Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) και Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)
Πύργος  28-5-2019      


Αριθ. Πρωτ.: 242     
ΠΡΟΣ:

  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
  2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΗλείαςΚΟΙΝ.:
  1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας
  2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας
  3. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας
  4. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
  5. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
  6. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
  7. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηλείας
  8. ΟΣΥΑΠΕ


ΘΕΜΑ :
Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) και Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.)
ΣΧΕΤ.:
1.      Το υπ΄ αριθ. 217/16-1-2018 έγγραφό μας
2.      Το υπ΄ αριθ. 192/24-8-2018 έγγραφό μας
3.      Το υπ΄ αριθ. 310936/5489/15-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Π.Ε. Ηλείας
4.      Το υπ΄ αριθ. 122340/2405/19-4-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Π.Ε. Ηλείας
5.      Την Σ.Σ.Ε. που δημοσιεύτηκε  στο αριθ.  2358 τ. Β΄/2018 ΦΕΚ
6.      Την Σ.Σ.Ε. που δημοσιεύτηκε  στο αριθ.  1052 τ. Β/2019 ΦΕΚ
7.      Την από 3-8-2018 Σ.Σ.Ε.
8.      Την υπ.  Αριθ. 54697/8-10-2018 (ΑΔΑ: Ω2ΧΘ465ΧΘ7-ΞΤΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
9.      Την υπ.  αριθ. 35377/8-5-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
10.    Την υπ.  αριθ. 55546/11-10-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

           
Όπως έχετε ενημερωθεί πολλές φορές, η Ομοσπονδία μας προχώρησε στην υπογραφή Σ.Σ.Ε και Ε.Σ.Σ.Ε, για τους εργαζόμενους μέλη των πρωτοβάθμιων Συλλόγων που ανήκουν στη δύναμή της.
Παρόλο που η εφαρμογή της, για τους συναδέλφους που εμπίπτουν στις διατάξεις τους, είναι υποχρεωτική και δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια των υπηρεσιακών παραγόντων ή της περιφερειακής αρχής, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση του Περιφερειάρχη είτε με δική του ευθύνη, είτε με ευθύνη των Διευθυντών που αρνούνται να προβούν στην απαιτούμενη εισήγηση περί καθορισμού των δικαιούχων.
Επισημαίνουμε ότι με την συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που δημοσιεύθηκε στο 1052 τ. Β/2019 ΦΕΚ ξεκαθαρίζεται ότι: «Η προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε εξωτερικά συνεργεία περιλαμβάνει την έννοια ότι οι δικαιούχοι, πέραν των κύριων εξωτερικών καθηκόντων τους, εκτελούν για την υποστήριξη αυτών και άλλες εργασίες διοικητικές εντός γραφείου»
            Καλούμε άμεσα τους Διευθυντές των υπηρεσιών που λόγω αρμοδιότητας οι υπηρεσίες τους εκτελούν εργασίες ή διαθέτουν ειδικότητες που αναφέρονται στην Σ.Σ.Ε. και στην Ε.Σ.Σ.Ε. να προχωρήσουν άμεσα στην αποστολή της  εισήγησή τους προς τον Περιφερειάρχη, εφόσον ήδη δεν το έχουν κάνει.
Καλούμε άμεσα την Περιφερειακή Αρχή να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. και της Ε.Σ.Σ.Ε..
Ο Σύλλογος μας, σε καμία περίπτωση δεν θα επαιτεί για τα αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων και άμεσα θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να διασφαλιστεί η τήρηση των Ε.Σ.Σ.Ε. και Σ.Σ.Ε.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: