Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ


Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι για την  συμμετοχή των τέκνων τους στις παιδικές κατασκηνώσεις μπορούν να αντλήσουν τα απαιτούμενα έντυπα:

1.    Υπόδειγμα Έγγραφη Δήλωση Υπαλλήλου (λήψη από εδώ)

2.    Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού (λήψη από εδώ)

Επίσης σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 79/4-6-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (δείτε εδώ),  η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθ. 1212/2018 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή (δείτε εδώ) ενέκρινε την δαπάνη για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2018 και προχώρησε στη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00).

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η διαδικασία συλλογής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την καταβολή στην κατασκηνωτική επιχείρηση της δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας καθορίζεται ως εξής:

1.    Τα πρώτα στοιχεία (ήτοι: έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού του ιδίου με την επιχείρηση) υποβάλλονται από τον υπάλληλο, στη Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της έδρας (οι υπάλληλοι της Π.Ε. Αχαΐας) και στα τμήματα Οικονομικής Υποστήριξης Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας (οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχα) και τηρούνται ως αρχείο της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο, αφ’ ενός της προβλεπόμενης δαπάνης και αφ’ ετέρου της εγκυρότητας του παραστατικού από την επιχείρηση.

2.    Τα απολογιστικά παραστατικά (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ανωτέρω σε φωτοαντίγραφα), υποβάλλονται από τον υπάλληλο στα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων (σε ορισμένους προς τούτο υπαλλήλους), τα οποία αφού εκδώσουν απόφαση έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή, για κάθε κατασκηνωτική επιχείρηση ονομαστικά, τα διαβιβάζουν (σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4446/2016) στα κατά τόπους τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας για έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση του εντάλματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: