Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Καταβολή Αποδοχών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου
Πύργος 15-1-2019     


Αριθ. Πρωτ.: 215


ΠΡΟΣ:

1.    Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

email: grafeio.pde@pde.gov.gr

2.    Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

3.    Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

email: gd.eslit@pde.gov.gr

4.    Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου

email: do@pde.gov.gr

 


ΚΟΙΝ.:
ΟΣΥΑΠΕ
ΘΕΜΑ :
Καταβολή Αποδοχών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου
Στο άρθρο 15 της υπ΄ αριθ. 2/37345/0004/ 2010 Κ.Υ.Α. που αφορά την απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού και τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, καθορίζονται οι ημερομηνίες καταβολής πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων που μισθοδοτούνται μέσω Ε.Α.Π.
Με το υπ΄ αριθ. 2/57873/24-08-2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορά την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες καταβολής αποδοχών των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα είναι ίδιες με τις ημερομηνίες καταβολής αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999.
Δυστυχώς όμως οι συνάδελφοι ΙΔΑΧ που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας αποτελούν την εξαίρεση, αφού η καταβολή των αποδοχών τους γίνεται σε μηνιαία βάση και όχι σε δεκαπενθήμερη, όπως άλλωστε προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και με δεδομένο την αποψίλωση του μισθού τους από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας καθίσταται πολύ δύσκολος ο οικογενειακός τους προγραμματισμός.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να εναρμονίσετε το καθεστώς μισθοδοσίας των υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε αυτό των υπαλλήλων Δημοσίου Δικαίου, με την παράλληλη ενημέρωσή μας για τις ενέργειές σας.
Επικουρικά σας αποστέλλουμε τα υπ΄ αριθ. 2/8347/0022/1-2-2012 και 2/26677/0022/8-4-2014 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορούν το θέμα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: