Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Απόψεις επί του σχεδίου νόμου «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ»
Πύργος 4-5-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 185
ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
ΚΟΙΝ.:
  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
  1. ΟΣΥΑΠΕ


ΘΕΜΑ :
Απόψεις επί του σχεδίου νόμου  «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ»


Επί του σχεδίου νόμου  «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε προσπάθεια που προσανατολίζεται στην διασφάλιση της διευρυμένης διαφάνειας και αξιοπιστίας μόνο ως θετική μπορεί να χαρακτηρισθεί.
Παρόλα αυτά διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, θεωρώντας αρκετές πτυχές του ανεφάρμοστες, σε αρκετά του σημεία δημιουργείται σύγχυση και ενδεχομένως η εφαρμογή του να λειτουργεί αντιφατικά με το βασικό προσανατολισμό του. Επίσης δεν μεριμνά καθόλου για τη βελτίωση της συμπεριφοράς και εκπαίδευσης  των υποψηφίων οδηγών, όπως θα όφειλε ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα και να αυξηθεί η οδική ασφάλεια, η πλήρη εφαρμογή του επεκτείνεται 20 μήνες από την έναρξη ισχύος του και απαιτούνται  8 Υ.Α., 1 Κ.Υ.Α. και 2 αποφάσεις Γ.Γ.  .  
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι:
·         Η υποστελέχωση των υπηρεσιών και κατά επέκταση και των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών, δεν λαμβάνεται υπόψη στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.  Με τον όρο του αποκλειστικού έργου και της απαίτησης για διαφορετικά μέλη στις εξεταστικές επιτροπές επιτήρησης της θεωρητικής εκπαίδευσης από αυτά που είναι εξεταστές στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, οι Υπηρεσίες θα αποδυναμώνονται κατά την διάρκεια του ωραρίου τους και δεν θα μπορούν να ασκούν τις υπόλοιπες θεσμοθετημένες αρμοδιότητές τους που προσβλέπουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
·         Ο περιορισμός της δεξαμενής για την επιλογή των εξεταστών και ο καθορισμός του αριθμού τους σύμφωνα με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, ιδιαίτερα σε μικρές Περιφερειακές Ενότητες, μπορεί να λειτουργήσει αντιφατικά ως προς την φιλοσοφία του σχεδίου νόμου. Υπάρχει ο κίνδυνος να καθορίζεται ελάχιστος αριθμός εξεταστών με ότι συνεπάγεται αυτό για την διευρυμένη διαφάνεια και αξιοπιστία του συστήματος εξέτασης υποψηφίων οδηγών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το έργο των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών θα πρέπει να διενεργείται μετά το πέρας του ωραρίου ώστε οι υπηρεσίες να μην παρουσιάζουν λειτουργικά προβλήματα και χωρίς τον περιορισμό του αποκλειστικού έργου ώστε η δυνατότητα επιλογής των εξεταστών να μην περιορίζεται. Με αυτό τον τρόπο επίσης δεν θα αποκλείονται συνάδελφοι με μεγάλη εμπειρία στη διαδικασία των εξετάσεων, που έχουν θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες ή μοναδικότητα στο αντικείμενο εργασίας τους.
 Εκτός των ανωτέρω θα πρέπει επίσης να σημειωθούν:
1.      Προβλέπεται η διενέργεια της  εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς με έναν εξεταστή χωρίς την παράσταση εκπαιδευτή. Δεν προβλέπεται  με ποιανού την ευθύνη θα αποτρέπεται κάποιο ατύχημα και ποιες οι ενδεχόμενες ποινικές – αστικές ευθύνες του εξεταστή στην περίπτωση μη αποτροπής του.  Το γεγονός της υποχρέωσης ασφαλιστικής κάλυψης του υποψηφίου οδηγού κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν αναιρεί οποιαδήποτε νομική απαίτηση κατά του εξεταστή σε περίπτωση ατυχήματος, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη το γεγονός της υποχρεωτικής προσωρινής παραχώρησης του οχήματος του εκπαιδευτή (δέσμευσης) προς την Περιφερειακή Ενότητα και όχι προς το Υπουργείο που έχει την καθολική εποπτεία. 
2.      Η ύπαρξη ενός μόνο εξεταστή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, με την παράλληλη βιντεοσκόπηση της διαδικασίας και με τα δεδομένα της ανωτέρου παραγράφου δεν αποτελούν εχέγγυα ότι θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρης και ολοκληρωμένης παρακολούθησης της διαδικασίας εξέτασης ή ακόμα και η συναντίληψη με τους αξιολογητές του καταγεγραμμένου υλικού.
3.      Δεν διευκρινίζεται (άρθρο 6) στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι ή πίστες σε μία Περιφερειακή Ενότητα για την διενέργεια των ειδικών δοκιμασιών και αυτές πραγματοποιηθούν σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα ποια υπηρεσία θα έχει την ευθύνη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Είναι ανέφικτο υπάλληλοι να είναι μεταφερόμενοι αξιολογητές από την μία Περιφερειακή Ενότητα στην άλλη.
4.      Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις εάν το γεγονός της καταγραφής της διαδικασίας εξετάσεων με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων είναι συμβατή με τις  προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά: γνωμοδότηση 2/2010, 1/2009, 68/2002).
5.      Οι Υπάλληλοι των Περιφερειών υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) που αφορά την Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και όχι στις διατάξεις του Ν. 3584/2007 που αφορά τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους.
6.      Προκειμένου να είναι εφικτή η διενέργεια των εξετάσεων σε όλες τις κατηγορίες θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εξεταστές για την απόκτηση των αντίστοιχων αδειών οδήγησης, διαφορετικά θα είναι ανέφικτο να βρεθεί ο απαιτούμενος αριθμός εξεταστών για τις κατηγορίες πέραν της Β, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους μελλοντικούς επαγγελματίες οδηγούς.
7.      Θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι μεταβατικές διατάξεις και
8.      Να αποσυνδεθεί άμεσα η αποζημίωση των εξεταστών με την ψήφιση του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου (άρθρο 14) και άμεσα να κατατεθεί σχετική τροπολογία για την προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση.  
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: