Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Υλοποίηση διάταξης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων

Πύργος 11-4-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 182


ΠΡΟΣ:

  1. κ. Περιφερειάρχη ΘΕΜΑ :
Υλοποίηση διάταξης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων

Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 167 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017/Α΄) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» περιλήφθηκε διάταξη για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών των υπαλλήλων των Περιφερειών, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, κατά τη θερινή περίοδο κάθε χρόνου και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες.
Προκειμένου έγκαιρα να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες είναι αναγκαίο να έχει προβλεφθεί σε διακριτό κωδικό η κάλυψη της σχετικής δαπάνης (πχ στις δαπάνες κοινωνικής αντίληψης) και να υπάρξει σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τον καθορισμό όλων των αναγκαίων λεπτομερειών, όπως ρητά αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη.
Παρακαλούμε για τις αναγκαίες άμεσες ενέργειες και τον προγραμματισμό που απαιτείται, ώστε να λυθούν στη πράξη τυχόν προβλήματα, δεδομένου ότι φέτος θα είναι και η πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.
Κοιν/ση
1. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
3. Εκτελεστική Γραμματέα
4. Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: