Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα έτη 2015-2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πάτρα, 15-06-2015
Αρ.Πρωτ. 167722/2492

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα έτη 2015-2016».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 248 και 249 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 4α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α).
3. Την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-88 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/19-9-1988) «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ» απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το αριθμ. οικ.17787/25-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κης Αν/σης
5. Η αριθμ. 17999/26-5-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Δ/κης Αν/σης (ΦΕΚ 1061/Β/5-6-2015).
6. Το αριθμ. οικ.19734/10-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κης Αν/σης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Προκηρύσσουμε εκλογές την 18η Ιουλίου 2015 και από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 17.00 μ.μ. για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και καθορίζουμε χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας τους παρακάτω:
 Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας: Η αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού Καταστήματος, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β), Πάτρα

 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: Το ισόγειο του Πολυλειτουργικού Κέντρου (μικρό συνεδριακό) της Π.Ε. Ηλείας (Διοικητήριο Πύργου).

 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: Διοικητήριο Μεσολόγγι
Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που εδρεύουν εκτός της έδρας της κάθε Περιφερειακής Ενότητας καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς θα δύνανται να ψηφίσουν και με αλληλογραφία (συστημένη επιστολή). Οι ειδικοί φάκελοι αλληλογραφίας θα πρέπει όμως να περιέλθουν στο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών μέλος της εφορευτικής επιτροπής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 17η Ιουλίου 2015.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ/νσεις και Αυτοτελή τμήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εντός και εκτός έδρας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: