Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Έλεγχος προϋποθέσεων αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Πύργος 16-2-2016      


Αριθ. Πρωτ.: 113


ΠΡΟΣ:

1.      Υπουργό Εσωτερικών
email:  info@ypes.gr
2.      Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3.      Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
FAX: 2610-490359
4.      Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου
email: h.krinidis@pde.gov.gr
ΚΟΙΝ.:
1.        Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.        Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.         ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr


ΘΕΜΑ :
Έλεγχος προϋποθέσεων αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΣΧΕΤ.:
α] η υπ΄ αριθ. 2887/21/31-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τοποθέτησης  Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (ΑΔΑ ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ)
β] η υπ΄ αριθ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τοποθέτησης  Προϊσταμένων Διευθύνσεων (ΑΔΑ ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ)
γ] υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης [ΑΔΑ ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ]


Με τα ανωτέρω [α] και [β] αναφερόμενα σχετικά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην τοποθέτηση προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προκύπτει ότι αρκετές θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων καλύπτονται με την διαδικασία της αναπλήρωσης
Για τον διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ([γ] σχετικό) η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:
·         «…γ) να τηρείται το προβάδισμα των βαθμών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., κυρίως όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναπλήρωσης, όπου εν προκειμένω λαμβάνεται υπόψη και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό.»
·         «…διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, ο οποίος εν προκειμένω θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος- είτε κατόπιν επιλογής είτε κατόπιν τοποθέτησης βάσει ειδικής διάταξης- η θέση του προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αυτή δεν κενούται, αλλά αντιθέτως αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης»

Με βασικό γνώμονα την τήρηση της αρχής της νομιμότητας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών και της αποφυγής αμφισβητήσεων νομιμότητας διοικητικών πράξεων και στελέχωσης Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σας παρακαλούμε να εξετάσετε εάν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχουν καλυφτεί με την διαδικασία αναπλήρωσης στις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις, καλύπτουν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα εάν διαθέτουν το νομικό έρεισμα, όπως αυτό περιγράφεται.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: