχετική απόφαση αναγνώρισης εκδόθηκε μεταγενέστερα της έναρξης ισχύος του νόμου (1/12011), δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ν.3205/2003.
Προστίθεται δε στην εγκύκλιο ότι ως εκ τούτου η καταβολή του επιδόματος (μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων) ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή συνάφειά τους. 
ΠΗΓΗ: http://syllogosmessinias.blogspot.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: