Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣτη λήψη απόφασης προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης της δαπάνης για την  συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 79/4-6-2018 απόφασή του (δείτε εδώ) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας έχουν δεσμευτεί πιστώσεις ποσού 30.000,00 € (περίπου για 70 τέκνα) δικαιούχοι είναι όλοι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και καλύπτονται οι κατασκηνωτικές δαπάνες για παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4)  έως δέκα έξι (16) ετών για περίοδο έως δέκα τέσσερις (14) μέρες.

Οι γονείς που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αποστολής των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις, με κάλυψη της δαπάνης από την Περιφέρεια, θα πρέπει να υποβάλουν:

Α) Προκαταβολικά:

1.    Έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου για την πρόθεσή του να κάνει χρήση του δικαιώματος αποστολής του ή των τέκνων του σε παιδική κατασκήνωση και

2.    Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού πρωτότυπα υπογεγραμμένου μεταξύ του γονέα υπαλλήλου και της κατασκηνωτικής Επιχείρησης.

Β) Απολογιστικά: προσκομίζοντας:

1.    Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από την κατασκηνωτική επιχείρηση στο όνομα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού τέκνων του επί τον αριθμό ημερών διαμονής επί το ημερήσιο τροφείο.

2.    Βεβαίωση από την κατασκηνωτική επιχείρηση, ότι το ή τα τέκνα του υπαλλήλου έλαβαν μέρος στην κατασκήνωση για το συγκεκριμένο διάστημα.

3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.    Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου υπαλλήλου, ότι τόσο αυτός, όσο και ο/η σύζυγός της/του δεν λαμβάνουν συναφή παροχή από οποιονδήποτε φορέα για το έτος 2018.

Σε περίπτωση τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, επιπλέον απαιτείται  βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα

Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.), επιπλέον απαιτείται:

1.    Επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας και

2.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων για τα τέκνα των υπαλλήλων των Περιφερειών αποτελούσε πάγιο αίτημα των υπαλλήλων, που ήταν από τους ελάχιστους που δεν είχαν πρόσβαση σε αυτού του είδους την παροχή και δόθηκε η δυνατότητα με το Ν. 4483/2017.

Τέλος επισημαίνεται ότι Κατά αυτής της απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Δυτική Συμπολιτεία» κ. Ευθύμιος Σώκος και κ. Γεράσιμος Παρασκευόπουλος (τέως Δήμαρχος Πύργου).

Δεν υπάρχουν σχόλια: