Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 21-2-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  σήμερα την 21η  του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:30 του έτους 2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
  1. Μικέλης Χαράλαμπος
  2. Ασημακόπουλος Ανδρέας
  3. Τσίπας Θεόδωρος
  4. Ρηγόπουλος Παναγιώτης
Απόντες:
  1. Κούτρα Ιωάννα
  2. Κόλλια Μάρθα
  3. Ράλλης Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ. ότι η θητεία του Δ.Σ. ολοκληρώνεται και θα πρέπει ο σύλλογος να προχωρήσει στην αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού. Επίσης θα πρέπει να ορισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα προκηρύξει τις εκλογές και θα αποφανθεί επί του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  1. Την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση ή μη του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, την προκήρυξη των εκλογών και την ανάδειξη της εφορευτικής επιτροπής.
  2. Η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας.
  3. Την πρόσκληση του προέδρου της Ομοσπονδίας για την ενημέρωση των μελών μας για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τους εργαζόμενους.


Μετά τα παραπάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση κλείνει το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.
ΠΥΡΓΟΣ 21-2-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: