Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Υποβολή αιτήματος εκπαίδευσης στο ΕΚΔΔΑ για τους υπαλλήλους της ΠΕ Ηλείας


Πύργος  4-9-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 154


ΠΡΟΣ:

1.      Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
email: gd.eslit@pde.gov.gr


ΚΟΙΝ.:
1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
4.      Μέλη ΣυλλόγουΘΕΜΑ :
Υποβολή αιτήματος εκπαίδευσης στο ΕΚΔΔΑ για τους υπαλλήλους της ΠΕ Ηλείας


Σας γνωρίζουμε ότι μετά από αίτημα του Συλλόγου μας προς το ΕΚΔΔΑ μας αποδόθηκε ο ρόλος ως υπευθύνου για την υποβολή αιτημάτων για εκπαίδευση των υπαλλήλων μελών μας. Με την χρήση των κωδικών που μας αποδόθηκαν έγινε προσπάθεια υποβολής αιτήματος για την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στον Πύργο, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτημάτων εκπαίδευσης για οργανωτικές μονάδες εκπαίδευσης», αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό επειδή η πόλη του Πύργου δεν περιλαμβάνεται στις πόλεις που το ΕΚΔΔΑ διεξάγει επιμορφωτικά σεμινάρια.
Έπειτα από τηλεφωνική μας επικοινωνία με στελέχη του ΙΝ.ΕΠ., μας γνωστοποιήθηκε ότι το αίτημά μας για να γίνει αποδεκτό, πρέπει να γίνει μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
            Κατόπιν αυτών και αφου σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των υπαλλήλων της ΠΕ Ηλείας, για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων στην πόλη του Πύργου και ο εκτιμώμενος αριθμός των συμμετεχόντων είναι αρκετά μεγάλος, ζητούμε να προβείτε σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλεγεί η πόλη του Πύργου από το ΕΚΔΔΑ για την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων καλύπτοντας έτσι την ανάγκη επιμόρφωσης των υπαλλήλων της ΠΕ Ηλείας τόσο σε γενικά όσο και ειδικότερα θέματα.
            Πιο συγκεκριμένα, ζητούμε την διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων στην πόλη του Πύργου που αφορούν τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

1.      ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
           (Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού στους κανόνες τους οποίους συντάσσονται και εκδίδονται έγκυρα και πλήρη τα διοικητικά έγγραφα, στη γνώση της μορφής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η δημόσια διοίκηση στο καθημερινό της έργο. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν ορθά τις διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται και αφορούν στα διάφορα είδη εγγράφων. 

2.      ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού στις πρακτικές εκείνες με τις οποίες θα ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και θα αποκλειστούν οι αμφισβητήσεις στην καθημερινή λειτουργία και δράση της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

3.      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/2016) 
          (Θεματικός Κύκλος: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα αφορά θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού στις αλλαγές που έχουν επέλθει από το νέο νόμο στην ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, στις βασικές αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις, στα νέα όρια αναθέσεων, στην ισχύ των νέων διατάξεων και τις διαφοροποιήσεις με τον προηγούμενο. Επίσης διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης ως προς την ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των νεοεισαχθεισών εννοιών του Νόμου, και τη διευκρίνιση των κυριότερων σημείων εφαρμογής του.

      Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: